Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Onderzoek naar de basis

Aldus de oprichter Joseph Smith en zijn vriend Oliver Cowdery hebben de drie oorspronkelijke apostelen Petrus, Jacobus en Johannes als hemelse boodschappers hun bevoegdheid aan hen beide overgedragen in het jaar 1829. Ze zagen het als hun taak om de Kerk van Jezus Christus terug te brengen in haar oorspronkelijke leerstellingen, organisatie en priesterschap verordeningen. 

 

Pixabay

Wie was Joseph Smith


Joseph Smith werd geboren op 23 December in het jaar 1805 en leefde tot 27 Juni 1844. Hij was de grondlegger van het Mormonisme. Op jonge leeftijd hield hij zich bezig met religieuze en occulte zaken en bouwde een regionale reputatie op als vinder van verloren voorwerpen en verborgen schatten. Na zijn huwelijk met Emma Hale werkte Smith voornamelijk aan het Boek van Mormon. De brontekst daarvan zou geschreven zijn op gouden platen die hij aan de hand van een magisch perkament had gevonden en met behulp van kijkstenen vertaalde uit een onbekende taal. Het Boek werd in Maart 1830 gepubliceerd. Een maand later stichtte hij de Kerk van Christus en werd hij fulltime profeet en leefde op kosten van zijn volgelingen. Joseph Smith was een charismatisch leider die de kerk bestuurde vanuit openbaringen. Deze manier van besturen leidde tot heftige conflicten. Deze conflicten gingen over het manipuleren van verkiezingen, diefstal, fraude, oplichting en polygamie. Smith had meer dan 30 vrouwen waarvan een deel minderjarige meisjes waren. Uiteindelijk gaf Joseph Smith de opdracht om een kritische krant te vernietigen. In die fase was hij burgemeester van de stad Nauvoo. Door al dit machtsmisbruik ontstond er een grote maatschappelijke onrust. De gouverneur van Illinois vroeg Smith zichzelf aan de te geven om de gemoederen te bedaren. Hij werd gevangen gezet in Carthage (Illinois) waar hij in de namiddag van 27 Juni door een woedende menigte werd gelyncht. 

 

Pixabay

Ontstaan


De geschiedenis van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen begint volgens haar leden in het voorjaar van 1820. De toen veertienjarige Joseph Smith Jr. beweerde een visioen te hebben gehad in antwoord op zijn zoektocht naar waarheid. Hij wilde weten bij welke christelijke demonatie hij zich moest aansluiten. Hij besloot deze vraag aan God voor te leggen door hierover te bidden in een bos nabij zijn woning te Palmyra, New York. Volgens de door de Kerk gecanoniseerde versie van Josephs visioen verschenen God de Vader en Jezus Christus als twee afzonderlijke personen aan hem. Jezus Christus vertelde hem dat hij zich bij geen enkele christelijke denominatie moest aansluiten, omdat zij allen ongelijk hadden en dat al hun geloofsbelijdenissen een gruwel in zijn ogen waren. 

Hemelse boodschappers

In de jaren volgend op dit 'Eerste Visioen' krijgt Smith instructies van verschillende 'hemelse boodschappers'. Het wordt hem duidelijk dat hij door God is uitgekozen om de oorspronkelijke vroegchristelijke Kerk opnieuw op aarde te vestigen. Op 6 april 1830 wordt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen officieel opgericht in Manchester, New York, onder de naam "Church of Christ" (Kerk van Christus). Deze naam is ontleend aan het Boek van Mormon, dat Joseph Smith eerder dat jaar publiceerde.

Moroni

Joseph Smith kreeg zijn boodschappen door van de engel Moroni. Deze naam komt terug in de naam van de religie. Het Mormonisme.  

Ware profeet

Alle mormonen geloven dat Joseph Smith de ware profeet is. Hij verklaarde dat geen enkele kerk het ware geloof aanbod. Smith vertelde dat hij op 21 September 1822 een bezoek heeft gehad van de engel Moroni. Joseph was de uitverkorene om naar Cumora te gaan. Dit was de berg waar de sleutel tot het ware geloof zou liggen die Moroni daar al die tijd had bewaakt. Hij trof daar twee stenen aan waarmee hij het boek kon vertalen naar het engels. Dat werd The Book of Mormon. Niemand heeft deze stenen ooit gezien. Volgens Smith heeft een engel, nadat Smith de vertaling afhad gehaald, het gerei weer meegenomen naar de hemel.

 

 

 

Groei en zending

Nu de oprichting van Smiths' Kerk een feit is geworden en de Kerk bovendien beschikt over tastbaar bewijs van zijn goddelijke roeping (namelijk het Boek van de Mormon), is zij klaar om te groeien. Reeds in september 1830 stuurt de Kerk haar eerste zendelingen op pad om bekeerlingen te zoeken. Eind 1830 heeft de nieuwe beweging zo'n 280 aanhangers. In de daarop volgende jaren groeit het ledenaantal van de Kerk gestaag, ondanks vervolgingen die in hevigheid toenemen. Deze vervolgingen bereiken hun hoogtepunt op 27 juni 1844, wanneer Joseph Smith en zijn broer Hyrum door een woedende menigte worden vermoord.

Verspreiding

De Kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met ruim 15 miljoen leden, waarvan er zo'n 4 miljoen regelmatig deelnemen aan zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten.Ongeveer de helft van alle actieve leden woont in de Verenigde Staten, waar zich ook de hoofdzetel van de Kerk bevindt, namelijk in Salt Lake City in Utah. In 2004 telde de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 8.093 geregistreerde leden in Nederland en 6.112 geregistreerde leden in België. In Nederland is deze Kerk vooral bekend vanwege haar gebruik om personen postuum te dopen en vanwege de tempel in Zoetermeer.  

 

 

Mormoonse volksverhuizing

Na Josephs dood ontstaat er binnen de Kerk enige verwarring over wie Joseph moet opvolgen als president van de Kerk. Het grootste deel van de leden schaart zich achter Brigham Young, senior apostel in het Quorum der Twaalf. Door aanhoudende vervolgingen besluit de nieuwe president van de Kerk zijn 'kudde' weg te leiden uit Illinois naar een veilige plaats in het Westen. Tussen 1846 en 1869 maken zo'n 70.000 mormoonse pioniers de ca. 1.500 kilometer lange tocht naar de Great Salt Lake Valley (in de huidige staat Utah) met huifkarren, handkarren en soms zelfs te voet. Ook leggen zij vaak delen van de tocht af over water. Vanuit daar vestigen zij talloze nederzettingen in Utah en de staten daaromheen. 

 

 

Een wereldwijde kerk

Ook tijdens deze mormoonse volksverhuizing ging het zendingswerk gewoon door. Zij die zich tot het mormoonse geloof hadden bekeerd, dienden zich bij de Heiligen der Laatste Dagen in het westen van de Verenigde Staten te voegen. Ook duizenden Europeanen zijn naar Amerika geëmigreerd, totdat de Kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw een einde maakte aan haar emigratiebeleid. Sindsdien heeft zij haar leden aangemoedigd in hun eigen land te blijven en daar de Kerk te ondersteunen.

Inmiddels woont ongeveer de helft van de Heiligen der Laatste Dagen buiten de Verenigde Staten. De Kerk is vertegenwoordigd in circa 176 landen en territoria met 15 miljoen leden,waarvan er ongeveer 5 miljoen regelmatig deelnemen aan zondagsdiensten of andere kerkelijke activiteiten. De hoofdzetel van de Kerk bevindt zich nog steeds in Salt Lake City, Utah.

Eerste zendeling naar Nederland

De eerste Mormoonse zendeling die Nederland aandeed, was Orson Hyde. In juni 1840 verbleef hij in Nederland, terwijl hij op doortocht naar Jeruzalem was. Hij sprak onder andere met een Joodse rabbijn in Rotterdam en liet enkele pamfletjes achter die hij in het Nederlands had laten vertalen. In 1861 werden er voor het eerst twee zendelingen vanuit Salt Lake City uitgezonden die specifiek in Nederland werkzaam zouden zijn. Anne Wiegers van der Woude en Paul August Schettler kwamen op 5 augustus 1861 in Rotterdam aan. Anne was in 1852 als eerste Nederlandse bekeerling in Wales gedoopt. Een jaar later was hij met zijn vrouw en drie kinderen naar Amerika geëmigreerd. Kort na zijn aankomst als zendeling in Nederland, besloot hij zijn familie in Friesland te bezoeken en zijn boodschap met hen te delen.

Eerste bekeerling in Nederland

Dit bezoek resulteerde in de eerste bekeerlingen van de kerk in Nederland: op 1 oktober 1861 doopte Anne in de Friese plaats  Broek onder Akkerwoude Garrit W. van der Woude, Bandina van der Woude-Potgieter en Elisabeth Wolters. Toen Anne Wiegers van der Woude en Paul August Schettler in 1863 terugkeerden naar Amerika telde de Kerk in Nederland 33 leden.

Emigratie naar Amerika

Nieuwe zendelingen werden naar Nederland gestuurd en in de jaren die volgden groeide de Kerk gestaag. Van de kersverse bekeerlingen werd verwacht dat zij naar Amerika emigreerden. In totaal hebben zo'n 7.000 Nederlandse bekeerlingen zich bij de Heiligen der Laatste Dagen in het westen van de Verenigde Staten gevoegd. Pas nadat de Kerk in de vijftiger jaren van de vorige eeuw haar emigratiebeleid staakte, kwam er een einde aan de constante uitstroom van nieuwe leden en kon de Kerk zich wortelen op andere plaatsen dan de Verenigde Staten, onder andere in Nederland. Momenteel telt de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen meer dan 8.000 leden in Nederland, verspreid over zo'n 35 mormoonse gemeentes.

Kerken in Nederland

Ook bestaat er in Nederland een andere Mormoonse kerk, die in de 19e eeuw is afgesplitst na de dood van Joseph Smith. De oprichters waren leden die zich hadden afgescheiden van de hoofdkerk vanwege de praktijk van het meervoudig huwelijk. Deze kerk heet de Gemeenschap van Christus en heette vroeger de Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Er zijn kerken in Leeuwarden, De Westereen, Rotterdam en Zoetermeer. 

 

Mormoonse Kerk in Zoetermeer

 

God en de Drie-eenheid  

Volgens de Mormoonse leer bestaat de Godheid uit drie afzonderlijke personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader en God de Zoon hebben ieder een volmaakt lichaam van vlees en beenderen. De Heilige Geest is een Persoon van geest, zonder vlees en beenderen. Deze drie personen vormen een volmaakte eenheid en harmonie in doel en leer.

Heiligen der Laatste Dagen geloven dat alle mensen geesteskinderen zijn van God de Vader, ook wel Hemelse Vader of Elohim genoemd. Zij spreken elkaar daarom aan als 'broeder' en 'zuster'.

God de Zoon, ook wel Jezus Christus genoemd, wordt beschouwd als de Schepper van deze aarde, onder leiding van God de Vader. Hij is niet alleen een Geesteszoon van God de Vader, maar ook zijn letterlijke Zoon in het vlees. Hij werd geboren in een kribbe in Bethlehem met als moeder Maria en als stiefvader Jozef. Hij toonde de wereld de juiste manier van leven door zijn leringen en voorbeeld. Tijdens zijn lijdensweg in de hof van Getsemane tot aan het kruis op Golgotha nam Hij de zonden en het verdriet van de mensheid op Zich, zodat een ieder vergeving en troost bij Hem kan vinden. Er is verzoening door Jezus Christus. Drie dagen na zijn dood werd hij weer tot leven gewekt, zodat ieder mens uit de dood zal opstaan. 

De Heilige Geest heeft de bijzondere taak om Goddelijke waarheid te onderwijzen en te bevestigen door middel van gevoelens en gedachten.

Deze leringen liggen dicht bij het Christendom.

 

Pixabay

Afval en herstelling

Heiligen der Laatste Dagen geloven dat Jezus Christus vóór zijn Hemelvaart bevoegdheid gaf aan enkele van zijn volgelingen, die Hij 'apostelen' noemde. Onder leiding van deze apostelen werden Jezus' leerstellingen gepredikt en konden zogenaamde 'priesterschapsverordeningen' worden verricht. Deze priesterschapsverordeningen zijn vergelijkbaar met de sacramenten van andere christelijke kerken en omvatten onder andere de doop en avondmaal. Ook waren de apostelen bevoegd om instructies te ontvangen van de inmiddels herrezen Jezus Christus ten bate van de leden van de Kerk. Met de dood van de apostelen verdween deze bijzondere bevoegdheid. De oorspronkelijke Kerk van Jezus Christus viel langzaam maar zeker ten prooi aan ongeoorloofde veranderingen in haar leerstellingen, organisatie en priesterschapsverordeningen. Deze periode wordt door de mormonen de 'Grote Afval'  genoemd.

Het jaar 1829 is een belangrijk jaar voor de mormonen. Zij geloven dat drie van Jezus' oorspronkelijke apostelen, Petrus, Jakobus en Johannes, in dat jaar als Hemelse Boodschappers hun bevoegdheid overdroegen op Joseph Smith en zijn vriend, Oliver Cowdery. Dit was een belangrijke stap in wat Mormonen de 'herstelling' van de Kerk van Jezus Christus noemen: het terugbrengen van de oorspronkelijke leerstellingen, organisatie en priesterschapsverordeningen.

Heilige Boeken

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aanvaardt vier standaardwerken als Heilige Schriftuur: de  Bijbel, het Boek van de Mormon, de Leer van de Verbonden en de Parel van Grote Waarde. 

 

 

 

Bijbel

In de Mormoonse Kerk wordt zowel het Oude als het Nieuwe Testament bestudeerd. Heiligen der Laatste Dagen geloven dat de Bijbel het woord van God is, zij het met enig voorbehoud. Voor elke taal heeft de Kerk een voorkeursvertaling geselecteerd. Voor het Nederlands is dat de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951, ook wel bekend als de NBG-vertaling. Ook de Nieuwe Bijbelvertaling wordt veel gebruikt.

Vanaf 1830 tot 1844 heeft Joseph Smith gewerkt aan een 'geïnspireerde versie' van de Bijbel, die gebaseerd is op de King James Version, met aanvullingen en wijzigingen. Smith heeft de publicatie van zijn werk niet meer kunnen meemaken: hij werd op 27 juni 1844 door een gewapende bende vermoord. In 1867 werd de Joseph Smith Vertaling van de Bijbel alsnog uitgegeven. De meeste Engelstalige mormonen gebruiken doorgaans echter de reguliere King James Version van de Bijbel. Het copyright van de JS vertaling berust ook bij de Community of Christ.

Boek van de Mormon

Heiligen der Laatste Dagen geloven dat Joseph Smith in 1823 instructies kreeg van een engel, genaamd Moroni, om een eeuwenoude kroniek te vertalen. Deze kroniek zou geschreven zijn op gouden platen door de geschiedschrijver en profeet Mormon, die rond 400 na Christus op het Amerikaanse continent leefde. Joseph Smith publiceerde zijn vertaling van deze kroniek in 1830 als het Boek van Mormon. Voordat Smith de platen teruggaf aan de engel Moroni, werd hem toegestaan de platen te tonen aan 11 'getuigen', wier verklaringen zijn opgenomen in het Boek van Mormon. Sommigen van deze getuigen hebben nadien de kerk verlaten, maar geen enkele heeft ooit zijn getuigenis herroepen.

Het Boek van Mormon beslaat een periode van ca. 2500 v.Chr. tot ca. 400 n.Chr. en speelt zich voornamelijk af op het Amerikaanse continent. Het beschrijft hoe enkele families, in de tijd van de Toren van Babel en de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar II, onder leiding van God in schepen over de oceaan voeren naar Amerika. Daar groeiden zij uit tot grote volkeren met hun eigen geschiedenis en cultuur, maar ook met hun eigen profeten en profetieën. Hoogtepunt in het Boek van Mormon is de verschijning van Jezus Christus na zijn opstanding aan deze inwoners van Amerika. Heiligen der Laatste Dagen beschouwen het Boek van Mormon als een tweede getuige van de goddelijkheid van Jezus Christus, samen met de Bijbel.

Het Boek van Mormon is verkrijgbaar in meer dan 100 talen, waaronder het Nederlands (eerste druk in 1890). Met inmiddels meer dan 140 miljoen exemplaren behoort het Boek van Mormon tot de top tien van meest gedrukte boeken aller tijden.

Leer en Verbonden

De Leer en Verbonden bestaat uit een verzameling openbaringen, voornamelijk van Joseph Smith, de stichter van de mormoonse Kerk, maar ook van enkele van zijn opvolgers. Deze openbaringen worden door de Kerk beschouwd als instructies van God aan de mens, gegeven via zijn vertegenwoordiger op aarde: de profeet of president van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Parel van Grote Waarde

De Parel van Grote Waarde bestaat uit: 

a.Selectie uit het boek Mozes: Joseph Smith beweerde dat hij door openbaring gedeelten had ontvangen uit een boek dat Mozes zou hebben geschreven. De selectie uit het boek Mozes bevat voornamelijk een aangepaste versie van de eerste hoofdstukken van het boek Genesis uit het Oude Testament.

b.Het boek Abraham: een 'geïnspireerde' vertaling van enkele Egyptische papyri die Smith had ontvangen en die de woorden van Abraham zouden bevatten.

c.Matteüs naar Joseph Smith: een door Smith aangepaste versie van Matteüs 23:39 en hoofdstuk 24 uit het Nieuwe Testament. Hierin worden gebeurtenissen beschreven die plaats zullen vinden rondom de wederkomst van Jezus Christus.

d.De Geschiedenis van Joseph Smith: een korte autobiografie van Joseph Smith met als voornaamste aandachtspunt zijn profetische roeping.

e.De Geloofsartikelen: enkele fundamentele mormoonse leerstellingen, samengevat in dertien artikelen. Deze werden door Joseph Smith opgesteld als onderdeel van een brief uit 1842 aan John Wentworth, redacteur van de Chicago Democrat 

 

 

 

Heilsplan

Heiligen der Laatste Dagen geloven dat dit leven onderdeel uitmaakt van een door God ingesteld plan, het zogenaamde Heilsplan of Plan van Zaligheid. Dit plan geeft antwoord op de vragen: Waar kom ik vandaan, wat doe ik hier en waar ga ik naar toe als ik overleden ben. Alle mensen zouden vóór hun geboorte bij God hebben gewoond als zijn geesteskinderen.

Omdat zij zoals hij wilden worden, moesten zij aan twee voorwaarden voldoen: (1) zij moesten net zoals God een volmaakt lichaam van vlees en beenderen ontvangen en (2) zij moesten net zoals God volmaakt worden in kennis, wijsheid, liefde en andere goddelijke deugden. God schiep voor zijn geesteskinderen een leerschool, namelijk de aarde. Mormonen zien de Van van Adam en Eva als een noodzakelijk onderdeel van Gods plan. Zij geloven dat de huidige wereld met haar tegenstellingen en uitdagingen een vruchtbare leerschool is om goddelijke deugden te ontwikkelen en om te leren om te gaan met een stoffelijk lichaam.

De onvermijdelijke fouten en zonden die de mensen op aarde zouden begaan, zouden hen onwaardig maken om terug te keren bij God om hun bijzondere leertraject te vervolgen. Door de verzoening van Jezus Christus kan een ieder vergeving van zonden ontvangen op voorwaarde van bekering: een proces van oprechte spijt, eventuele restitutie van verrichte materiële of emotionele schade, belijdenis van de zonde aan God en toegewijde inspanningen om de zonde niet meer te begaan.

Heiligen der Laatste Dagen geloven ook dat ieder mens – onvoorwaardelijk – door de opstanding van Jezus Christus op een dag uit de dood zal worden opgewekt. Wanneer iemand sterft, gaat zijn geest in afwachting van de opstanding naar een tijdelijk verblijf, die geesteswereld wordt genoemd.

Mormonen geloven dat iedere mens na zijn opstanding zal worden geoordeeld door God. Een ieder zal een beloning ontvangen naar zijn werken en verlangens op aarde. Heiligen der Laatste Dagen geloven in drie 'graden van heerlijkheid', werelden of koninkrijken, die als eindbestemming dienen voor Gods opgestane kinderen. Van laag naar hoog zijn dat het telestiale, het terrestriale en het celestiale koninkrijk. Alleen in het celestiale koninkrijk blijven huwelijken eeuwig voortduren en kunnen echtparen goden en godinnen worden. Zij leren dan werelden te scheppen voor hun eigen geesteskinderen. Gebaseerd op deze leer is het Mormoonse geloof dat God zelf ook getrouwd is en dat wij dus niet alleen een Hemelse Vader hebben, maar ook een Hemelse Moeder.

 

Pixabay

Tempels en Genealogie

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft een wereldwijde reputatie op het gebied van genealogisch onderzoek. Dit genealogisch onderzoek wordt voornamelijk verricht om religieuze redenen: de aldus opgespoorde voorouders kunnen postuum worden gedoopt. Dit plaatsvervangend 'dopen voor de doden' is gebaseerd op een letterlijke interpretatie van Jezus' woorden in het evangelie van Johannes: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan." De door genealogisch onderzoek vergaarde data zijn vrij beschikbaar gesteld door de Kerk. De door de Kerk ontwikkelde software voor genealogisch onderzoek, Personal Ancestral File ofwel PAF, is eveneens vrij te gebruiken.

De plaatsvervangende doop voor de doden gebeurt in zogenaamde tempels. Deze gebouwen onderscheiden zich van reguliere mormoonse kerkgebouwen in doel en uiterlijk. Er zijn zo'n 30.000 mormoonse kerkgebouwen wereldwijd; echter de Kerk telt maar circa 140 tempels. Mormoonse kerkgebouwen zijn toegankelijk voor iedereen, terwijl de tempels alleen toegankelijk zijn voor getrouwe leden. Er is getracht de tempels fraai vorm te gegeven om zo hun heilige karakter te benadrukken. Mormonen krijgen hier onderwijs over onder andere het heilsplan. Ook worden er huwelijken gesloten, niet 'tot de dood u scheidt', maar naar mormoons gebruik 'voor tijd en alle eeuwigheid.' Sinds 2002 heeft ook Nederland een Mormoonse tempel. Deze bevindt zich in Zoetermeer, maar staat bekend als de 'Den Haag Tempel '. 

 

Tempel van de Mormonen in St. George. 

Liefdadigheid

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen kent een uitgebreid liefdadigheidsprogramma. Zo'n 4.000 vrijwilligers, waaronder artsen en verpleegsters, zijn fulltime werkzaam in diverse humanitaire projecten van de Kerk. Ook doneert zij geld en goederen aan hulpbehoevenden wereldwijd, ongeacht hun religieuze of etnische achtergrond. In 2003 startte de Kerk met de productie en distributie van Atmit, een voedingsrijke, dunne pap, die speciaal voor ondervoede kinderen werd ontwikkeld. Wereldwijd bezit de Kerk zo'n 300 loopbaancentra, waar zowel leden als niet-leden kosteloos terechtkunnen voor carrièreadvies, workshops en bemiddeling tussen werkgevers en potentiële werknemers.

Ten tijde van een grote ramp is de Kerk vaak snel ter plaatse om hulp te bieden, zoals in 2004 na de tsunami ramp in Zuidoost-Azië en in 2005 toen de Amerikaanse stad New Orleans werd getroffen door de orkaan Katrina. Ook tijdens de Nederlandse watersnoodramp van 1953, toen een overstroming grote delen van Zuid-Holland en Zeeland onder water zette, doneerde de Kerk geld, kleding en dekens. Tevens stelde zij al haar kerkgebouwen in het getroffen gebied ter beschikking aan het Rode Kruis.

 

 

Pixabay

Zendingswerk

Reeds in september 1830, vijf maanden na haar oprichting, stuurt de Kerk haar eerste zendelingen op pad om bekeerlingen te zoeken. Sindsdien heeft zij naar schatting meer dan één miljoen zendelingen uitgezonden over de gehele wereld, naar landen waar evangeliseren wettelijk is toegestaan. Op dit moment zijn er zo'n 50.000 zendelingen werkzaam, grotendeels bestaande uit alleenstaande mannen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Ook alleenstaande vrouwen en echtparen kunnen een zending vervullen.

Een zending is meestal voor een periode van twee jaar en geschiedt op eigen kosten. Gedurende deze periode dient een zendeling zich fulltime bezig te houden met het bestuderen en onderwijzen van de mormoonse leer, het vinden van bekeerlingen, het verrichten van dienstbetoon en vaak het zich eigen maken van een vreemde taal. 

Christelijke deugden nastreven

Van getrouwe mormonen wordt verwacht dat zij ernaar streven christelijke deugden in hun leven te implementeren. Volgens het dertiende mormoonse geloofsartikel, dienen zij onder andere "eerlijk te moeten zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam en goed te moeten doen aan alle mensen".

 

Gebed en vasten

Heiligen der Laatste Dagen geloven dat zij minstens elke ochtend en avond dienen te bidden, individueel en in gezinsverband. Een gebed begint met het aanroepen van God, gevolgd door dankbetuigingen en eventueel het vragen om specifieke behoeften. Het gebed wordt beëindigd in de naam van Jezus Christus, gevolgd door "Amen". Mormonen geloven dat zij door middel van gebed leiding van God kunnen ontvangen. Ook vragen zij geïnteresseerde niet-leden doorgaans om oprecht te bidden over hun leerstellingen, omdat zij geloven dat de Heilige Geest deze leerstellingen kan bevestigen door middel van een vredig en vreugdevol gevoel.

Heiligen der Laatste Dagen kunnen door middel van vasten hun gebed extra kracht bijzetten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer zij vasten en bidden voor de gezondheid van een zieke of voor hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Tijdens het vasten dienen mormonen zich te onthouden van eten en drinken gedurende een dag, wat neerkomt op het overslaan van twee opeenvolgende maaltijden. Heiligen der Laatste Dagen vasten minstens één maal per maand. Het geld dat ze uitsparen, geven ze als 'vastenbijdragen', die gebruikt wordt om behoeftige leden te helpen.

Tien geboden

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert, zoals de meeste christelijke kerkgenootschappen, haar leden om de Tien Geboden in acht te nemen. Ook leert zij dat de Sabbatdag, sinds de opstanding van Jezus Christus, op de zondag valt.

Woord van Wijsheid

Joseph Smith, stichter van de mormoonse Kerk, beweerde op 27 februari 1833 instructies van God te hebben ontvangen met betrekking tot lichamelijke gezondheid. Aanvankelijk werd dit "Woord van Wijsheid" beschouwd als advies, echter in 1851 gaf Smiths opvolger Brigham Young het de meer bindende status van gebod. Het Woord van Wijsheid houdt tegenwoordig voor Heiligen der Laatste Dagen in dat zij onder andere geen drugs, tabak, alcoholische dranken, koffie en thee gebruiken. Na WOII werd het zich houden aan het Woord van Wijsheid een voorwaarde om de tempel in te mogen.

Wet van tiende 

Leden van de mormoonse Kerk worden geacht een tiende deel van hun inkomsten aan de Kerk te doneren. Deze 'wet van tiende' werd in 1838 ingesteld door Joseph Smith, nadat eerdere pogingen tot het leven in gemeenschap van goederen hadden gefaald. De tiendendonaties worden voornamelijk gebruikt voor de bouw en het onderhoud van kerkgebouwen en tempels, maar ook voor andere activiteiten van de Kerk zoals zendingswerk en familiegeschiedenis. De tiendendonaties zijn niet primair bedoeld om de humanitaire projecten van de Kerk te bekostigen. De Kerk moedigt haar leden echter aan om, naast de tiendendonaties, ook royaal bij te dragen aan haar liefdadigheidsprogramma.

 

Polygamie

De Kerk van Jezus Christus van de heiligen van de laatste dagen leerde en praktiseerde in haar beginperiode het heilig, meervoudig huwelijk (een man mocht met meerdere vrouwen trouwen, dat was zelfs na te streven) en werd daarvoor door de Amerikaanse overheid vervolgd. In 1890 verklaarde de kerk polygamie niet langer na te streven, maar er werden pas geen nieuwe meervoudige huwelijken meer gesloten toen hier in 1904 een sanctie op kwam te staan. 

Sekten

Er zijn echter meerdere sekten ontstaan, waarvan de Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van Warren Jeffs de grootste en bekendste is, die polygamie in de praktijk blijven brengen. Sommige daarvan kwamen in de publiciteit door het niet vrijwillige karakter daarvan. In de staat Utah besloot de rechter in februari 2014 om een meervoudig huwelijk met terugwerkende kracht alsnog te erkennen wegens de vrijheid van godsdienst. De officiële Kerk heeft zich hiervan gedistantieerd.

 

Wet van kuisheid

Heiligen der Laatste Dagen dienen zich te houden aan de wet van kuisheid, die inhoudt dat seksuele relaties alleen geoorloofd zijn binnen een huwelijk tussen een man en een vrouw. Mormonen dienen zelfbevrediging en pornografie te vermijden. Homoseksualiteit wordt niet als zonde gezien maar homoseksueel gedrag wel. Abortus provocatus wordt gezien als ernstige zonde, tenzij de zwangerschap het resultaat is van verkrachting of incest, als het leven of de gezondheid van de moeder in gevaar is of als de foetus afwijkingen vertoont die het niet levensvatbaar maken.

Polygamie 

Polygamie betekent dat een man meerdere vrouwen huwt . Blijkbaar vond Joseph Smith polygamie een belangrijke pijler in het herstel van de Kerk. 

Waarom geloven mormonen in polygamie?

Mormonen geloven dat Joseph Smith een openbaring van God heeft ontvangen waarin hem werd aangeboden om aan polygamie te gaan doen. Deze openbaring werd opgetekend op 12 Juli 1843 en maakt nog steeds deel uit van de leer en verbonden. Ook één van de heilige boeken van de mormonen. Om een dergelijk huwelijk te voltrekken was een speciaal soort priesterschapsgezag nodig. Dit wordt de verzegelde macht genoemd. Het eerste polygame huwelijk van Joseph Smith was met een 16 jarig dienstmeisje. Later volgenden er nog meer huwelijken. 

Verzonnen openbaring

Door al deze huwelijken en praktijken lag het voor de hand om te veronderstellen dat de openbaring over polygamie door Joseph Smith was verzonnen om zijn buitenechtelijke relaties achteraf goed te praten.

De gedachte achter polygamie

Volgens Joseph Smith kon een vrouw niet zalig worden door een man. Zo stelde hij dat ongetrouwde vrouwen niet in de hemel konden komen. Mannen moesten daarom met zoveel mogelijk vrouwen trouwen zodat ze toch zalig konden worden.

Polygamie verboden

Sinds 1900 is Polygamie onder de Mormonen verboden. Dit betekent niet dat er geen mormonen zijn die dit doen. Onder andere op het platteland van Utah, een geïsoleerd gebied, zijn er kleine gemeenschappen die nog aan polygamie doen.

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

 

Aanvullende informatie

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: Wikipedia