Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

 

Inleiding


Goede daden tot behoud

Waar gelovige Hindoes het over eens zijn is, dat je moet leven volgens de regels die je groep en afkomst stellen. Dit betekent 'Dharma'. Ook geloven Hindoes dat je na de dood opnieuw wordt geboren. (Samsara) Daden in dit leven hebben gevolgen voor het volgende leven. Men noemt dit 'Karma'. Leef je slecht, dan heeft dat negatieve gevolgen voor je volgende leven. Je wordt dan geboren in een lagere groep of kaste zoals men dit in India noemt. Als je goed leeft krijg je het beter. Je uiteindelijke doel is dat je helemaal niet meer opnieuw geboren wordt. Je bent dan eindelijk ontsnapt aan de voortdurende kring van wedergeboorte. Deze verlossing noemt men de 'Moksja'. Hier wordt de kringloop van wedergeboorten doorbroken, doordat de ziel (atman) terugkeert naar de goddelijke bron. (Brahman) Deze weg is echter zeer moeilijk, omdat men moet leren loslaten waaraan men juist in dit leven is gehecht. 

 

Pixabay

Wikipedia


Het Hindoeïsme is de overheersende inheemse religieuze traditie van het Indisch subcontinent. Het Hindoeïsme wordt door zijn aanhangers vaak aangeduid als Sanātana Dharma, een Sanskriete term met de betekenis: 'de eeuwige wet die ons ondersteunt en overeind houdt'.

Binnen het Hindoeïsme bestaan veel verschillende stromingen. Er zijn Hindoes die monotheïstisch zijn, Hindoes die polytheïstisch zijn en Hindoes die monistisch zijn. De monotheïsten zien elke 'god' als facet van de ene God. De monisten geloven dat God en de ziel één zijn.

 

Ontstaan 


Het Hindoeïsme komt voort uit India en heeft zich ontwikkeld tot een manier van leven. Het Hindoeïsme is een overkoepelende term, die een groot aantal geloofsovertuigingen en rituelen bevat. Men kan het heilige op verschillende manieren bereiken. Vanaf de 19e eeuw is het Hindoeïsme de verzamelnaam geworden, die wordt gegeven aan alle godsdiensten van Indiase oorsprong. Deze verhalen op de Sanatandharma, de Veda's en andere historische Sanskriet geloofsgeschriften. Deze oude godsdienst is  genoemd naar de rivier de Indus.  

 

 

Pixabay

Verspreiding

Het Hindoeïsme is ongeveer 2000 jaar geleden door kooplieden vanuit India meegenomen en verspreid over Zuidoost-Azië. De afgelopen eeuw zijn er veel Hindoes naar Amerika, Canada, Engeland en Suriname vertrokken. Ze zijn als arbeiders naar deze landen gekomen en hebben daar een gemeenschap opgebouwd. Vanuit Suriname zijn er ook veel Hindoes in Nederland gekomen. De meeste Hindoes wonen nog steeds in India. Ook in Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka en Birma wonen grote Hindoe gemeenschappen. Ongeveer 15% van de wereldbevolking gelooft in het Hindoeïsme.

 

 

Stichter 

Het Hindoeïsme kent geen stichter en heeft geen centrale autoriteit zoals een kerk.

Waar komt het woord Hindoeïsme vandaan?

Het Hindoeïsme dankt zijn naam aan de Perzische uitspraak van het volk dat aan de rivier Sindu woonde in de Indus vallei. De benaming is afgeleid van het Perzische woord Hindoe, wat 'rivier' betekent. 

 

Oudste religie ter wereld 

Het Hindoeïsme wordt gezien als de oudste godsdienst ter wereld op basis van oude geschriften die zijn gevonden. Of het Hindoeïsme ook werkelijk de oudste godsdienst is, is voor veel mensen onzeker. Als men uitgaat van de Tenach en de Bijbel, dan zouden het Jodendom en het Christendom de oudste vormen van godsdienst zijn. In het algemeen gaat men ervan uit dat het Christendom is ontstaan na de komst van Jezus. In feite ligt de basis al veel verder terug in de geschiedenis aldus deze geschriften. Het allereerste contact tussen Maker en schepsel was zeer nauw, maar is door de geschiedenis heen steeds meer verwaterd. Hierdoor zijn er door de eeuwen heen steeds meer nieuwe religies ontstaan, waaronder ook het Hindoeïsme.

 

Pixabay

Wie is een Hindoe?

Een Hindoe is een volgeling van het Hindoeïsme. Het is een geloof dat op heel veel manieren mag worden beleefd. Daarom verschilt de godsdienst per land, per streek of zelfs per stad of dorp. 

 

 

Wat is het Kastenstelsel?


Het kastenstelsel vindt haar oorsprong in het Hindoeïsme. Het is een vorm van sociale hiërarchie, die gebaseerd is op afkomst en beroep. Iemand die in een lage kaste is geboren kan nooit naar een andere kaste over gaan. De positie van van de onaanraakbaren is daarom ook vaak schrijnend, omdat ze als de minsten van het land worden beschouwd. De onaanraakbaren doen dan ook vaak het smerigste werk. Mensen uit een hogere kaste komen willen zelfs deze mensen niet aanraken. Huwelijken worden gesloten binnen dezelfde kaste. Zelfs de aankondigingen van huwelijken staan in de kranten in kasten gesorteerd. De Hindoemaatschappij is traditioneel verdeeld in vier groepen welke men kasten noemt:

 

1. Brahmanen: priesters.

2. Kshattriya's: edelen en soldaten

3. Vaisya's: kooplieden

4. Sudra's: dienaren

5. Paria's: onaanraakbaren, behoren niet tot het kastensysteem maar vormen veeleer een groepering die de Veda' s niet mogen of kunnen bestuderen. 

 

Het kastenstelsel in deze tijd


Het kastenstelsel in India is officieel al vanaf 1931 niet meer aan de orde. Vanaf dat moment wordt de kasten niet meer vastgelegd bij volkstellingen in India. Toch is de praktijk nog heel anders. In India worden werk en relatie nog steeds voor een groot deel gerelateerd aan de kaste waarin iemand is geboren. Wie niet meedoet aan het kastenstelsel in India wordt uitgesloten. Vaak leidt dit vaak tot erewraak. 

 

Pixabay

Veda's

De oude geschriften in het Hindoeïsme zijn de Veda's en komen voort uit de IJzertijd. Er zijn vier groepen Veda's: de Rig, Yayur, Sama en Atharva. Deze geschriften dateren uit 1500 - 1200 v C. Mythen en rituelen domineren de Veda's. Ze eren de goden van de aarde en de hemel. Veel rituelen worden geassocieerd met vuur welke zijn beïnvloed door deze teksten. 

Wat zijn Veda's?

Het zijn vier verzamelingen van spreuken, lofzangen en gebeden die de Veda's worden genoemd. De oudste en meest heilige is de Rig Veda: de heilige tekst van kennis. Upanishaden, twee lange gedichten, de Ramayana en de Mahabharata zijn andere belangrijke Hindoe teksten.

Zes groepen teksten

Niet alle teksten zijn bekend bij de Hindoes. Ruwweg zijn er zes groepen teksten die langzamerhand zijn ontwikkeld en geschreven in verschillende historische grondteksten. Je kan dit onderverdelen in de twee belangrijkste groepen: de Shruti en de Smriti teksten.

Smriti en Shruti

De Veda's en de Upanishaden noemt men Shruti (gehoorde teksten). Wijze mannen kregen deze teksten rechtstreeks van Brahman te horen. De andere teksten heten Smriti. (onthouden). Ze zijn door mensen bedacht en mondeling overgedragen. Ze zijn door mensen bedacht en al duizenden jaren overgedragen en geleerd. Deze teksten bespreken theologie, filosofie en mythologie en verschaffen informatie over de praktijk van dharma (religieus leven). De Smriti teksten bakenen de sociale rituele en Hindoeïstische  relaties af. Het kastenstelsel wordt hierin aangemoedigd. Ook staan in deze teksten 'de weg naar bevrijding' centraal. De Moksha. De bevrijding van de voortdurende cyclus van leven en dood.

De Shruti de meest belangrijkste teksten

Van deze teksten worden de Veda's en de Upanishaden beschouwd als de meest gezaghebbende. Dit zijn dus de Shruti, rechtstreeks gehoorde teksten van Brahman zoals eerder genoemd. Andere belangrijke geschriften zijn de Upanishad, Purana en de heldendichten Mahabharata en Ramayana. De Bhagavad gita, een verhandeling uit de Mahabharata, is van bijzonder belang.  

 

Pixabay

Upanishads 

De Upanishads dateren uit de zesde eeuw voor Chr. Men kan dit zien als de late Veda's. Er zijn hele lange teksten en hele korte. Het woord Upanishads betekent 'zittend aan de voeten van de meester'.

Tantra's

Tussen de zesde en de zevende eeuw zijn er boeken met technieken verschenen die de weg naar een rechtstreekse spirituele ervaring motiveren. Sommige Hindoes wijzen deze boeken af, omdat zij vinden dat ze de tradities van de Veda's ondermijnen. Sommige Boeddhisten maken ook gebruik van deze Tantra's.

Purana's

Tussen de eerste en tiende eeuw zijn de Purana's ontwikkeld welke de verschijningen van de avatars beschrijven. Avatars zijn goden. Dit gaat over het overwinnen van het kwaad.

 

Brahman

De meeste Hindoes geloven in een oppermachtige ziel of geest die ze Brahman noemen. Brahman is overal en in alles aanwezig en heeft geen gedaante. De andere goden en godinnen van het Hindoeïsme staan voor verschillende kenmerken van Brahman. Een toelichting over goden aanbidding staat onderin vermeld onder de titel: "acht misverstanden over het Hindoeïsme".

Sanskriet


De Veda's en de Upanishaden werden mondeling doorgegeven en later opgeschreven in het Sanskriet: dat is de heilige taal van India. Sommige mensen geloven dat Sanskriet een bijzondere gave heeft om met de goden te communiceren. Het wordt nu niet meer gesproken, maar nog wel bestudeerd door priesters. Hindi, de moderne taal van India, is voortgekomen uit het Sanskriet.

 

Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita is het belangrijkste en geliefde deel van de Mahabharata. Het verhaal gaat over een oorlog tussen twee koninklijke families, die beide de macht over een rijk wilden hebben. De Bhagavad Gita is het lied van de heer dat zich afspeelt op het slagveld vlak voordat het vechten begint. Het is een gesprek tussen Arjuna, een wagenmenner en de god Krishna. Zie ook de tekst onder "Oproep tot Dharma".

Reïncarnatie  

Reïncarnatie is een belangrijk onderdeel binnen het Hindoeïsme. Het betekent 'de verhuizing van de ziel'. Je verhuist volgens de wet van karma in een beter of slechter bestaan. Dit is afhankelijk van het evenwicht tussen goede en slechte daden. Omdat alles één is, kan iedere ziel verhuizen in de ultieme Brahman. 

Krishna

Krishna wordt gezien als de Allerhoogste Bestuurder. Hij heeft een eeuwige, gelukzalig en spiritueel lichaam. Hij is de oorsprong van alles. Hij heeft geen andere oorsprong, want Hij is de hoogste oorzaak van alle oorzaken. (Brahma-Samhita 5.1)

 

 

Monotheïstische of polytheïstische godsdienst

Men kan tot één god of meerdere goden bidden. Hindoes zelf zeggen dat het Hindoeïsme een monotheïstische godsdienst is, omdat alle goden zijn ontstaan uit één absolute goddelijkheid. Monotheïstisch betekent: 'Geloven in één God'. Er zijn drie goden die het belangrijkste zijn:

 

1.Brahma de schepper,

2.Vishnoe de beschermer en,

3.Shiva de vernietiger.

Verschillende stromingen

Door de tijd heen zijn er verscheidene nieuwe stromingen ontstaan. Vanaf de zesde eeuw zijn er diverse godsdienstige richtingen ontstaan in India. Dit doorbrak enigszins de strikte regels en saaie rituelen en boden eenheid met god aan de gelovigen. Omdat stromingen erg divers zijn kunnen religieuze uitingen erg verschillend zijn. Zoals bij het bezoeken van de tempel, bedevaart, bidden op bijzondere plaatsen en het aanbidden van voorwerpen.   

Verschillen tussen het Hindoeïsme en het Boeddhisme

Het Hindoeïsme en het Boeddhisme lijken veel op elkaar. De verschillen tussen deze twee religies zijn onderin te vinden onder het Boeddhisme.

Diversiteit

Al vertonen hun religieuze handelingen grote overeenkomsten, toch is geen enkele omschrijving van het begrip 'Hindoeïsme' voor alle Hindoes van toepassing. Zo verschilt de plattelandsgodsdienst grondig van de meer filosofisch onderbouwde godsdienstbeoefening. Er zijn heilige geschriften, die niet nauwkeurig gedateerd kunnen worden. Ook wanneer deze op schrift zijn gezet is onduidelijk en is er van meerdere geschriften geen auteur bekend. 

Door de tijd heen zijn Arische en Dravidische elementen versmolten. Het Jaïnisme en het Boeddhisme worden door Hindoes wel beschouwd als stromingen van het Hindoeïsme. Boeddha heeft zelfs de status van de negende incarnatie van Vishnoe verworven. Een bij Hindoes bekende metafoor is, die van het Hindoeïsme als stam van een boom, waar alle andere godsdiensten als bladeren aan groeien.

 

 

Vier hoofdstromingen

De vier hoofdstromingen zijn het Vaishnavisme, het Shaivisme, het Shaktisme en het Smartisme. Het Hindoeïsme bevat een breed scala van wetten en voorschriften van dagelijkse moraal, gebaseerd op de concepten van karma en dharma en op maatschappelijke normen zoals Hindoeïstische huwelijksgebruiken. Karma is de wet van oorzaak en gevolg. Letterlijk betekend karma "handelen" of "actie". In het Hindoeïsme heeft de term Dharma vooral betrekking op het juiste handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier en om de juiste redenen. Volgens de universele wetten van de menselijke natuur wat tot tevredenheid, geluk en voorspoed zal leiden.

Vaishnavisme

Hierin wordt Vishnoe of één van zijn zogenaamde avatara 's vereerd als de hoogste God. Avatara betekent: 'een verschijning, vleeswording of manifestatie van een bepaalde godheid'. De volgelingen worden vaishnavieten genoemd. 

Shaivisme

Dit is een stroming in het Hindoeïsme, waarin Shiva wordt vereerd als de hoogste vorm van God. Ook dit is een monotheïstische godsdienst. De Shaivisten geloven dat er maar één God is, die gelijktijdig de gehele schepping doordringt en er boven uit stijgt. Shaivisme is een zeer diepe en mystieke denominatie in het Hindoeïsme. Ze wordt als de oudste denominatie beschouwd binnen het Hindoeïsme. Ze heeft een lange opeenvolging van wijzen en heiligen die praktijken en wegen gaven naar zelfverwerkelijking met als uiteindelijk doel moksha of zelfverwerkelijking. (bevrijding)

Shaktisme

Het Shaktisme is een Hindoeïstische denominatie, waarin de Heilige Moeder Shakti in al haar vormen wordt vereerd. Daarbij wordt het belang van haar mannelijke en onzijdige heiligheid niet verworpen. Er wordt de nadruk gelegd op de vrouwelijke manifestatie, via welke uiteindelijk de niet gemanifesteerde Parashiva bereikt kan worden. Parashiva betekend: 'de Absolute' en 'Buiten elk menselijk begrip' zijnde. De Heilige Moeder wordt gezien als middelaar en kan de advaitische moksha ("eenwording door kennis en bevrijding") schenken aan degenen die haar vereren. Denk hierbij ook aan begrippen zoals Yoga en Reïncarnatie. Het huidige Shaktisme is tussen de vierde en zevende eeuw in India tot ontwikkeling gekomen toen haar religieuze tantra 's werden geschreven. Het woord Tantra is afgeleid van 'tan', wat betekent: weven, uitbreiden, verspreiden,naar voren brengen, uiten, laten zien. 'Tra' betekent 'bevrijding'. 

Smartisme

Het Smartisme is een denominatie in het Hindoeïsme, die nauw samenhangt met de advaita traditie. Zij accepteren en vereren de voornaamste vormen van God zoals Ganesh, Shiva, Visnoe, Surya en Skanda. Het smartisme is een weg van meditatie en filosofie.

Kosmische Mythe

Eenheid van alle dingen is een belangrijke opvatting in het Hindoeïsme. Een voorbeeld hiervan is dat de Kosmos, het menselijk lichaam en de maatschappij in relatie staan met elkaar. Het levensbeschouwelijke Hindoeïsme wil tot groei stimuleren: Groei tot een beter mens en zich ontwikkelen tot goddelijke dimensies. De mens heeft zelf de opdracht tot groei. Hij voert niet de opdracht van God uit, maar bepaald zelf wat gedaan moet worden en is ook verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. Wat het einddoel is, bepaald men ook zelf. Ook het heelal bevindt zich in een permanente staat van groei. Net zoals bij de mens ligt de bron van het bestaan niet bij een opperwezen maar bij de kosmos zelf. Groei is een kernwoord in het Hindoeïsme. 

 

Schepper in het Hindoeïsme

De meeste Hindoes geloven in de absolute eenheid van een transcendente en immanente God, het oneindige Kosmische Bewustzijn (Parama Purusha); De Schepper van het universum waar alle wezens mee verbonden zijn. De meeste Hindoes geloven dat God op bepaalde momenten in de geschiedenis in een menselijke vorm (Ishvara) kan verschijnen. Een deel van de Hindoes (vooral Vaishnavieten en Smartisten) gelooft zelfs dat God in een persoonlijk lichaam kan incarneren (avatarisme). Sommige van die (al of niet mythische) goddelijke persoonlijkheden, werden in de loop der tijden geassocieerd met bepaalde deelaspecten van de ene ondeelbare God (Brahman) en werden verwerkt in de mythologieën en spirituele filosofieën van het Hindoeïsme.

De meeste Hindoes vereren maar één God, zoals de Shaivieten (Shiva) en de Vaishnavieten (Vishnoe), die geloven dat andere goden doordrongen zijn van die Ene God. De Shaktisten geloven dat je via de verering van de Moedergod Devi tot het oneindige aspect van God (Shiva) kunt komen en de Smartisten geloven dat diverse goden de verschillende aspecten van de Ene God vertegenwoordigen en dat derhalve iedere god afzonderlijk verering verdient. Ook de Smartisten en Shaktisten geloven echter dat er maar één absolute, Hoogste God is.

Enkele van de belangrijkste aspecten van God maken deel uit van de Hindoeïstische Drie-eenheid: Brahma (God als Schepper), Vishnoe (God als Onderhouder), Shiva (God als Transformerende Entiteit). De meeste Hindoes zijn in feite panentheïsten of monistische theïsten. 

Bron: Wikipedia.

Een toelichting op godenverering staat onderin vermeld onder de titel: "acht misverstanden over het Hindoeïsme". 

 

Pixabay

Bekende goden in een overzicht

Brahma: 

Drie enig god als schepper, onderhouder en vernietiger ook wel afgebeeld met vier armen.

Vishnoe:    

Beschermende god ook wel afgebeeld als rijdend op een adelaar.

Matsya:      

De vis die de eerste mens redde.

Koerma:    

De schildpad die hielp bij het mislukken van het maken van een onsterfelijkheidsdrank.

Varaha:      

Het everzwijn die de aarde uit het water redde.

Narasimha:

De man leeuw die Tiran doodde.

Vamana:      

De dwerg die een demon versloeg.

Parasurama:

De reus en krijger die de machtswellustige Kshatria's versloeg.

Krishna:

De blauwe god, oftewel de fluitspelenden herdersjongen Krishna, de wagenmenner en leidsman van de Pandava's.

Rama:

De ideale man en koning die Ravanna en zijn leger versloeg.

Boeddha:

Die zelf de weg naar verlossing vond.

Kalki:

De ruiter op het witte paard die nog moet komen om een betere en mooiere wereld te stichten.

 

Pixabay

Populaire god.

Een hele populaire god is Ganesh. Indiërs bidden tot hem voor succes en wijsheid. Hij is de zoon van Shiva en zijn vrouw Pavarti. Toen Shiva na een reis van vele jaren terugkwam, ontdekte hij zijn echtgenote met een jonge man. In zijn boosheid onthoofde hij de jonge man. Het bleek echter zijn inmiddels opgegroeide zoon te zijn. Er ontstond een enorme ruzie tussen Shiva en Parvati die escaleerde tot een oorlog tussen de goden en godinnen. Uiteindelijk heeft de heilige bemiddelaar Narada de vrede te herstellen. Toen de vrede was gesloten beval Shiva zijn dienaren om hem het hoofd of kop te brengen van het eerste levende wezen dat hij tegen zou komen. Het was een olifant die ze als eerste tegenkwamen. Shiva plaatste de olifantenkop op het levenloze lichaam van zijn zoon. Hij kwam hierdoor weer tot leven en ging de geschiedenis in als de halfgod met de olifantenkop. Alle goden en godinnen zegenden Ganesha.

 

  

 

Sadhoe

De Sadhoe is meestal een volgeling van Shiva of Vishnu. Kenmerkend zijn het lange haar en de lange baard. Ze dragen saffraangele lendendoeken en kettingen van heilige kralen. Saffraangeel is een heilige kleur. De Sadhoe leeft van giften van andere hindoes.

Wie is heilig?

Tot de heilige mannen van het hindoeïsme behoren priesters, godsdienstonderwijzers en mensen die hun huis en bezittingen hebben prijs gegeven om een leven van meditatie en gebed te leiden. Sommige heiligen kunnen een zwervend bestaan leiden.

 

Heilige plaatsen

Elk jaar maken miljoenen Hindoes een bedevaart naar heilige plaatsen. Vaak zijn dit tempels, bergen of rivieren. Ze reizen per vliegtuig, trein, bus, boot, ossenkar of wordt lopend gedaan. Dan kan zo' n reis weken of maanden duren. Hindoes geloven dat een bezoek aan een heilige plek hen dichter bij de Moksha kan brengen. Moksha betekent de verlichting uit de cyclus van geboorte en dood.

Heilige plaatsen zijn vaak verbonden met gebeurtenissen in het leven van goden of godinnen. Sommige zijn beroemd om hun schoonheid of hun genezende kracht. De zeven plaatsen Hardwar, Mathura, Ayodhya, Varanasi, Dwarka, Ujjain en Kanchipuram zijn steden van waaruit een Hindoe kan oversteken naar de moksha.

De berg Kailash is voor Hindoes de pijler van de wereld waar het heelal omheen beweegt. De berg ligt in Tibet en is een heiligdom voor de god Shiva en de godin Parvati.

De heilige rivier de Ganges vindt zijn oorsprong in Noord-India. Bij de plaats Allahabad kruist de Ganges een andere heilige rivier de Yamuna en de mytische rivier Saraswati. Bij Kathmandu in Nepal stroomt een heilige rivier de Bagmati.

 

Pixabay 

Kanalen om het heilige te bereiken

Het alledaagse is onzuiver en bevuild. Het heilige is puur en brengt geluk. Verscheidene rituelen, mensen en plaatsen doen dienst als tussenpersonen tussen die twee. Beelden, tempels, priesters en sommige steden zijn kanalen voor het heilige. Ook is de bedevaart erg belangrijk in het Hindoeïsme. Tevens kan de Ganges een kanaal zijn om zonden weg te wassen. 

Yoni-lingam 

Dit is een algemeen voorwerp van verering. Het verenigt de vereniging van Shiva en Parvati, de eenheid van het leven; de vruchtbaarheid. Een lingam is in het Hindoeïsme een fallusvormig, langwerpig voorwerp. Meestal in de vorm van een kleine pilaar of zuil. Dit representeert de scheppingskracht van de god Shiva. Lingams zijn bijna altijd van steen. Tijdens een ritueel wordt er melk of water over de lingam gegoten. Vervolgens worden er bloemen op gelegd. Veel lingams hebben een yoni. Dit is een rand rondom de linga, waarin geofferde vloeistoffen worden opgevangen. De yoni representeert dan het vrouwelijke, terwijl de lingam het mannelijke representeert. 

  

De Ganges 

Het verhaal gaat over de as van de voorouders van koning Bhagiratha dat dreef in de hemelse rivier de Ganges. De koning wilde graag dat zijn voorouders weer tot leven kwamen. Daarom smeekte hij de god Shiva om de Ganges op aarde te laten stromen. Maar Shiva was bang dat de Ganges de aarde zou verwoesten als hij het water zou laten vallen en daarom bedacht een plan. Hij ving het water van de Ganges op met zijn haar en liet de rivier via het Himalaya gebergte de wereld instromen. Zo is de rivier de Ganges ontstaan. Als je de god Shiva ziet, dan zie je altijd dat er water uit zijn haar komt. Dat verwijst naar dit verhaal.

 

 

Goeroe

De Goeroe leert mensen over het geloof en helpt hen om Heilige Geschriften te lezen en te bestuderen. Hij werkt op een school, die ze ashram noemen.

Oproep tot Dharma

De tekst Mahabharata bevat een tekst die de Bhagavad Gita wordt genoemd. Dit is een gesprek tussen de god Krishna en de krijger Arjuna. Ze hebben het over de oorzaak en het gevolg; De Karma. De god Krishna adviseert krijger Arjuna om voorrang te geven aan zijn kastenplicht, oftewel Dharma. En dit boven zijn trouw aan zijn familie, wanneer Arjuna tegenover zijn neven op het slagveld staat. Dit staat in Bhagavad Vita, Boek 2;

"Dit leven binnen alle levende dingen mijn prins! Verbergt zich van ver letsel en versmaad dus het lijden. Om iets wat niet kan lijden. Neem deel! Denk aan uw naam en beef niet; Als u verzaakt zal dat een zonde zijn"

De betekenis van het woord Dharma

Dharma betekent plicht.

 

Pixabay

Erediensten

Erediensten vinden plaats in tempels of thuis. De meest gebruikelijke manieren van aanbidden zijn het zingen van gebeden of mantra' s, het doen van offeringen, of het gebruiken van beelden.

 

Pixabay

Tilaka

Als een Hindoe een tempel heeft bezocht dan smeert de priester een teken op het hoofd tegen de haargrens aan. Men noemt dit een tika of tilaka. De tika is een mengsel van rijst, water en gekleurd poeder. Meestal krijgen getrouwde mensen een rood teken, niet-getrouwde mensen krijgen vaak een gele of oranje kleur op.

 

Feesten

Er zijn veel feesten. Maar door de veelheid van goden en godinnen en hun verschijningsvormen en de grote regionale verschillen, en het feit dat bepaalde feesten alleen binnen bepaalde kasten gevierd worden, is het vrijwel onmogelijk om aan te geven wat de belangrijkste feesten zijn.

 

Mahashivratri

Het Mahashivratri feest wat letterlijk betekent 'De Grote Nacht van Shiva'. Op deze dag eren de Hindoes het beeld van Shiva. De hele dag wordt dan niets gegeten en mogen er geen volledige maaltijden gegeten worden. Daarom eten de Hindoes dan alleen fruit, noten en melkbonbons. De meeste Hindoes eten ook niet op elke maandag ter verering van Shiva. Mahashivratri vindt plaats op de 14de dag van de donkere helft van magha. De maand magha zit bij onze jaartelling tussen de maand januari en februari.

 

Shiva

Holi Phagwa 

Het Holi-Phagwa feest is een uitbundig voorjaarsfeest. Op de vollemaansdag van Phalgun (Februari / Maart) wordt de graanoogst in India gevierd. Men denkt op deze dag aan het verhaal over de Prins Prahlad, die de god Vishnu vereerde. Zijn vader wilde niet dat de prins deze god vereerde. Maar iedere keer als de prins in gevaar kwam door zijn vader beschermde deze god hem. De zus van de koning besloot een duivel Holika om hulp te vragen. Hij liet de prins in een brand terechtkomen, om hem te doden. Maar Vishnu zorgde ervoor dat niet de prins dood ging maar de duivel Holika. Daarom wordt dit vrolijke feest Holi genoemd.

 

Holi Feest

 

Rama Navami

Op de 9de dag van de heldere helft van Chaitra (maart/april) wordt de geboorte van de god Rama herdacht. Van tevoren worden er 8 dagen gevast en leest men uit het boek Ramayana, waarin de verhalen over Rama geschreven staan.

 

Ramayana

Raksha Bandhan

Op de vollemaansdag van Shravan (juli/augustus) wordt in het noorden het begin van het landbouwjaar gevierd en in het westen is het een nationale feestdag. In veel families vieren ze Raksha Bandhan als een zussendag. De bedoeling van deze dag is het versterken van de band tussen broers en zussen. De zus geeft de broer op het voorhoofd een merkteken en bindt hem vervolgens een armband (rakhi), dit is een zijden koord om zijn pols. Deze rakhi staat symbool voor de bescherming tegen het kwaad en voor de versterking van de band tussen broers en zussen. Dan zegt de zus tegen de broer; "dat al je wensen uit mogen komen". Dan geeft ze hem de zegen en een melkbonbon. De broer geeft hierna een cadeautje aan zijn zus en belooft haar dat hij haar het hele leven lang zal beschermen. 

 

Raksha Bandhan

Navaratri en Dussehra

Navaratri en Dussehra vinden plaats de eerste 10 dagen van de heldere helft van de maand Ashvina. Op dit feest wordt de vrouwelijke Godheid Durga, de partner van Shiva vereert. Durga is de vernietiger van slechte karma. De 9 dagen waarop Navaratri plaatsvindt worden verschillende dingen gedaan. Zo wordt er veel gedanst. De nachten worden met veel lawaai gevierd en zijn vrolijk door de kleding en de sieraden die de mensen dragen. Door deel te nemen aan het feest kunnen zij de energie krijgen die het kwaad overwinnen. Op de dag na Navaratri, Dussehra wordt het beeld van Durga in de rivier de Ganges gedompeld. Ook wordt er een grote afbeelding van de demon Ravana in brand gestoken om de overwinning van Durga op de demonen te vieren. Dit feest wordt ook het Nawratam Puja feest genoemd. Nawratam staat voor negen nachten.

 

De vrouwelijke god Durga

Divali

Divali of Lichtfeest wordt door alle kasten gevierd en begint in de herfst op de 13de dag van de donkere helft van Aswin (september/oktober) Divali bestaat uit 4 dagen.
Op de 1ste dag en de 2de dag wordt de grote schoonmaak gehouden en wordt het huis versierd met slingers van bloemen en worden overal olielampen aangestoken. Men wil hiermee laten zien dat het goede het kwade overwint en dat het licht kan winnen van het donker. Ook wordt op deze dag de terugkomst van Sita en Rama in India gevierd. Op de 3de dag wordt de godin Lakshmi aanbeden. Het hele huis en erf wordt dan weer met olielampen verlicht en men laat meestal de deuren openstaan zodat de Godin Lakshmi binnen kan komen en het gezin kan zegenen. Op de 4de dag geeft de man de vrouw een kado en dragen de kinderen nieuwe kleren. Het is een dag van een nieuw begin.

 

Godin Lakshmi

Rode stip

De rode stip op het voorhoofd van een Hindoe is voor sommigen een religieus symbool. Voor anderen een mode verschijnsel. De stippen zijn in zelfklevende, plastic uitvoeringen in winkels te koop. Iedere Hindoe kan zijn eigen betekenis geven aan de rode stip.

Bij sommige Hindoe groepen geeft de rode stip aan dat de vrouw getrouwd is. De kleur rood is de kleur van het huwelijk. De rode stip die vrouwen op hun voorhoofd hebben geplakt wordt ook wel gezien als een extra derde oog. Een symbolisch oog dat naar binnen gericht is om je eigen gedrag te bekijken. Sommige Hindoes geloven dat dit ‘oog’ hun contact met de goden is. En dat ze zo een ook kijkje in de godenwereld kunnen nemen.

 

Vegetarisch eten


Hindoes hebben respect voor alles wat leeft. Veel Hindoes zijn vegetariër, omdat ze geen dieren willen doden om op te eten, maar ook omdat ze hun geest zuiver willen houden. (sattvisch) 

Typisch Indiase maaltijd


Een typisch Indiase maaltijd bestaat uit verschillende kruidige groentegerechten met peulvruchtensaus, (dahl) en platte volkoren koekepanbroodjes (chapati' s) of rijst, gegeten uit bananen bladeren of van grote metalen dienbladen. Veel hindoes eten met hun vingers en gebruiken daarvoor alleen hun rechterhand, omdat links gebruikt wordt om het achterwerk te reinigen na het toiletbezoek. Ze drinken water, zoete thee of een verkoelende yoghurt drank, die passie heet en die zoet of zout bereid kan zijn.

Wat zijn Hindoe symbolen

Het Hindoeïsme heeft veel verschillende symbolen. Deze kunnen voorkomen in het dagelijks leven en op tekeningen en schilderijen. Elk symbool heeft zijn eigen betekenis. Vaak zijn deze symbolen al eeuwen oud.

 

Levensfasen


Geboorte

Het Hindoeïsme heeft zestien sanskara’s (rituelen) waaraan veel Hindoes zich proberen te houden. Elf van de zestien sanskara’s hebben met de geboorte te maken. De gebruiken verschillen per Hindoe en hier wordt één bepaalde situatie omschreven. De ouders moeten, voordat ze een kind willen verwekken een priester raadplegen over het tijdstip waarop de bevruchting plaatsvindt. De Hindoes geloven namelijk dat het kind dan een zo goed mogelijk karma krijgt.

Tijdens de zwangerschap van de aanstaande moeder dient zij allerlei heilige teksten voor te lezen, zodat de baby door hun gunstige invloed van deze teksten kan worden beschermd. Ook wordt tijdens de 8e maand van de zwangerschap rijst aan Vishnu geofferd zodat de krachten van Vishnu op het ongeboren kind kunnen worden overgedragen.

Tijdens de geboorte moet de vader van het kind de navelstreng doorknippen en vervolgens het kind aannemen. Als het kind een naam gegeven wordt moet eerst zeer nauwkeurig het tijdstip van de geboorte worden vastgesteld, zodat de priester kan zeggen welke lettergrepen de naam moet krijgen. De lettergrepen zijn namelijk verbonden met goden en natuurkrachten. Deze natuurkrachten zorgen voor de kracht die het kind later in het leven nodig heeft voor de innerlijke strijd die het als volwassen mens moet voeren.

Tijdens de naamgeving komt de baby voor het eerst buiten. De baby wordt dan gewassen en in nieuwe kleren gestoken. De meeste Hindoes brengen dan vaak ook nog een bezoek aan de plaatselijke tempel.

Als het kind een, drie, vijf of zeven maanden oud wordt, wordt bij hem of haar het hoofd kaalgeschoren. Ook wordt op deze dag het oorlelletje van de meisjes doorboord, om zo het eerste verschil tussen jongens en meisjes aan te tonen. Dit is niet de enige reden waarom dit gedaan wordt. In het Hindoeïsme wordt op deze manier geuit, dat de ziel van het kind rein is en vanaf nul begint met leren.

 

 

Huwelijk

Bij Hindoes zijn de ouders sterk betrokken bij de zoektocht naar een huwelijkspartner. De ouders van de bruid geven de bruidegom aan het begin van de ceremonie allerlei geschenken, om zo de bruidegom welkom te heten. Als de liederen ter inzegening zijn begonnen, staat haar vader haar officieel af. Vervolgens worden de rechterhanden vastgebonden aan elkaar en wordt het bruidspaar besprenkeld, om zo de vereniging te versterken.

Nadat ze zeven passen hebben gedaan in noordoostelijke richting (richting van de Poolster), waarbij bij elke pas een gelofte wordt uitgesproken, is het paar officieel  verbonden.

 

1. De eerste stap is de stap voor voedsel

2. De tweede stap is de stap voor kracht

3. De derde stap is de stap voor voorspoed

4. De vierde stap is de stap voor geluk

5. De vijfde stap is de stap voor kinderen

6. De zesde stap is de stap voor het genieten van genoegens

7. De laatste stap is de stap voor levenslange vriendschap

 

 

 

 

Dood

Een van de 16 sanskara’s vindt plaats tijdens het overlijden van een persoon. Zoals bij alle gebruiken verschilt dit ook weer per Hindoe. Hier wordt één bepaalde situatie omschreven. De zoon van de stervende moet dan een druppel van de rivier de Ganges in de mond van de stervende doen (de oudste zoon moet dit doen in het geval als de vader is overleden, de jongste zoon moet dit doen als de moeder is overleden). Water staat namelijk symbool voor het leven, de vergankelijkheid en de oneindigheid. Als vervolgens ook de anderen de persoon water in de mond hebben gedaan, leest de priester de stervende voor en bidt met hem en zijn familie.

Omdat de Hindoes geloven in een vergankelijk lichaam en een onsterfelijke ziel cremeren zij de doden zo snel mogelijk, omdat zij geloven dat de ziel zo snel mogelijk terug moet naar de oerbron. Nadat het lichaam in een doodskleed gewikkeld is, wordt het naar een crematorium gedragen, waar eerst enkele rituelen worden uitgevoerd en waar het dan vervolgens gecremeerd wordt.

Voor de crematie legt de zoon van de overledene kleine stukjes brandend hout in de mond van de overledene, waarbij de volgende woorden uitgesproken worden: “Dit stuk voedsel wordt aan u opgediend, o overledene. Moge dit u tot genoegen zijn en moge dit uw bevrijding van alle banden inhouden.” Tijdens het ontsteken van de brandstapel bid men uit heilige teksten, om de ziel vrede te schenken.

Na de crematie worden de as, bloemen en botten verzameld, om deze vervolgens in de rivier de Ganges te verstrooien. 

Bron o.a.: Wikipedia en Wikikids.

 

Wat men zegt over het Hindoeïsme  

Bronnen: Hindu-American Foundation, Hinduism Today en Vasudha Narayanan, redacteur van Brill’s Encyclopedia of Hinduism.

1. Hindoes aanbidden afgoden.

Realiteit: Hindoes vereren wat hen herinnert aan het goddelijke. Geen Hindoe zal ooit de term 'afgoden aanbidding' in zijn mond nemen omdat de term onjuist en beledigend is. Hindoes geloven dat een fysieke vertegenwoordiging van het goddelijke, zoals een godenbeeld, hen helpt bij het richten van hun aandacht op een specifiek soort bidden of mediteren. Bijvoorbeeld, iemand die zojuist een nieuw bedrijf heeft geopend, kan een offer brengen aan Ganesh, de olifantgod die onder andere staat voor materieel succesvol zijn.

2. Hindoes aanbidden koeien.

Realiteit: Hindoes bidden niet voor koeien, maar beschouwen de hele schepping en al het leven als heilig. Koeien bekleden wel een bijzondere plaats in de Hindoe samenleving. Om die reden zien Hindoes af van het eten van rundvlees. Zij zien koeien als vriendelijke, moederlijke wezens die ons steunen door onder andere melk te geven. Ze worden geëerd, omdat ze gezien worden als waardevol.

3. Alle Hindoes zijn vegetariërs. 

Realiteit: De meerderheid van de Hindoes eet vlees maar ongeveer 30 procent doet dat niet. Hun vegetarisme stoelt op een fundamenteel geloof in ahimsa, het principe van geweldloosheid. Hun gedachtegang: Omdat alle levende wezens manifestaties zijn van het goddelijke, is geweld tegen hen strijdig met het natuurlijke evenwicht van de kosmos.

4. Het Hindoeïsme ondersteunt een discriminatoir kastensysteem.

Realiteit: Discriminatie op basis van kaste wortelt niet in de religie, maar in de cultuur ter plaatse. Het kastensysteem is van oorsprong een oude beroepsindeling die omschreven is in Hindoe teksten. In de loop van de jaren, heeft deze indeling zich ontwikkeld tot een rigide sociale hiërarchie. Toen pas werden de laagste klassen als ‘onaanraakbaren’ betiteld, gemarginaliseerd en vervolgd. Vele moderne Hindoes betogen en vinden dat discriminatie op basis van kaste niet onverbrekelijk verbonden is met het Hindoeïsme, en enige religieuze rechtvaardiging voor bestaat. (zie ook toelichting onder details)

5. Vrouwen bekleden een onderdanige positie in het Hindoeïsme. 

Realiteit: Niet religie is de oorzaak van de maatschappelijke achterstelling. Een belangrijk verschil met bijvoorbeeld het Christendom of de Islam is, dat Hindoes ook vrouwelijke goden kennen. Hindoes  vereren bijvoorbeeld de universele moedergodin Shakti. Tot de meest populaire godinnen  behoren Parvati, een manifestatie van Shakti; Saraswati, godin van wijsheid,  en Lakshmi, godin van voorspoed.

Dat vrouwen in India minder te vertellen hebben dan mannen valt moeilijk te ontkennen. Dat komt niet door de religie, maar door de neiging om religie te gebruiken om vrouwen te onderhouden. Een dergelijke houding is verwant aan die in islamitische samenlevingen, waar vrouwen gedwongen worden zich van het hoofd tot de voeten te bedekken.

Supriya Shukla, een bekende Bollywood-actrice en Indiase televisiepersoonlijkheid, zegt hierover; “Ik geloof niet dat onze godsdienst ook maar enige basis biedt voor het neerkijken op vrouwen.” en; “Nergens in de Veda’s vinden we aanwijzingen van dien aard.”

6. Hindoe vrouwen met rode stippen op hun voorhoofd zijn getrouwd.

Realiteit: Soms is dit het geval. Ooit was een rode stip bij Hindoe-vrouwen een symbool voor getrouwd zijn. Tegenwoordig geldt deze stip of bindi als grotendeels decoratief.  Meisjes en volwassen vrouwen, of ze nu single zijn of getrouwd, dragen bindi’s in alle kleuren als uiting van mode. Je hebt ook een ander soort tekening op het voorhoofd, een tilak. Die heeft een religieuze betekenis. Meestal wordt hij aangebracht met een pasta van sandelhout, met as of met rode kurkuma. Hij kan de vorm hebben van een stip, van lijnen of een combinatie van beide.  

7. De Bhagavad Gita is de bijbel van de Hindoes.

Realiteit: Het Hindoeïsme heeft geen algemeen gezaghebbend boekwerk voor iedereen. Maar het  Hindoeïsme kent een grote hoeveelheid aan geschriften en een enorme verzameling oude religieuze werken. Hindoes geloven, dat de goden aan wijze mensen waarheden hebben geopenbaard die deze waarheden duizenden jaren hebben doorgegeven door een rijke mondelinge traditie. Deze oude geschriften omvatten onder andere de Veda’s, de Oepanisjaden, de Poerana’s en de Bhagavad Gida.

Dit laatste werk maakt deel uit van het epische verhaal de Mahabharata. Het gedicht van 700 verzen is misschien wel het langste ter wereld en heeft de vorm van een dialoog op het slagveld tussen een prins, Ardjoena en Krisjna. Het bevat de kernwaarden van het Hindoeisme, maar niet alle Hindoes lezen de Gita.

8. Karma is fatalistisch.

Realiteit: Iedereen kan zijn eigen levenspad kiezen. Dit is wat karma betekent: elke actie die een mens teweegbrengt, veroorzaakt een daarmee corresponderende reactie. Hindoes geloven dat ze de gevolgen van daden in het verleden moeten aanvaarden. Elke persoon schept met zijn daden zijn eigen lot. Het ultieme doel is, karma te vergaren welke je ziel zal bevrijden en je moksha zal schenken. Of bevrijding uit de cyclus van wedergeboorten. Moksha moet niet gezien worden als ‘vrij van zonden’, eerder als ‘niet langer geplaagd worden door de lasten van het eigen ik.

 

 

 

Invloeden in het Westen

Het Hindoeïsme is de sfeer dat India uitademt. Ook het Boeddhisme, Jaïnisme en Sikhisme hebben iets gemeenschappelijk met het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme heeft in de jaren zestig van de vorige eeuw ook een warm welkom gekregen in westerse landen. George Harrisons "My Sweet Lord" is in feite een eerbetoon lied aan de god Krishna. Ook Yoga komt oorspronkelijk voort uit het Hindoeïsme en is in trek in westerse landen. Tevens heeft de Hindoeïstische Sankya filosofie de westerse filosofie beïnvloed. Hierdoor zijn ideeën zoals reïncarnatie en karma het westen binnengedrongen. De ISKCON is een Internationale beweging, die ook in het westen haar invloeden heeft. In het westen zijn tempels en onderwijscentra's gebouwd en charismatische goeroes zijn rond het jaar 1970 naar het westen gekomen. Ook in Hollywood zijn de invloeden te merken. Hierbij kan men o.a. denken aan de Star War films en Avatar, The Matrix en de Groundhog Day. 

 

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: o.a. Wikipedia

 

 

 

 

 advertentie