Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Onderzoek naar de bron.

Jehovah's Getuigen vormen een millennialistische, restaurationistische en Christelijke eindtijdbeweging. Chiliasme of millennialisme is een aanduiding voor het geloof, dat er voor of na de wederkomst van Christus, een duizendjarig Vrederijk op aarde zal komen. Chiliasme is een oud Grieks woord en staat voor 'Duizend'. Millennialisme is afgeleid van Millennium, wat duizend jaar betekent. 

 

Jehovah's Getuigen geloven dat de mensheid zich in de 'eindtijd' vóór de wederkomst van Jezus Christus bevindt. Jehovah's Getuigen staan bekend om hun twee-aan-twee deur-aan-deurpredikingen, waarbij de leden van de geloofsgemeenschap hun goede boodschap aan de hand van hun Bijbel, dit is de Nieuwe Wereldvertaling en publicaties van het Wachttorengenootschap, verspreiden.  

 

Pixabay

Jehovah's Getuigen hebben een niet trinitarische of unitarische overtuiging

Jehovah's Getuigen geloven niet dat Jezus de almachtige God is en deel uitmaakt van een zogenaamde Drie eenheid zoals de christenen dit geloven. Dit is gebaseerd op Johannes 14:28 waarin Jezus zegt; "Want de Vader is meer dan Mij". In het algemene christendom wordt dit vers meer gezien als een gezagsorde binnen de Drie-Eenheid. 

 

Pixabay

Ontstaan en verspreiding 

Wereldwijd hangen zo'n 8,2 miljoen Jehovah's Getuigen de leerstellingen van het Besturend Lichaam aan, verbonden met ruim 118.000 gemeenten in 240 landen. Hiervan waren er, gemiddeld van 1 september 2014 tot 1 september 2015, in België 25.497 leden verdeeld over 370 gemeenten en in Nederland 30.042 leden verdeeld over 360 gemeenten. Hun kerkgenootschap heet officieel Christelijke Gemeente van Jehovah's Getuigen. Het ontstond eind 19e eeuw in de Verenigde Staten binnen de adventistische stroming en is een aftakking van de door Charles Taze Russell gestichte Bijbelonderzoekers. 

Wie was oprichter Charles Taze Russel 

Charles Taze Russell (1852-1916), geboren in Pennsylvanië in Amerika, was de oprichter van de organisatie van de Jehovah's Getuigen en de eerste president van het Wachttoren Genootschap. Hij is als geen andere grondlegger van een wereldgodsdienst beïnvloed geweest door de ideeën van de vrijmetselarij. Het is nooit vast komen te staan of hij daadwerkelijk lid is geweest van een loge, maar de bronnen waaruit hij geput heeft zijn zonder meer dezelfde als waarop de vrijmetselarij haar denksysteem baseert. Een aantal van Russells opvolgers, de latere presidenten van deze internationaal georganiseerde religieuze sekte, was wel lid van vrijmetselaarsloges. Dat Russell zich voor de vrijmetselarij ging interesseren had te maken met het feit dat veel leden van de presbyteriaanse kerk waartoe hij behoorde, ook lid waren van vrijmetselaarsloges in de omgeving waar Russell opgroeide. Deze vrijmetselaren waren actief in de Presbyteriaanse Kerk. Russel moet een grote kennis hebben gehad van de vrijmetselarij. 

 

Graf van Charles Taze Russel 

Jehovah's Getuigen hebben moeite met het kruis. Men vindt dit een symbool van afgoderij en vindt dit heidens. Russel en Rutherford lijken veel minder moeite te hebben gehad met het kruis. Evenmin met een ander symbool uit het occultisme: namelijk de piramide van Gizeh. De fascinatie van Vrijmetselaar Charles Taze Russel voor dit bouwwerk kwam tot uitdrukking in het grafmonument dat Rutherford ongeveer een jaar na de dood van Russel op zijn graf liet plaatsen. 

Russell was zeer geïnteresseerd in numerologie en de piramidologie, een pseudo-wetenschap die ervan uitgaat dat de bijbelse profetieën en Gods beloften in de geometrie van piramides vallen af te lezen. Russell was op het eind van zijn leven zo gefascineerd door deze bouwwerken, dat hij zich na zijn dood liet begraven onder een speciaal voor hem gebouwde piramide.

 

 

Bronnen

Charles Taze Russel heeft net als bij de stichter van het Mormonisme, Joseph Smith J, een aantal boeken, geschreven die beide oprichters verheven boven het gezag van de christelijke Bijbel. Mensen die zijn boeken niet lazen gingen verloren. De Bijbel was volgens Russel in code geschreven. Om de Bijbel volledig te verstaan moesten zijn boeken grondig gelezen worden. Mensen die zijn boeken verwierpen waren werktuigen van Satan. Russel ontpopte zich hierin als een waar sekteleider.

Eerdere leerstellingen verworpen

Hoewel veel van wat Russell heeft gezegd en geschreven later is verworpen door de opvolgende presidenten van de beweging, is de methodiek om de aanhangers tot absolute gehoorzaamheid te krijgen altijd overeind gebleven. Het is een van de belangrijkste pijlers van het Wachttoren Genootschap. 

Tweede leider van de Jehovah's Getuigen

De tweede president van de beweging, J. F. Rutherford, ging nog verder. Hij leefde luxe. Hij gebruikte de organisatie ten gunste van zichzelf. Zijn liefhebberijen, die zelfs door de Jehovah's Getuigen niet worden ontkend, waren dure landhuizen, drank (hij propageerde dranksmokkel tijdens de drooglegging in Amerika), vrouwen en zestien-cylinder Cadillacs.  

 

Beïnvloed door engelen

Rutherford geloofde dat zijn spirituele informatie ook exclusief van engelen afkomstig was, omdat volgens hem de Heilige Geest in 1918 opgehouden had met spreken.

Invloeden vrijmetselarij  

In Amerika kwamen de Jehovah's Getuigen in een aantal staten tot rond de eeuwwisseling bij elkaar in vrijmetselaarstempels. Vanaf 1906 organiseerde Russell en zijn aanhangers bijeenkomsten in tempels van de Orde van de Oostelijke Ster. Dit is een afsplitsing van de Theosofische Vereniging. Alhoewel deze bijeenkomsten slechts enkele malen plaatshadden, werden de meeste andere bijbelstudiegroepen gehouden in de tempels van de vrijmetselarij. Niet alleen in Ierland, maar eveneens in Amerika, Zuid-Afrika en Australië, waar de aanhangers van Russell vaste voet aan de grond hadden gekregen. De organisatie liep financieel erg goed.Russell had snel door dat uit zijn prediking makkelijk financieel gewin te halen was.  

 

Invloeden vrijmetselarij veroordeeld

Hoewel de latere presidenten van het Wachttoren Genootschap eveneens sympathiek stonden ten opzichte van de vrijmetselarij en er zelfs lid van waren, hebben zij zich van Russells denkbeelden gedistantieerd en deze zelfs veroordeeld als satanisch. De allereerste publicaties van de Jehovah's hadden vaak maçonnieke logo''s of oude occulte symbolen op de kaft. De tweede president van het Wachttoren Genootschap, Rutherford, heeft in de jaren twintig deze boeken vakkundig weggewerkt en de vrijmetselaarssymbolen afgeschaft.

Toelichting op afbeelding 

Onder 'Watch Tower' staat: 'Aankondiging van Christus Koninkrijk'. De basis hiervan is Jesaja 21:11; "Niet alleen de morgen komt, maar ook de nacht". De symbolen laten het kruis van Christus zien en de doornenkroon die Hij hierbij droeg. Het rechtersymbool lijkt te staan voor de geestelijke wapenrusting.

 

 

 

Afstandsverklaring 

Rutherford verklaarde noodgedwongen alle invloeden van Russell als demonisch. Iets waar Jehovah's getuigen niet graag aan worden herinnerd. Russell was tenslotte de grote initiator van de beweging geweest. Russell leende veel van die maçonnieke symbolen en namen voor de inhoud van zijn leer. In zijn geschriften en lezingen staat het bol van maçonnieke herkenningswoorden en interesse voor en verdraagzaamheid ten opzichte van de vrijmetselarij. Het vele gebruik van het woord 'licht' staat eveneens centraal in de loge-symboliek. 

Maçonniek is een bijvoeglijk naamwoord, dat ‘vrijmetselaars’ of ‘van vrijmetselaars’ betekent.

Het bestuur van nu

De vrijmetselarij wordt heden ten dage door het internationaal bestuur van de Jehovah's als satanisch veroordeeld. Tijdens de opkomst van de nazi''s in de jaren dertig werd de vrijmetselarij als een waardig gezelschap werd gezien, dat zich verzette tegen de reactionaire Rooms-Katholieke Kerk, die met de nazi''s heulde. De goddelijke leer van de Jehovah's is blijkbaar zeer tijdgebonden en neemt ook politieke standpunten in. Reeds meermalen moest de leiding van het Wachttoren Genootschap toegeven dat ze zich had vergist en zijn de herziene standpunten in latere publicaties aangepast. 

Enige juiste religie

Jehovah's Getuigen geloven dat zij de enig ware of juiste religie aanhangen. Ze verwijzen naar hun doctrinaire corpus als 'de waarheid' en noemen lidmaatschap van de beweging 'in de waarheid zijn'. Ze geloven dat 'de waarheid' door Jezus is gedelegeerd aan de 'getrouwe en beleidvolle slaaf'. Dit is het Besturend Lichaam- het hoofdbestuur van de Jehovah 's Getuigen dat in Brooklyn zetelt. Zij geloven dat alle andere religies 'onwaar' zijn. Vanwege dit standpunt zijn Jehovah's Getuigen niet aangesloten bij organisaties als de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken in Nederland enzovoorts. Jehova's getuigen beweren dat hun geschiedenis terug te voeren is tot Abel (de zoon van Adam en Eva) en dat er sindsdien een 'ononderbroken lijn van Getuigen' is geweest, met in deze 'lijn' personen als Henoch en Noach. Ze noemen Jezus 'Jehovah's grootste Getuige' en hun Bijbel 'het Boek door Jehovah's Getuigen' oftewel de 'Nieuwe wereldvertaling van de Heilige Schrift'. 

 

 

Pixabay

De Bijbel 

Jehovah's Getuigen geloven dat hun Bijbel het onfeilbare Woord van God is. God heeft de boodschap aan mensen gegeven, zoals een zakenman een secretaresse dicteert. Zij beschouwen de 66 boeken door God geïnspireërd en als absolute waarheid. Bij interpretatie ervan hanteren zij het principe: letterlijk waar mogelijk, symbolisch waar het niet anders kan. Jehovah's Getuigen geloven in een vrij letterlijke versie van het scheppingsverhaal in Genesis, maar zij beschouwen de 'dagen' van de schepping als perioden van duizenden jaren.

Op basis hiervan kunnen ze worden geclassificeerd als Oude-aardecreationisten. Ook de wonderen in de Bijbel worden beschouwd als historische feiten. 'De historiciteit ervan in twijfel trekken, betekent alle wonderen uit de Bijbel in twijfel trekken, met inbegrip van de opstanding van Jezus Christus zelf. En de opstanding van Jezus loochenen, betekent het christelijke geloof in zijn totaliteit loochenen'.Jehovah's Getuigen beschouwen de historisch-kritische methode (die zij consequent 'hogere Bijbelse kritiek' noemen) derhalve als grote vijand.

 

 

Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift 

Omdat de reeds bestaande Bijbelvertalingen werden vervaardigd door geestelijken en zendelingen van religieuze sekten van de Christenheid en hun vertalingen in mindere of meerdere mate werden beïnvloed door de heidense filosofieën en onschriftuurlijke overleveringen, die hun religieuze stelsels van het verleden hadden geërfd, zoals ook door de neiging tot hogere kritiek, hebben zij een eigen vertaling vervaardigd: de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift. 

Toelichting op de enige juiste religie zoals hierboven omschreven

Op de website van de Jehovah's Getuigen anno nu wordt echter op de volgende vraag; "Geloven Jehovah's Getuigen dat ze de enigen zijn die behouden zullen worden" het volgende geantwoord; "Miljoenen mensen die in de afgelopen eeuwen hebben geleefd en geen getuigen van Jehova waren, zullen de kans krijgen om gered te worden. De Bijbel legt uit dat er in de nieuwe wereld 'een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Veel mensen die nu leven, gaan God misschien ook nog dienen. Ook zij zullen gered worden. Het is in ieder geval niet onze taak om te bepalen wie er gered zullen worden en wie niet. Dat is iets wat Jezus gaat doen'. 

God

Jehovah's Getuigen geloven in één God die alles heeft gemaakt. De God van Abraham, Mozes en Jezus. Jehovah's Getuigen geloven in een almachtige God en zij stellen: "de titel 'God' is noch een eigen naam, noch stelt hij de identiteit van de drager vast". Volgens Jehovah's Getuigen is het gebruik van de naam 'Jehovah' voor de Christelijke God daarom zo belangrijk, omdat Zijn Naam de Persoon vertegenwoordigt die Hij is. Zo verzekert de naam Jehovah ons dat God volkomen in staat is zijn wil te volvoeren tot zegen van allen die Hem dienen. Wat er ook gebeurt.

Jezus Christus en de aartsengel Michaël

Jezus Christus is Gods Zoon, maar maakt geen deel uit van een Drie-eenheid. Hij is het hoogste schepsel en wordt beschouwd als dezelfde persoon als de aartsengel Michaël. "Hij is de op één na hoogste persoon in het universum."  De Jehovah Getuigen geloven dat Michael een andere naam is voor Jezus Christus. Men verwijst hier onder andere naar namen zoals Jakob c.q Israël en Simeon c.q Petrus. Michaël wordt genoemd aartsengel. Men verwijst hierin o.a. naar de tekst in 1 Thessalonicenzen 4:16 waarin staat; "De Here zal Zelf uit de hemel nederdalen, met de stem van aartsengel". (nieuwe wereldvertaling) In de NBG vertaling staat het als volgt omschreven; "Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, nederdalen vanuit de hemel".

Hebreeën 1 geeft veel informatie over Jezus Christus. Om dit goed te onderzoeken kan men bijvoorbeeld de Nieuwe Wereldvertaling naast de NBG en Statenvertaling leggen. Zie ook Jesaja 9:5 en op Spiritualnet onder "Het Christendom"; "Wie is Jezus Christus".

 

Pixabay  

Jezus als Schepsel

Jehovah's Getuigen geloven dat Jezus als eerste werd geschapen door God. Hij was het eerste schepsel.

Voormenselijke bestemming

Jehovah's Getuigen geloven 'dat Jezus  een voormenselijk bestaan heeft gehad en dat Zijn leven vanuit de hemel werd overgebracht naar de schoot van een maagd, Maria.' 'Deze Zoon is door Jehovah naar de aarde gezonden om zijn leven als losprijs voor de mensheid te geven en aldus de weg tot eeuwig leven te openen voor diegenen van Adams nageslacht die geloof zouden oefenen.' 

Doop 

Men treedt toe tot de gemeenschap door de doop van de volledige onderdompeling op volwassen leeftijd. Jehovah's Getuigen kennen daarom ook geen kinderdoop.  

 

Pixabay

Ziel, opstanding en dood

Jehovah's Getuigen geloven niet dat de mens een onsterfelijke ziel heeft die voortleeft na de dood. Uit het gebruik van de oorspronkelijke termen in het Hebreeuws en Grieks voor ziel maken Jehovah's Getuigen op 'dat de ziel een persoon of een dier is, of het leven dat een persoon of dier bezit'. Zij beschouwen de opvatting als zou de ziel iets onstoffelijks zijn als on-Bijbels.

Jehovah's Getuigen zijn aanhangers van het annihilationisme en geloven dus dat een persoon ophoudt te bestaan bij de dood. Er bestaat geen leven na de dood is, totdat een wederopstanding de persoon weer tot leven brengt. Hierin onderscheiden zij twee soorten;

Een hemelse opstanding voor 144.000 gezalfde christenen,

en een aardse opstanding voor de rest van de gestorven mensheid.

Ze geloven, dat de hemelse opstanding heeft plaatsgevonden sinds 1918 en de aardse opstanding nog in de toekomst ligt, namelijk wanneer Jezus het Paradijs op aarde herstelt.

Een gedeelte van alle gelovigen blijft op aarde en 144.000 gaan uiteindelijk naar de hemel

Jehovah's Getuigen geloven dat er van alle ware christenen een letterlijk aantal van 144.000 naar de hemel gaan. Zij noemen dit 'gezalfden'. Hiervan zijn nog enkele duizenden Jehovah's Getuigen op aarde, door hen het 'gezalfde overblijfsel' genoemd. De overige Jehovah's Getuigen maken deel uit van de 'grote schare' en hebben de hoop voor eeuwig in het Paradijs op aarde te leven. Alle overige mensen zullen worden vernietigd.

Geen hel

Jehovah's Getuigen geloven niet in een hel, of in een plaats van hitte of pijniging. Wanneer de Bijbel de term Hades of Sjeool gebruikt, wordt het met (herinnerings-)graf vertaald. Jehovah's Getuigen geloven dat de overledenen, vanuit deze figuurlijke plaats een eventuele opstanding krijgen. Een ander deel van de mensheid ontvangt geen opstanding. Hieraan kan men denken aan verstokte kwaaddoeners zoals Judas Iskariot. Deze bevinden zich zinnebeeldig in 'Gehenna' van waar uit geen opstanding mogelijk is. Dit wordt ook duidelijk uitgelegd op de website van de Jehovah getuigen. Men geeft onder andere aan dat Jehovah Zichzelf zou tegenspreken als er een hel zou zijn. Hij is Liefde. De rechtvaardigen staan op en de zondaren blijven dood.

 

Pixabay

Overeenkomsten met geleerden in de tijd van de Bijbel

De Sadduceeën in de Bijbel geloofden niet dat er een opstanding zou zijn, noch engel, of geest. Dit staat in Handelingen 23:8. Jezus zei hier dat de Sadduceeën zeer dwaalden. Handelingen 23:8. 

Jezus over de hel in de Bijbel 

Dat er geen fysieke hel zou zijn en geen gevoel na de dood, is nogal tegenstrijdig met een aantal verzen uit de Bijbel.

Jezus vertelt in Lucas 16:22-23 een verhaal over de arme bedelaar en de rijke man. De rijke man sloeg zijn ogen op in Hades, het dodenrijk, onder pijniging. Er was hier dus sprake van gevoel na het sterven. Het verhaal gaat over de pijn die deze man leed. Hij omschreef het als een vreselijke plaats waarvoor hij zijn vrienden op aarde wilde waarschuwen. Hij smachtte naar water. Dit vers staat ook in de Nieuwe Wereldvertaling.

 

In Openbaringen 20:10 wordt gesproken over een poel van vuur. Dag en nacht zullen ze gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Openbaringen 20:14-15 spreekt over een tweede dood waarin iedereen wordt verbannen die niet is geschreven in Het Boek des Levens.

Daniël 12:2 " Velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken tot eeuwig afgrijzen.

 

Jezus waarschuwt voor deze vreselijke plaats in Markus 9:47-48 waarin Hij Zich nogal bot uitdrukt om Zijn woorden kracht bij te zetten; "Werp je oog uit als deze ervoor zorgt dat je struikelt, oftewel wordt verleid. Het is beter om met één oog het Koninkrijk Gods binnengaat dan met twee ogen in de vreselijke hel geworpen te worden, waar de hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgedoofd. Zie ook Mattheüs 18:8 en 25:41.

De bewering dat mensen ophouden te bestaan na de dood en geen gevoelens zouden hebben na de dood in een fysieke hel, komt niet overeen met de verzen uit de Bijbel en laat een verschil zien ten opzichte van de Nieuwe Wereldvertaling van de Jehova Getuigen.

Geen kruis maar een martelpaal

Jehovah's Getuigen geloven niet dat Jezus aan een kruis gestorven is, maar aan een martelpaal of boom. "Dezelfde Zoon, die weer tot hemelse heerlijkheid is verhoogd, regeert thans als Koning," "met de autoriteit die God hem sinds 1914 gegeven heeft", " Om alle goddelozen te vernietigen en zijn Vaders oorspronkelijke voornemen met betrekking tot de aarde te verwezenlijken." 

 

Pixabay

Heilsgeschiedenis

Een centraal thema in de leer van Jehovah's Getuigen is de strijdvraag. Deze strijdvraag betreft het recht van Jehovah God op aanbidding. In een combinatie van het verslag van de zondeval en Job, beweren Jehovah's Getuigen dat Satan dit recht betwistte. Had Jehovah God echt het beste met de mensen voor? Zijn mensen beter af als zij God gehoorzamen, of als zij zelf bepalen wat goed en kwaad is? Satan claimde tevens dat niemand van de mensen en ook niet van de geestelijke schepselen, Jehovah God aanbidding gaf zonder enig eigenbelang.

Hoewel het oorspronkelijke voornemen van Jehovah God was dat alle mensen op een paradijselijke aarde zouden wonen, verloren Adam en Eva dit paradijs, toen zij de kant van Satan kozen en werden zij onvolmaakt. Deze onvolmaaktheid hebben vervolgens alle mensen van hen geërfd. In plaats van hen onmiddellijk te doden, stond God Adam en Eva toe, te proberen of zij er beter van werden zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Tevens konden engelen en mensen tonen of zij God uit vrije wil zouden aanbidden.

Om de schaal van het verlies van volmaaktheid door Adam weer in balans te krijgen, moest een volmaakt mens sterven. Dit offer werd gebracht door Jezus, de tweede Adam. Na zijn opstanding moest Jezus lange tijd 'wachten aan Gods rechterhand', maar uiteindelijk werd hij in 1914 aangesteld als Koning van het in dat jaar, in de hemel opgerichte Koninkrijk Gods.

In 1914 begon Jezus zijn regeerperiode met een oorlogvoering tegen Satan, die hij toen uit de hemel wierp. Omdat Satan en zijn engelen, de demonen, uit de hemel geworpen werden, naar de aarde, werd vanaf 1914 hun invloed op aarde merkbaarder. De "tijd van het einde" begon. Deze periode van grote ellende zal culmineren in "Armageddon", de beslissende oorlog, die Jezus zal voeren tegen Satan en zijn aanhangers, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Satan en zijn demonen zullen voor 1000 jaar worden geketend en alle personen die Jehovah God niet gehoorzamen zullen worden vernietigd in die strijd. Waarna paradijselijke omstandigheden zullen terugkeren op aarde.

Gedurende 1000 jaar, (het Millennium) zal Jezus de doden opwekken en de mensheid terugvoeren tot volmaaktheid. Na die tijd worden Satan en zijn demonen nog eenmaal losgelaten op de mensheid. De ultieme test. Vervolgens zullen zij en hun menselijke aanhangers, voor eeuwig vernietigd worden. Dan draagt Jezus zijn Koninkrijk over aan Jehovah God en begint een eeuwigdurende periode van geluk.

Meer informatie over het belangrijke jaar 1914 kunt je vinden op de website van de Jehovah Getuigen. 

Evangelisatie 

Het meest opvallende kenmerk van de Jehovah's Getuigen is hun prediking. Deze evangelisatiearbeid dient door iedere Jehovah's Getuige te worden verricht en vormt het meest essentiële onderdeel van hun godsdienstige identiteit. Het is een religieuze plicht, dat hen door Jezus Christus en Paulus opgelegd wordt. (Matth. 24:14, 2 Tim. 4:2). Wie niet predikt, is geen Jehovah's Getuige, aldus de logische consequentie van de eerder genoemde definitie, die ze van zichzelf geven. Een niet-evangeliserende gelovige vormt 'geen deel van de organisatie' en 'heeft Christus niet lief', waarmee wordt aangetoond dat eventuele overige indicaties van religieuze toewijding voor een belangrijk gedeelte ondergeschikt zijn aan de predikingsactiviteit. Het verkondigen van het 'Goede Nieuws' vindt hoofdzakelijk plaats via huis-aan-huis prediking. De zogenaamde velddienst.

 

Velddiensten 

Jehovah's Getuigen noemen hun evangelisatie 'velddienst', 'getuigeniswerk' of 'van-huis-tot-huis prediking'. Het doel van deze evangelisatie is tweeledig: het is een poging anderen te bekeren tot de beweging, om zo voor redding in aanmerking te komen (het overleven van Armageddon waarin zeer binnenkort goddelozen zullen worden vernietigd), maar Jehovah's getuigen vinden een nog belangrijker reden dat de activiteit wordt beschouwd als 'een slachtoffer van lof' voor God.

Iedere Jehovah Getuige dient maandelijks een rapportageformulier in te vullen, waarop wordt aangegeven hoeveel uur hij/zij aan evangelisatie heeft besteed en met welke resultaten. Hoeveel tijdschriften of andere publicaties zijn verspreid, hoeveel personen die eerder een belangstelling hebben getoond een hernieuwd bezoekje hebben ontvangen, etc. De reden hiervoor wordt als volgt weergegeven:

De Jehovah organisatie instrueert om velddienst activiteiten elke maand te rapporteren. Wanneer ze trouw aan deze regeling meewerken, kan er op een doeltreffende manier toezicht op het predikingswerk worden gehouden. Uit berichten kan blijken dat een aspect van de dienst aandacht nodig heeft of dat er meer werkers nodig zijn in een bepaald deel van het veld. In de gemeente helpen velddienst rapporten, de ouderlingen om vast te stellen wie zijn dienst zou kunnen uitbreiden, alzo wie misschien hulp nodig heeft. 

 

Pixabay

Feestdagen en gebruiken

Jehovah's Getuigen gebruiken niet de term sacramenten, maar net als de meeste protestantse denominaties en bewegingen, kennen ze wel de doop  en vieren ze het Avondmaal. Jehovah's Getuigen vieren geen kerkelijke feestdagen, omdat deze als van heidense oorsprong worden beschouwd. Zo vieren Jehovah' s Getuigen geen Kerst - en Paasfeest, omdat deze van heidense oorsprong wordt beschouwd. Ook verjaardagen worden niet gevierd. Dit verbod geldt vanaf 1920. Bruiloften worden wel gevierd omdat Jezus Zelf ook deel nam aan zulke feesten.

Verslavingen

Roken, drugsgebruik en dronkenschap zijn een grondslag voor uitsluiting. Op matig gebruik van alcohol, koffie en andere (licht) verslavende middelen staan geen sancties.

 

Pixabay

Bloedtransfusies en vaccinaties 

Jehovah's Getuigen weigeren bloedtransfusie. Hierbij beroepen zij zich onder andere op de passage in Handelingen 15:28 en 29; "In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: Onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed." Hoewel Jehovah's Getuigen bloedtransfusie weigeren, accepteren zij alternatieve behandelmethoden. Het Wachttorengenootschap schrijft voor dat transfusies van bloed en bepaalde bestanddelen van bloed niet acceptabel zijn (op straffe van uitsluiting). Op het accepteren van andere bestanddelen zoals albumine is geen sanctie van toepassing. Er is een lijst van de bestanddelen die een Jehovah Getuige mag accepteren zonder dat sancties volgen.

 

Pixabay

Geen adoptie  

Vanwege de risico's die dit standpunt oplevert, heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat Jehovah's Getuigen niet in aanmerking komen als adoptie ouder van een buitenlands kind.

Van 1931 tot 1961 was het accepteren van een vaccinatie een reden voor excommunicatie. In 1952 schreef het Besturend Lichaam dat het Wachttorengenootschap niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de gevolgen van het weigeren van vaccinaties.In 1961 schreven ze dat het accepteren van vaccinaties geen grond meer was voor uitsluiting.In Ontwaakt! van 1993 ontkende het Besturend Lichaam het eerdere standpunt inzake vaccinaties en stelde dat in hun geschriften altijd was gezegd dat het een kwestie van het geweten was.

Houding tegenover de wereld 

Jehovah's Getuigen weigeren, aan door de overheid opgezette programma's. Bijvoorbeeld ter verbetering van een wijk of iets dergelijks. Ook weigeren ze de vlag te groeten en militaire dienst te verrichten. Dit heeft hen regelmatig in conflict gebracht met autoriteiten.

Door hun dienstweigering werden Jehovah's Getuigen in Nederland bijvoorbeeld tot de jaren 70 in de gevangenis geplaatst, omdat ze ook vervangende dienst weigerden. Sinds een wijziging van inzicht ("nieuw licht") in 1996 wordt vervangende dienst gezien als een vorm van belasting. In de voorgaande jaren werden Jehovah's Getuigen die wel vervangende dienst accepteerden uitgesloten. In sommige landen werden Jehova's getuigen die vervangende dienst weigerden langdurig gevangen gezet.

In het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen was een meerderheid al sinds eind jaren 1970 vóór afschaffing van sancties op het accepteren van vervangende dienst, maar bleef dit gehandhaafd tot 1996 omdat de benodigde tweederdemeerderheid die noodzakelijk is om een doctrinaire wijziging ("nieuw licht") door te voeren met één stem niet werd gehaald.Het Besturend Lichaam heeft op geen enkele wijze excuses aangeboden aan degenen die hierdoor werden getroffen.

 

Pixabay

Conflicten 

Conflicten met totalitaire regimes waren vaak grimmig van aard. Inclusief veroordelingen tot concentratiekampen en executies in nazi-Duitsland en communistische regimes. In april 1933 werden de Bibelforscher (zoals Jehova's getuigen op dat moment heetten in Duitsland) verboden door de nazi's. Snel hierna werden de eerste Jehovah's Getuigen gevangengenomen en overgebracht naar kampen. Daar kregen ze een paarse driehoek. Dit moest hen onderscheiden van Joodse gevangenen. Jehovah's Getuigen behoorden daarmee samen met de Joden tot de eerste vervolgden van de nazi's.

Disciplinair beleid

Jehovah's Getuigen passen een strikte kerkelijke tucht toe met betrekking tot overtredingen van wat het Besturend Lichaam beschouwt als Bijbelse verboden en geboden. De beweging kent een actieve vorm van excommunicatie, die zij 'uitsluiting' noemen. Indien een lid wordt uitgesloten, is het andere leden van de beweging niet toegestaan met de uitgeslotene te spreken of zelfs maar een groet tot hem te richten, op straffe zelf uitgesloten te worden. Dit geldt ook voor familieleden; alleen voor nog bij elkaar wonende gezinsleden en zeer dringende aangelegenheden, waarbij contact onvermijdelijk is, wordt een uitzondering gemaakt.

Organisatiestructuur

Het wereldwijde bestuur van Jehovah’s Getuigen zetelt in New York en wordt het Besturend Lichaam genoemd. De Jehovah’s Getuigen geloven dat God de leden van het Besturend Lichaam kiest. Het Besturend Lichaam heeft haar kantoor op het hoofdkantoor van het Wachttorengenootschap. Voorheen waren de leden van het Besturend Lichaam ook de directieleden van het Wachttorengenootschap, maar dit is tegen het einde van de twintigste eeuw losgelaten, volgens voormalig lid vanher Besturend Lichaam Raymond Franz om de theologische en juridische verantwoordelijkheid te scheiden in verband met mogelijke claims.  

 

 

 

Regionale en locale regelingen 

Jehovah's Getuigen zijn allen toegewezen aan een gemeente, de lokale groep getuigen. Deze bestaat doorgaans uit 50 tot 125 verkondigers (Jehovah's Getuigen die van deur-tot-deur evangeliseren). Het bestuur van een gemeente is in handen van ouderlingen. Voor meer praktische zaken maakt men gebruik van dienaren in de bediening. Alleen mannelijke verkondigers kunnen officiële functies bekleden in de regelingen van het Wachttorengenootschap.

Bijeenkomsten

Een gemeente komt tweemaal per week collectief samen. Tijdens deze vergaderingen worden daarvoor aangewezen publicaties van het Wachttorengenootschap besproken. De plaats voor een bijeenkomst heet Koninkrijkszaal. 

Kringopziener

Een groep gemeenten vormt een kring die onder toezicht staat van een kringopziener, een regionaal inspecteur van het Wachttorengenootschap. Hij bezoekt tweemaal per jaar elke gemeente in het aan hem toegewezen gebied, waarbij hij de boekhouding en de algemene (geestelijke) status en activiteiten van de geeente controleert. Tijdens zijn bezoeken aan een gemeente stelt hij, (op basis van voorstellen van de plaatselijke ouderlingen) de ouderlingen en dienaren in de bediening aan. Op kringniveau komen de getuigen tweemaal per jaar samen, tijdens de tweedaagse kringvergadering en een eendaagse dagvergadering.

Districtsopziener 

Een groep kringen vormt een district dat onder toezicht staat van een districtsopziener. Deze laatste ziet toe op de werkzaamheden van de kringopzieners. Iedere week bezoekt de districtsopziener een volgende kring, samen met de daaraan toegewezen kringopziener. Dit is de week waarin die betreffende kring de kringvergadering heeft, die gedurende de laatste twee dagen van die week plaatsvindt. Op bovenregionaal niveau (meerdere kringen, maar niet noodzakelijkerwijs exact een district) vindt eenmaal per jaar een grote vergadering van Jehovah's Getuigen plaats: een meerdaags congres (dit duurt meestal drie dagen).

 

Pixabay

Kritiek

Er is op verscheidene gronden kritiek op de Jehovah’s Getuigen. Van vele kanten is het WTG (Wachttorengemeenschap) aangevallen op een aantal omstreden doctrines en de consequenties van de organisatorische structuur op de individuele volgeling. Ook is dit verre van een unieke eigenschap in de totale reeks van kenmerken van talloze hiërarchische geleide fundamentalistische religieuze bewegingen. De controverse wordt mede veroorzaakt door het feit dat het doctrinaire stelsel van de Jehovah's Getuigen weinig stabiliteit kent. Wie kennis neemt van het ideeëngoed van stichter Russell ten tijde van de eeuwwisseling, zal maar weinig herkennen van de huidige leerstellingen.

Afgedwongen sociaal isolement en uitsluiting

Sociale contacten buiten de groep worden afgeraden en waar ze wel plaatsvinden, vooral gezien als mogelijkheden tot prediking. Dit maakt de leden sociaal erg afhankelijk van de lokale groep. Als een lid wordt uitgesloten valt de groep weg (Jehovah's Getuigen mogen niet spreken met uitgeslotenen) en daarmee vaak het volledige sociale netwerk. Deze regels zijn ook van toepassing op familieleden. Dit is een machtig wapen, dat volgens critici en ex-leden (ook als dreigmiddel) veelvuldig wordt gebruikt om kritische leden de mond te snoeren. Degenen die vrijwillig uit de organisatie stappen, worden teruggetrokken genoemd. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op uitgestotenen. Die stap wordt daarom bijzonder moeilijk gemaakt gezien de sociale consequenties. Kinderen van Jehovah's Getuigen hebben het soms moeilijk, doordat hun gedrag stuit op onbegrip en soms pesten of intolerantie van anderen. Ze vallen op, doordat ze bijvoorbeeld geen verjaardagen of Sinterklaas vieren en hun ouders vergezellen bij het van-huis-tot-huiswerk.

 

Pixabay

Nadruk op de prediking 

Jehovah's Getuigen staan vooral bekend doordat ze met anderen over de Bijbel willen spreken of op de Bijbel gebaseerde lectuur willen aanbieden. Deze prediking is voor alle leden verplicht en wordt door veel mensen aangeduid als 'langs de deuren gaan'. Hoewel "de voet tussen de deur zetten" slechts spreekwoordelijk is, wekt het "langs de deuren gaan" vaak ergernis op.

Naast het gedwongen karakter van de prediking, is er ook kritiek op het exclusieve karakter ervan als 'dienst'. In De Wachttoren wordt het van-huis-tot-huis werk 'de apostolische methode' genoemd waarvoor 'geen vervanging' is. Degenen die het niet met deze interpretatie eens zijn, wijzen erop dat er geen enkel verslag in de Bijbel staat van Jezus of een apostel die van deur tot deur gaat ter evangelisatie, maar wel van spreken in tempels, op openbare pleinen en in particuliere huizen van mede-christenen.

Hoewel de redactie van de Nieuwe-Wereldvertaling in Handelingen 5:42 en 20:20 kiest voor het woordgebruik 'van huis tot huis', wijzen critici erop dat dit niet onaangekondigde bezoeken aan niet-groepsleden betreft volgens het model dat Jehova's getuigen hanteren. Dit zou bijvoorbeeld blijken uit het gebruik van de term in Handelingen 20:20, waar Paulus tot zijn medegelovigen zegt dat hij hen 'van huis tot huis' heeft onderwezen. Ook de voetnoot van deze tekst in de Nieuwe-Wereldvertaling spreekt van de alternatieve vertaling 'in particuliere huizen'.

De tijd van de heidenen beëindigd  

Het jaar 1914 neemt een belangrijke plaats in het doctrinaire stelsel van Jehovah's Getuigen in. Frederick William Franz, destijds president van het Wachttorengenootschap, zei in 1979; "Het enige doel van ons bestaan als Genootschap is om aan te kondigen dat het Koninkrijk in 1914 is opgericht".De doctrine 'dat de tijden der heidenen in de laatste helft van 1914 eindigden' wordt een 'fundamentele Koninkrijkswaarheid' genoemd en 'een van de waarheden waaraan Jehovah's Getuigen in deze tijd moeten vasthouden'.

Reden tot uitsluiting

Geloof in de doctrine inzake 1914 is een voorwaarde om te kunnen toetreden tot de beweging van Jehovah's Getuigen. Indien een Jehovah Getuige deze doctrine niet meer gelooft, wordt dat gezien als 'afval' en een reden tot 'uitsluiting'.

 

Pixabay

Armageddon 

Dit betekent dat Jezus Christus in 1914 als Koning van Gods hemelse regering begon te regeren. Jarenlang leerden Jehovah's Getuigen dat 'Armageddon' zou uitbreken binnen één mensengeslacht vanaf 1914. De toepassing van dit mensengeslacht is met het verstrijken van de tijd sinds 1914 een aantal keren opnieuw geïnterpreteerd. Toen de maximale 'rek' in de interpretatie ervan (namelijk dat ook degenen die waren geboren in 1914 behoorden tot 'het geslacht') begon te naderen, werd een alternatieve interpretatie geïntroduceerd in De Wachttoren.Hierbij werd uitgelegd: "Maar in werkelijkheid heeft een geslacht meer te maken met mensen en gebeurtenissen dan met een vastgesteld aantal jaren."

 

Pixabay

Tien jaar later

Maar ruim 10 jaar later, toen 'Armageddon' nog altijd niet was uitgebroken, werd in De Wachttoren definitief korte metten gemaakt met de gedachte dat men eenvoudig 70 à 80 jaar kon optellen bij het jaar 1914. De meest recente herinterpretatie stelt dat deze passage betekent dat er als de 'grote verdrukking' uitbreekt nog 'gezalfde' Jehovah's Getuigen op aarde zullen zijn van wie het leven overlapt met 'gezalfden' die zich in 1914 bewust waren van de betekenis van de gebeurtenissen in dat jaar: "Jezus bedoelde kennelijk dat de levens van de gezalfden die in 1914 het begin van het teken zagen, de levens zouden overlappen van andere gezalfden die het begin van de grote verdrukking zouden zien."

Bloedtransfusie 

Een mediagevoelige kritiek betreft het verbod op bloedtransfusies, vooral wanneer het kinderen betreft die zelf nog geen keuze kunnen maken. Zowel inhoudelijk is er kritiek op die leer als op de inconsistenties ervan. Een voorbeeld van inconsistentie in dit verband is het standpunt tegenover bloedplasma. Bloedplasma bestaat voor ongeveer 92 procent uit water; de rest bestaat uit kleine bloedbestanddelen zoals globulines, fibrogenen en albumine. Elk van deze bestanddelen afzonderlijk wordt beschouwd als een zaak van het persoonlijke geweten van de getuige, maar een transfusie van deze componenten in samengevoegde vorm (dus als bloedplasma) is een grondslag voor excommunicatie (uitsluiting).

Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, wordt het verbod ook toegepast op bloedbestanddelen en zijn transfusies van witte of rode bloedcellen verboden. Maar andere componenten worden wel toegestaan (zoals de genoemde kleine bloedbestanddelen ofwel bloedfracties). Critici wijzen vaak op het in hun ogen arbitraire karakter van de samenstelling van categorieën van verboden en toegestane bestanddelen.

 

 

Herstel tot het aardse paradijs 

Rutherford voorspelde dat het herstel tot het aardse Paradijs zou starten in 1925, gemarkeerd door de opstanding van 'oude getrouwe vorsten' als Abraham, Jozef en David.Om een waardige huisvesting te verschaffen aan de uit de doden herrezen aartsvaders, de 'vorsten' van de 'Nieuwe Wereld', zamelden de Bijbelonderzoekers geld in om in San Diego, Californië, een paleis te laten bouwen: Beth Sarim ("Huis van de Vorsten").In de periode ter overbrugging totdat de 'vorsten' waren opgestaan, bewoonde toenmalig president van het Wachttorengenootschap Joseph Franklin Rutherford het in de winter, volgens het Wachttorengenootschap om gezondheidsredenen.In werkelijkheid leefde Rutherford een groot deel van zijn laatste jaren in dit paleis en stierf er uiteindelijk ook. Een recent voorbeeld is de verwachting inzake de komst van Armageddon in 1975. Hoewel de formulering in dat geval veel minder stellig was dan eerdere voorspellingen, was het effect gelijk aan dat van 1925.

Niet altijd op de hoogte

Vanwege de revisionistische geschiedschrijving door het Besturend Lichaam, zijn leden van de beweging vaak niet op de hoogte van de werkelijke aard van de profetieën die hun leiders hebben gepubliceerd. Daar komt bij dat oudere publicaties lastig te verkrijgen zijn en niet meer worden gebruikt bij diensten van de beweging.

 

 

Overeenkomsten met de vrijmetselarij: 

Organisatie:

De Vrijmetselarij kan slechts bestaan als specifieke organieke structuur, wat typerend is voor de vrijmetselarij. Dit vertaalt zich in een uitwendige en zichtbare hiërarchie op bestuurlijk niveau en een inwendige onzichtbare hiërarchie op individueel en initiatiek niveau. 

Broederschap:

De vrijmetselarij is een middel om oprechte vriendschap te stichten tussen personen die anders in voortdurende verwijdering gebleven zouden zijn. Welwillende en oprechte individuen vormen een collectiviteit of broederketen waar vertrouwen en vriendschap heerst. Binnen deze broederketen zijn alle schakels gelijk! (Net zoals bij de Jehovah Getuigen) De broederketen werkt als een eenheid.

Gestructureerde inwijding:

De vrijmetselarij hanteert als werkwijze een gestructureerde inwijding van haar leden tot volwaardige vrijmetselaars. De kring is alleen toegankelijk voor ingewijden en niet voor profanen. 

Toewijding:

Van iedere vrijmetselaar wordt verwacht dat hij of zij door haar metselactiviteit een beter mens wordt. Het is een geheel van riten dat hiervoor wordt gebruikt en doorspekt met een specifieke symboliek, eigen aan de vrijmetselarij. Het is een praktisch middel om de boodschap over te brengen.

Levenshouding:

Hier wordt het accent gelegd op de fundamentele grondhouding waarvan iedere vrijmetselaar moet getuigen. Het geloof in de maakbaarheid en het permanente kunnen verbeteren van de mens.

Utopisch einddoel

Men is gericht op haar einddoel. Het geloof in een universele broederschap van alle mensen, ongeacht verschillen in geloof, cultuur, taal en ras, wordt gezien als motiverende factor voor het handelen. Men kan de vrijmetselarij definiëren als: 

Een georganiseerd verband van individuen dat er naar streeft om door middel van een specifiek symbolisch begrippenkader, volgens het procédé van systematische inwijding van haar leden: methodisch; elke individue vrijmetselaar, elke individuele mens naar eigen inzicht verbeteren met als einddoel het scheppen van een betere mens als onderdeel van een betere samenleving voor het hier en nu.

Opmerking van een lezer

Op verzoek van één van onze lezers hebben wij de naam Jehova's Getuigen aangepast naar Jehovah's Getuigen. Het blijkt vaak dat 'tegenstanders' of  'geëxcommuniceerde personen' ,de "H" niet gebruiken uit mogelijke minachting. De mensen achter Spiritualnet vinden het belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan, ondanks alle meningsverschillen die er kunnen zijn. Daarom hebben we deze aanpassing doorgevoerd.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Jehovah Getuigen:

KLIK HIER ⇒    www.jw.org/nl  

 

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

 

Pixabay

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of tips? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

Bron: o.a. Wikipedia