Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

 

Overeenkomsten en verschillen in religies

 

a. Over God, en de redding van de ziel.

b. Kenmerken van grote wereldreligies.

 

 

 

Op de Homepagina onder het christendom, helemaal onderin, staat de link "Durft u stil te staan". Hierin is een overzicht van verschillende denkwijzen opgenomen die gaan over het ontstaan van de schepping.

 

Hindoeïsme

In het Hindoeïsme gelooft men uiteindelijk toch in één God ondanks alle goden die ze kennen. Dit in tegenstelling tot het Boeddhisme. Beide religies geloven in reïncarnatie. Het verschil tussen beide religies hierin is; Hindoes geloven in een terugkomst van de atman van een mens en bij het Boeddhisme is het een eeuwigdurende kringloop van oorzaak en gevolg en hangt het allemaal samen in de kosmos. Boeddhisten geloven niet dat de ziel (atman) van de mens reïncarneert. Door goed te leven kom je uiteindelijk tot verlossing in het Hindoeïsme.  

 

Pixabay

Boeddhisme 

Men gelooft niet in een God. Boeddha geloofde niet in een God omdat er anders geen leed zou zijn. We zijn ontstaan door onze eigen daden, alles in overeenstemming met de wet van oorzaak en gevolg. Door het uitvoeren van het achtvoudige pad komt men tot bevrijding en verlichting.

 

Pixabay

Jaïnisme 

Men gelooft niet in een Schepper. God wordt gezien als een onveranderlijk teken van de zuivere ziel. Het heelal zelf is eeuwig, zonder begin en zonder eind. Het is belangrijk om de ziel geen schade toe te brengen door het juiste geloof, de juiste kennis en het juiste gedrag te handhaven. Een goed Karma is belangrijk, net zoals in het Boeddisme en het Hindoeïsme. Het komt dan goed in onze reïncarnatie. (wedervleeswording). Het komt goed in ons volgende leven.

 

Pixabay

Zoroastrisme 

De energie van de Schepper wordt weergegeven in Zonlicht en in Vuur. Er is leven na de dood. Ook hierin is een goed karma belangrijk. Je moet in dit leven of in je volgende leven steeds beter worden. Men gelooft dus ook in reïncarnatie.

 

Pixabay

Animisme

Goden of geestenverering kent men niet in het Animisme. Natuurkrachten worden geeert. Als de geest sterft kan deze zelf bepalen waar deze naar toe wil. De geest mag besluiten in de buurt van het graf te blijven, mag over de aarde reizen, of naar het geestenrijk gaan waar de ziel rust vindt.

 

Pixabay

Voodoo 

Voodoo aanhangers geloven dat één God de wereld heeft geschapen en dat er een heleboel goden, godinnen, geesten van voorouders en andere onzichtbare krachten bestaan. Geesten van goden kunnen in mensenlichamen wonen. Men kan zich tot de Voodoo godsdienst 'bekeren'. Geesten wonen overal. Ook in dingen die door mensen zijn gemaakt. Toeval bestaat niet. Goden en godinnen zorgen voor geluk of ongeluk. Geboorte en dood. Om dit in evenwicht te houden moet men offeren aan de goden en godinnen. Men gelooft dat de ziel uit twee delen bestaat: Het geweten oftewel de vitale vonk (Ti-Bon-Ange) en de onsterfelijke ziel (Gros-Bon-Ange) Na de fysieke dood keert hij terug naar de onderwereld van de geesten. Als een persoon sterft gaat 'het geweten' naar de 'andere kant' (Dahome) Het geweten blijft bij de voorvaderen en wordt een van hen. De Gros-Bon-Ange is uniek en de geest van een persoon. Zodra een persoon is overleden en zijn Gros-bon-ange was lang genoeg met Dahome, dan wordt zijn Gros-Bon-Ange wederomgeboren en ontvangt een nieuwe Ti-Bon-Ange in de geboorte.

 

Pixabay

Aborigines

Aborigines geloven dat een geest de baarmoeder binnendringt door toedoen van de vader. Men gelooft dat iedereen twee zielen heeft. Een sterfelijke en onsterfelijke ziel. De onsterfelijke ziel staat in verbinding met de vooroudergeest. Dit lijkt overeenkomsten te hebben met de Voodoo gedachte over de ziel.

 

Pixabay

Inca's

Geloven in natuurkrachten en geesten. De Zon als weldoener en kracht voor de aarde. Ook moeder aarde werd geëerd. Menselijke lichamen moesten intact blijven voor het hiernamaals. De Inca’s geloofden dus in een leven hierna. Inca’s geloofden in een hemel en een hel. Door waardering voor de natuur en haar geesten, door te offeren aan goden en het aanbidden van afgoden kon men de hemel verdienen.

 

Pixabay

Sikhisme 

Men gelooft ook in een God. Een goed karma is belangrijk. Men gelooft in reincarnatie. Men gelooft dat alle schepselen zielen hebben die uiteindelijke bevrijding kunnen bereiken. Dit toont veel overeenkomsten met het Zoroastrisme, Hindoeïsme en Boeddhisme.

 

Pixabay

Shintoïsme 

Men gelooft niet in één God maar in allerlei onzichtbare geesten en krachten. (Kami) Het Shinto geloof is een vorm van een natuurreligie. Het is belangrijk om de (natuur) geesten gunstig te stemmen. Het is een levensstijl en kent geen geboden. Shinto wordt meestal gezien als een geloof voor tijdens dit leven, terwijl het Boeddhisme wordt gezien als een geloof voor ná dit leven. Shinto heeft dan ook niets te bieden voor het leven na de dood. Voor deze zaak grijpt een Japanner dan ook vaak naar het Boeddhisme. Deze belooft immers verlossing uit het lijden bij een goed karma?

 

Pixabay

Bahaïsme

Men gelooft in één God en niet in een Drie-eenheid.  Men gelooft dat als de mens sterft de ziel overgaat naar een andere wereld. Goede daden zijn hierin belangrijk. Hemel en hel worden gezien als geestelijke staten van nabijheid en verafzijn van God en niet als fysieke plaatsen van beloning en straf.

 

Pixabay

Paganisme 

In het Pagnisme gelooft men dat men verbonden is in de geest die in de kosmos werkzaam is. God wordt erkent in alle dingen en met name in de natuur. Ook maken we zelf deel uit in deze Godheid. Door rituelen moeten we als mensen in harmonie komen met de natuur. Een duidelijk doel voor het hiernamaals ontbreekt. Het heeft overeenkomsten met de New Age beweging.

 

Pixabay

New Age

Alles is één. Alles en iedereen is met elkaar verbonden. Alles is God. In alles is de Goddelijke vonk aanwezig. Het Goddelijke in ons moeten we in ons leven uitwerken. God is een kracht en energie. Alle religies en ervaringen hieruit leiden tot God.

 

Pixabay

Sjamanisme 

De zichtbare wereld is doordrongen met geesten. Men gelooft in de hemel. Tengri. Een citaat uit het Sjamanisme: “De weg van de Sjamaan is een pad van macht en van rechtstreekse verbondenheid met de krachten van de spirituele wereld. Er vindt genezing plaats wanneer we ons verenigen met de krachtige energieën van de wereld van het licht”. Dit is komt sterk overeen met de New Age gedachte.

 

Pixabay

Jodendom

Men gelooft in één God. Door het doen van Gods wil en het naleven van Zijn wetten kun je de hemel verdienen. Men gelooft dat de Messias nog moet komen om Zijn Koninkrijk te vestigen in Jeruzalem. 

 

Pixabay

Islam

Men gelooft in één God. Door berouw, goed te leven en door te geloven in Allah kom je in het paradijs.

 

Pixabay

Mormonisme 

Mormonen geloven net als Christenen in een Drie-enig God en dat er verzoening mogelijk is door Jezus Christus. Een groot verschil met de Bijbel is dat aldus de oprichter Joseph Smith vrouwen alleen in de hemel konden komen als ze getrouwd waren. In de Bijbel wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Iedereen is welkom door geloof en genade.

 

Pixabay

Jehovah's Getuigen

Geloven in God maar niet in een Drie-eenheid. Jezus maakt geen deel uit van deze Drie-eenheid. Men gelooft wel dat men door genade en goede werken tot God kan komen in combinatie met het geloof in Jezus Christus. Jehovah's Getuigen geloven echter niet in een hel van fysieke pijniging en lijden omdat God een God van liefde is en dit niet past bij Zijn Wezen. De straf van de zonde is de dood en geen leven. Men gaat dood en staat niet meer op als men heeft gezondigd. De oprichter en de tweede president  van de Jehovah Getuigen kregen boodschappen door van engelen waardoor ze 'nieuwe inzichten' op de Bijbel verwierven en aanvullende boeken schreven.

 

Pixabay

Katholicisme  

Men gelooft in een Drie-enig God. Redding is mogelijk door zich te houden aan de zeven sacramenten.

 

Pixabay

Christendom

Geloven in een Drie-enig God welke bestaat uit de Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader zond Zijn Eigen Geliefde Zoon naar de aarde als volmaakt Mens voor de mensheid. Jezus is Degene die na Zijn hemelvaart voor de gelovigen bid en pleit in de hemel. Ieder die in Hem gelooft zal niet worden veroordeeld en eeuwig leven ontvangen. Het doel is dat de christen één wordt met God. God beschermt de christen 'onder Zijn vleugels' en heeft Zijn kinderen 'in Zijn hand gegrift.' Hij kan niet laten varen wat Zijn Hand is begonnen. Door Jezus heeft God redding voor de mensen mogelijk gemaakt en belooft Hij eeuwige trouw aan degenenen die Hem liefhebben. De Heilige Geest helpt de christenen in persoonlijk onderwijs en volharing. De gelovige wordt uitgedaagd in 'de leerschool van God' toe te treden. De Bijbel staat vol met wijsheden en geeft duidelijke informatie over Gods plan.

 

Pixabay

Opmerkelijk

Bijna elke religie gelooft in een geestelijke wereld.

Bijna elke religie gelooft in een God of in meerdere goden.

Iedere religie is zich het belang van goede daden bewust.

Niet iedere religie is even duidelijk over het doel en de zin van het leven.

In meerdere religies komt Jezus naar voren als belangrijk Persoon.

Men verschilt in gedachte over de Goddelijke Status van Jezus in deze religies.

In vier grote religies is Jezus de sleutel tot behoud. 

De Bijbel is het meest verkochte Boek ter wereld al vele jaren lang.

Vloeken staan alleen in relatie tot het Christendom.

Verschillende stichters van nieuwe religies kregen boodschappen door van engelen of zogenaamde 'hemelse boodschappers'. 


Belangrijkste kenmerken van grote wereld religies in een overzicht


Hindoeïsme

Geloven voornamelijk in één God, Krishna.

Verschillende godenbeelden kunnen helpen bij het bidden en offeren.

Heeft geen duidelijk stichter. Het is meer een levenswijze.

Kent geen centrale autoriteit zoals een kerk.

Kent geen centraal voor iedereen gezaghebbend Heilig Boek.

Oudste geschriften bestaan uit 4 verzamelingen van spreuken, lofzangen en gebeden die Veda’s worden genoemd.

Miljoenen Hindoes bezoeken heilige plekken d.m.v. een bedevaart.

Geloven in een onsterfelijke ziel.

Jodendom

Geloven in één God.

God en de Heilige Geest Zijn dezelfde.

Geloven niet in de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Alleen Messias belijdende Joden erkennen de Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Jezus wordt niet erkend als de Zoon van God.

Het Heilige Boek, de Tora, bevat de vijf Boeken van Mozes, de profeten en geschriften;

Dit heeft veel overeenkomsten heeft met de Bijbel van het Christendom.

De Hebreewse Bijbel kent alleen de Tora. Het Oude Testament.

Het Jodendom heeft de Tien Geboden van God ontvangen. 

Het Jodendom kent heilige plaatsen zoals Jeruzalem en de Klaagmuur.

In het Jodendom kent men de besnijdenis.

Er zijn veel overeenkomsten tussen het Joden en - Christendom en gedeeltelijk met de Islam.        

De Islam erkent Jezus ook niet als Zoon van God.

Boeddhisme

Het Boeddhisme heeft veel overeenkomsten met het Hindoeisme.

Boeddhisten geloven niet in een God.

De leer van Siddharta Gautama wordt gebruikt als leidraad voor het leven.

Boeddhisme is in feite geen godsdienst omdat Boeddha geen God is maar een mens zoals wij.

Het Boeddhisme gelooft in reïncarnatie. Dit gelooft men niet in het Joden en Christendom en de Islam.

Een Heilig Boek is er niet, wel zijn er veel geschriften.

Binnen het Boeddhisme komen meerdere stromingen voor net zoals in andere religies.

Boeddhisten bidden, zingen en offeren in tempels. Dit komt in het Christendom en de Islam ook voor;

Offeren gebeurt echter niet meer in het Christendom sinds Jezus opstanding.

Vaak bidden Boeddhisten voor een altaar met daarop een afbeelding van Boeddha;

In het Jodendom, het Christendom en de Islam bidden ze tot God zonder beelden.

Het Boeddhisme kent heilige plekken. Vaak heeft dit te maken met het leven van Boeddha;

Boeddha had ook discipelen net zoals Jezus en Mohammed.

Hindoeïstische priesters voorspelden de geboorte van “een Verlichtte” een Boeddha.

Dit heeft overeenkomsten met het Christendom;

In de Bijbel wordt Jezus in het Oude Testament ook voorspeld  als “de Messias”.           

Aldus de Koran wordt Mohammed ook voorspeld in de Tora en de Bijbel.

Dit staat in Soera 7:157 van de Koran:

 

"Die de gezant, de ongeletterde profeet volgen, die zij bij zich in de Taura en de Indjiel beschreven vinden.... 

Hij gebiedt hun het behoorlijke en verbiedt hun het verwerpelijke en Hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de onbetamelijke dingen.

Hij neemt hun de last en de boeien af die op hen rustten…”  

 

("Taura" = Tora en "Indjiel " betekent “Evangelie, oftewel de Bijbel”)

 

 

Boeddha en Mohammed waren beiden op zoek naar antwoorden en werden “Verlicht”. 

Wat alle grote wereld religies gemeen hebben is “dat men goed moet leven”;

In het Boeddhisme is dat het “Achtvoudige Pad”. Het Hindoeisme “Wil de groei stimuleren tot een beter mens ”.

Ook in het Joden en Christendom en de Islam is het belangrijk dat de mensen zich goed en betamelijk gedragen;

In de Koran staat dat “geven aan armen en behoeftigen” belangrijk is en dat de “zwaartste zonden en gruweldaden” vermeden moeten worden;

Dan zal Allah genadig en vergevingsgezind zijn. (Koran 24:22) en (Koran 42:37)

Christendom

Men gelooft in een Drie-enig God.

Jezus Christus is de sleutel tot behoud.

Jezus Christus is de Zoon van God.

Behoud van de ziel is niet door goede werken maar door geloof in God.

In de Room Katholieke stroming ligt wel een grote nadruk op het belang van goede werken en wordt de genade minder benadrukt.

Men gelooft in een eeuwig leven.

Men gelooft niet in reïncarnatie.

Men gaat ervan uit dat het Hindoeïsme de oudste religie is ter wereld is.

Als de Thora en de Bijbel echter waar zijn, dan zou niet het Hindoeisme de oudste religie ter wereld zijn,

maar de relatie tussen God en mens.

Er was een betrokken relatie tussen Schepper en Maaksel. Mensen verwijderden zich door de jaren heen echter steeds meer van God,

en vervolgens ontstonden er steeds meer stromingen en religies.

De Bijbel is geschreven over een periode van meer dan 4000 jaar. Door zeer verschillende schrijvers en is in uitzonderlijke harmonie met elkaar.

In geen ander boek ter wereld komt dit voor.

Het Christendom kent als enigste religie "redding door één persoon" in de vorm van een Goddelijk offer en genade.

Jehovah's Getuigen

Geloven niet in de Drie-eenheid,

Jezus is daarom Zelf geen God, maar een "Vertegenwoordiger" en Middelaar tussen de Vader en mensen.

De Jehovah' Getuigen hebben een eigen Bijbelvertaling,

Wonderen en tekenen zijn niet meer voor de tijd van nu,

Geloven niet in een fysieke hel,

Kennen geen rangorde van gezag; Iedereen staat op hetzelfde niveau binnen de gemeenten,

Vrouwen mogen geen onderwijs geven binnen de gemeenten,

De oorsprong heeft invloeden vanuit de vrijmetselarij,

Het Adventisme heeft Russel tot veel concrete voorspellingen gezet,

Hiermee zette Russel de deur open voor vele zogenaamde nieuwe openbaringen die hij als van God beschouwde,

Eventuele uitsluiting kan een enorme impact hebben op de afvallige,

Hiermee neigt men tot sektarisch gedrag,

Men mag niet deelnemen aan oorlogen,

Men blijft neutraal in politieke kwesties,

Men doet niet aan bloedtransfusies en vaccinaties,

Men heeft binnen de Jehovah Getuigen een eigen Bijbel, een eigen liedbundel en eigen organisatie,

Men heeft binnen de Jehovah Getuigen altijd sterk de nadruk gelegd op het feit dat zij de enige waarheid bezitten t.o.v. andere kerken en religies;

Dit staat nu enigszins wat genuanceerd op de website van de Jehovah Getuigen onder vermelding dat alle mensen een kans krijgen. Het is niet aan ons maar aan God.

Islam

De Islam is na het Hindoeisme, Boeddhisme, het Joden en Christendom ontstaan.

Er is een duidelijk stichter, Mohammed.

Er is een Heilig Boek, de Koran.

Mohammed is net zoals Jezus en Zijn discipelen, bekend geweest met vervolgingen en smarten.

In de Koran wordt Jezus gezien als een profeet van God;

In de Bijbel wordt Jezus niet gezien als profeet maar als Bemiddelaar, de Messias en als onderdeel van een Drie-enig God

De Islam gelooft niet in een Drie-enig God. 

Mohammed was getrouwd met 13 vrouwen, Jezus was niet getrouwd en leerde ook niet dat het goed was om met meerdere vrouwen te trouwen.

Mohammed was een krijgsheer, Jezus was een dienaar. 

 

Religieuze perspectieven op klimaat en duurzaamheid

Klik op onderstaande afbeelding om naar het betreffende overzicht toe te gaan.

Bron: www.energievergelijk.nl 

Aanvullende informatie

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Bron: o.a. Wikipedia

  

www.spiritualnet.nl