Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Opleving van het heidendom

Pagnisme is een spirituele manier van leven welke voortkomt uit oude natuurreligies. De wortels liggen in oude relgies uit Europa. De aanhangers weten zich verbonden in “de geest die in de Kosmos” werkzaam is, herkennen het Goddelijke in alle dingen en erkennen de heiligheid in de natuur. Paganisten eren het Goddelijke in alle aspecten, mannelijk of vrouwelijk, als onderdeel van een heilig geheel. Door rituelen geeft men aan “in harmonie” te komen met de cycli van de natuur en die van onszelf. Deze rituelen worden vaak gehouden op de hoogtepunten van seizoenen. Sommige volgen meerdere goden en godinnen, anderen zijn weer gewijd aan een God of Godin. Elkaars diversiteit wordt gerespecteerd. Iedereen moet zijn eigen band met het Goddelijke vinden. Daarom wordt er ook niet gezocht naar bekeerlingen. Iedere serieuze religie wordt gerespecteerd. Tolerantie is essentieel. Paganisme is een oude volksgodsdienst. 

 

Ontstaan


Het woord “Pagan” is afkomstig van het Latijnse paganus, wat “bewoner van het platteland” betekent. Paganus komt van het woord pagus en dit betekent “landelijk”. Deze uitdrukking werd in de eerste eeuw door christenen gebruikt om de niet-christenen aan te duiden. Langzamerhand kreeg dit echter een negatieve klank en werd voor “heidens, satanisch of onbeschaafd” aangezien. Nu wordt “paganistisch” gebruikt voor een aantal religieuze stromingen die de natuur eren.

Onder heidendom of paganisme (uit het Engels, betekent letterlijk heidendom) worden in het algemeen alle religies begrepen die noch monotheïstisch zijn (is geloven in één God) en noch op de Bijbel zijn gebaseerd. In West-Europa gaat het om voorchristelijke, niet-Abrahamitische religies van voornamelijk Keltische en Germaanse oorsprong. 

 

 

Punthoeden


Punthoeden waren waren vroeger een modeverschijnsel. Later waren deze punthoeden “helemaal uit”. Paganisten, de mensen van het land, droegen deze punthoeden nog wel en werden daardoor vaak bespottelijk gemaakt. 

Paganisten

Er zijn een aantal gemeenschappen en georganiseerde ordes zoals; De Noordse traditie, Druïde afkomstig uit oude tradities vanuit Ierland en Engeland, onder andere geinspireerd door de Keltische cultuur en Wicca; de hekserij of de Kraft.

Het vrouwelijke is een belangrijk element in het Paganisme 

Het Paganisme als religie beschouwt de aarde als een entiteit waar alle levende wezens op wonen, maar ziet ook dat deze wezens een deel zijn van deze levende entiteit. De aarde is de Godin, een vrouwelijke Godheid. Want uit het vrouwelijke komt al het leven voort. Een entiteit is "iets wat een bestaan heeft".

 

 

Kernovertuigingen

Hoe moeten we omgaan met het goddelijke

Hoe moeten we omgaan met andere mensen

Hoe moeten we omgaan met de aarde

Klassiek heidendom

De kerstening van Europa wordt door christenen voorgesteld als een opgang van barbarendom naar beschaving en het heidendom werd dan ook veelal beschouwd als iets wat minderwaardig was en bestreden moest worden. Daar staat tegenover dat diverse heidense gebruiken en feesten al dan niet in getransformeerde vorm in de christelijke cultuur werden geïntegreerd. We hoeven daarbij alleen maar te denken aan de paasvuren, de paaseieren, de kerstboom en de diverse aspecten van het Sint Nicolaasfeest. Asatrú is in bepaalde kringen de hedendaagse naam voor het oude Germaanse heidendom; letterlijk vertaald betekent Ásatrú 'Asen-trouw', trouw aan de Asen dus. De Asen waren in het heidendom de hogere goden, zoals Wodan (Odin) en Donar.

 

 

Hedendaags heidendom

Het moderne heidendom bestaat uit een reeks praktijken die vaak zijn gebaseerd op min of meer kunstmatige reconstructies van voor-christelijke polytheïstische en pantheïstische natuurreligies. Enkele beoefenaars van hedendaags heidendom nemen ook andere elementen op, zoals theofanistische en animistische voorstellingen. Een theofanie is volgens het betreffende religieuze dogma een 'zichtbare manifestatie van god aan de mens. God, zo wordt beweerd, openbaart zich aan bepaalde personen op een zichtbare manier. Er is doorgaans sprake van een poly- of pantheïstisch wereldbeeld. Het gebruik van psychotrope stoffen kan bij het uitoefenen van riten voorkomen.

De hedendaagse opleving van het heidendom wordt ook paganisme of neopaganisme genoemd. Het wordt vooral aangetroffen in de moderne, technologisch hoogontwikkelde samenlevingen, waar het als subcultuur wordt beschouwd. Spirituele en parapsychologische fenomenen, zoals bijvoorbeeld wichelroede lopen, gaan vaak met dit hedendaagse heidendom samen.

Stonehenge

De Stonehenge dateert waarschijnlijk uit 3000 jaar v Chr. Over de betekenis ervan zijn de meningen verdeeld. Over het algemeen is men het wel eens over het doel van de stenen. De stenen cirkel  lag in astronomie en astrologie, genezingen, rituele offers en begrafenissen. De Stonehenge in Wiltshire te Engeland heeft mogelijk acht ontwikkelingsfasen gehad. 

 

 

Maan en Zonnecycli 

De maan en zonnecycli, zonnewende, equinox, nieuwe en volle maan, zijn belangrijk. Maancycli staat in relatie met vruchtbaarheid. Dat is de reden dat het vrouwelijke een belangrijk thema is in het Paganisme. 

 

 

Westerse groeperingen

Sommige Westerse groeperingen, zoals de Deutsche Unitariër en het Nederlandse Heidens Front, verbinden New Age denkbeelden met de continuïteit van het Germaans Paganisme. Sinds de jaren '20 en 30 van de vorige eeuw en tijdens Tweede Wereldoorlog zijn het heidendom en zijn symbolen ge- of misbruikt door verscheidene fascistische en nationaalsocialistische groeperingen en politieke partijen. Hierbij is het hakenkruis (Zonnerad,  of "iets dat algeheel welzijn of geluk brengt"; 3000 jaar oud, India) het bekendste en beruchtste voorbeeld. Reguliere heidendomgroepen zijn niet gediend van dergelijke praktijken en hebben daar een sterke aversie tegen en zijn nadrukkelijk apolitiek. Al zijn er wel groepen, zoals het heidens front, die paganisme in verband brengen met fascistische denkbeelden. Sinds fascisme en nazisme heersten, doen vele heidense symbolen denken aan nationaalsocialistische groeperingen, doordat deze symbolen misbruikt werden voor propagandadoeleinden. Dit levert dan soms moeilijkheden op voor heidenen die zich oprecht met het apolitieke heidendom bezighouden en de symbolen gebruiken voor hun levensovertuiging.

Formele erkenning

In enkele landen, waar de beoefening van een religieuze cultus een erkenning van overheidswege kan verkrijgen, is het heidendom als religieuze praktijk formeel erkend. In Nederland is ervoor gekozen geen lijst van erkende religies op te stellen, zoals bijvoorbeeld in Amerika gebeurt. De vrijheid van Godsdienst staat beschreven in de Nederlandse Grondwet.

De hedendaagse opleving van zich als heidens profilerende groeperingen kan geplaatst worden in een kader, waarin reactionair-romantische kritiek op een rationalistische beschaving hand in hand gaat met bewondering voor spirituele en parapsychologische fenomenen.

Bron: Wikipedia

 

 

Artikel uit het Reformatorisch Dagblad 2003

Op de website van Nederlands Heidendom wordt de bezoeker verwelkomd met een „Heidense groet.” Paganisme of heidendom manifesteert zich duidelijk in Engeland, maar is ook in Nederland in opkomst. Germaanse goden, heidense huwelijken en zelfs kabouters maken er deel van uit. Drs. R. H. Matzken, directeur van de stichting Bijbel en Onderwijs: „Bij jongeren zijn seks en drugs passé. Ze zoeken het in spiritualiteit.” In het midden van de cirkel, ergens in de natuur, staan de bruid en de bruidegom. De ceremonie begint met het vereren van de vier elementen: aarde, lucht, water en vuur. Ze zweren elkaar trouw. Bij een heidense bruiloft kan dat voor een jaar, om de belofte vervolgens ieder jaar te vernieuwen. De echtverbintenis kan ook voor alle toekomstige levens gelden, omdat heidenen in reïncarnatie geloven. Tijdens het zweren worden de twee rechterhanden aan elkaar gebonden. De plechtigheid heet dan ook ”handfasting”. Vooral in Engeland is deze manier van trouwen erg populair, aldus de website van de BBC. Met name onder jongeren die een meer algemene plechtigheid niet bij hun lifestyle vinden passen.Paganisten -heidenen- zijn niet in een vakje te passen. Het heidendom is een vergaarbak van overtuigingen met een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Verering van de natuur is daar één van. Verder is het een mix van invloeden uit verschillende religies en tradities.

Onder de heidenen bevinden zich heksen, druïden, shamans en gewijde ecologisten. Drs. Matzken, die verschillende boeken schreef over occultisme, onderscheidt twee groepen:

De eerste groep bestaat uit mensen die zich openstellen voor allerlei uitingen van New Age. Transcendente meditatie en yoga zijn hier voorbeelden van. „Ik ben op een school in Lelystad geweest waar leerlingen aan yoga doen en de hele dag naar vedamuziek luisteren, Indische muziek die teruggaat op de vedische geschriften. Als zij van school komen, zijn ze gepokt en gemazeld in New Age.”

Mensen uit de tweede groep „hebben hun ziel verkocht.” Zij beoefenen de religie door onder meer het aanroepen van geesten en door het vieren van een cyclus van acht festivals in de volgorde van ”het wiel van het jaar”.Mensen die zich openstellen voor occultisme, lopen het gevaar er in meegetrokken te worden, zegt Matzken. „Als zij die keuze maken, krijgen ze inderdaad de beschikking over paranormale gaven. Ze kunnen bijvoorbeeld de toekomst voorspellen.”

Hoe groot de groep van praktiserende heidenen in Nederland is, durft hij niet te zeggen. „Het is nog niet zover als in Engeland, maar ze zijn hier wel.”Matzken noemt het de herbetovering van de wereld. Dat gebeurt vooral daar waar de kerk voor jongeren haar geloofwaardigheid verloren heeft. „Seks en drugs zijn passé. Ze melden zich aan bij de satanisten of worden heks.” Volgens de directeur is er in Nederland nog veel verzet tegen openbare uitingen van paganisme.

Zo protesteerden christenen in juni 2002 tegen de viering van het zonnefeest in Rotterdam. De Maasstad stond toen een week lang in het teken van Stonehenge, een prehistorisch monument in Engeland van grote stenen (megalieten), die een zogenaamde altaarsteen omsluiten. Het monument trekt onder meer heksen aan die hier met hun rituelen kunnen beschikken over bovennatuurlijke krachten.Het festival was in Rotterdam georganiseerd omdat het verboden is rituelen uit te voeren bij het echte Stonehenge, uit angst voor beschadiging van de stenen. Uit de hele wereld waren heksen en tovenaars aanwezig, met zelfgemaakte ’stenen’ van hout en andere materialen. Matzken: „Door het optreden van kerken en christenen is dat feest een flop geworden.”Nederlands Heidendom wordt sterk beïnvloed door het Germaanse heidendom. Hun normen en waarden wijken daardoor af van de christelijk-humanistische normen en waarden.

 

Stonehenge in Wiltshire, Engeland

 

 

Op de website staat: „De meesten van ons hebben, direct of indirect, een christelijke achtergrond. Het is onze bedoeling deze culturele achtergrond te ontmaskeren en ons voorvaderlijk gedachtegoed terug te winnen.” Nederlands Heidendom gaat terug naar Wodan de woedende, en Donar de dondergod: goden uit de Germaanse mythologie.Vormt het paganisme een bedreiging voor het christendom? Volgens Matzken gaan er jongeren naar Schotland om nieuwe kennis op te doen, om die vervolgens in Nederland te verbreiden. Deze zogenaamde transmissiegroepen worden uitgezonden naar Europa.Waar Willibrord en Bonifatius, beiden afkomstig uit Engeland, het heidense Noord-Europa kerstenden, gebeurt nu precies het omgekeerde. De twee zendelingen kregen een ruime plaats toebedeeld op de website van Nederlands Heidendom. „Ondanks de propaganda die we over hen op school te verwerken krijgen, was dit duo niet zo zuiver op de graat als men ons wil doen geloven”, vermeldt de site.In Engeland bestaat een organisatie voor heidenen, de Pagan Federation. Leden daarvan scharen zich achter de drie basisbeginselen. Kortweg: liefde voor de natuur en ontzag voor het leven met zijn eeuwige cyclus van leven en dood; doe wat je wilt, zolang het niets of niemand schaadt; én: erkenning van het goddelijke en van het mannelijke en vrouwelijke aspect daarvan. Het laatste punt is het hart van het heidense geloof. Heidenen kennen geen leer of liturgie. Hun theologie is voornamelijk gebaseerd op ervaring. Aan het bestaan van kabouters, elfen en andere wezens twijfelen ze niet. De gelijkheid van seksen wordt sterk benadrukt en vrouwen spelen een prominente rol in de moderne heidense beweging.

Matzken vindt het heidendom een typisch New Age-verschijnsel. „Meditatie en bepaalde oefeningen helpen mee bij het aanbreken van een nieuwe tijd. Yoga, heksen en heidense missionarissen zijn krachten die de wereld willen veroveren. Ik weet van jongeren die enorm worden aangesproken door de slogan ”Eigennutz ist Gemeinnutz”, door het idee dat zij de wereld vooruit kunnen helpen.

”Het lijkt misschien onschuldig, maar dat is het niet, zegt hij. „Onlangs werd ik gebeld door een vrouw die aan yoga deed en door een geest werd bezeten. Het punt is dat een aantal mensen spontaan deze verschijnselen krijgt. Mensen zien kabouters en 15 procent van de jongeren hoort stemmen. Zij krijgen daarbij onvoldoende begeleiding. De kerk heeft er geen antwoord op. Maar veel dingen zijn vanuit de Bijbel wel te verklaren. De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over geesten. Het is allemaal typerend voor de tijd waarin we leven, stelt Matzen. „Jongeren verlangen naar reality, maar als de kerk die niet biedt, gaan ze de andere kant op..."

 

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.