Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

Inleiding


Het uitverkoren volk

De Joden geloven dat ze het uitverkoren volk van God zijn. God heeft de Tora aan de Joden geschonken. Het is voor de Joden belangrijk om zich aan de wetten van God te houden. Hierdoor gelooft men genade en zegen van God te ontvangen. Joden geloven dat de Messias nog moet komen om Zijn Koningschap te vestigen in Jeruzalem. 

 

Pixabay

Oudste Godsdienst ter wereld


Het Jodendom is gebaseerd op het geloof in één God. Gods Naam wordt niet uitgesproken. Zoals God Zich openbaarde aan Mozes. Ik Ben Die Ik Ben;  J.H.W.H. Dit staat in het tweede Boek van de Tora. Hij wordt omschreven als De Eeuwige, de Schepper, de Bron van het bestaan. Het Jodendom is de oudste ontstane monotheïstische godsdienst. De principes en de geschiedenis van het Jodendom vormen de historische fundamenten van andere religies, waaronder het Christendom en de Islam. 

 

 

Het ontstaan


De profeet Mozes is het historische middelpunt. Het Jodendom heeft echter een oudere oorsprong in Abraham. God heeft het beloofde land aan de Joden geschonken. De exodus is een belangrijke vorming geweest voor de Joodse identiteit. Deze uittocht vanuit Egypte naar het beloofde land Kanaän gebeurde onder de leiding van Mozes. Mozes was hiervoor door God geroepen. Hij moest het volk van God bevrijden uit de macht en verdrukking.

 

 

Jodendom in de huidige tijd

Het huidige Jodendom zoals wij dit nu kennen, heeft mede vorm gekregen door de eerste vernietiging van de tempel in Jeruzalem in 586 v Chr. Door hun ballingschap in Babylon waren de Joden afgesneden van hun heilige plekken en hun tempel te Jeruzalem. Priesters konden hun rituelen niet meer uitvoeren, zoals ze gewend waren en de erediensten namen andere vormen aan. Hun bijeenkomsten vonden plaats in andere gebouwen, synagogen, in plaats van de tempel te Jeruzalem. Toen de Joden weer terugkeerden naar hun land en de stad Jeruzalem, namen ze deze vernieuwde vormen met zich mee. De tempel werd vernieuwd. Later is deze tempel weer verwoest. 

 

Pixabay

Joden verspreid over Europa

Na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus, werden de Joden verspreid en trokken naar het huidige Europa en andere delen van de wereld. In de loop der eeuwen werden vele duizenden Joden in vele landen vervolgd en vermoord. 

Verspreiding

Het Jodendom is door de jaren heen erg veranderd. Op dit moment is het Jodendom een van de kleinste wereldreligies. Het huidige land Israel bestaat ongeveer uit 8 miljoen mensen, waarvan ongeveer 75% tot het Jodendom behoren. Wereldwijd zijn er ongeveer 14 miljoen Joden.

 

Pixabay

Woongebieden van de Joden

Joden wonen overal ter wereld. In Amerika wonen de meeste Joden, ongeveer 6 miljoen. In Israel ruim 5,5 miljoen en in andere landen zoals Rusland, Australie, Zuid Afrika, Marokko en Nederland wonen Joden.

Vertrek naar het onbekende land Kanaän

God gaf Abram de opdracht op naar Kanaän te vertrekken. “Ga weg uit uw land en ga naar het land dat Ik u wijzen zal.” Genesis 12:1 Abram en Sara vertrokken in geloof naar een onbekend land. Vanuit het Chaldeeuwse Ur naar Kanaän. Abraham en Sara werden beiden begraven in Hebron in het land Kanaän. Abraham stierf na Sara op 175 jarige leeftijd. Genesis 25:7.

 

Abraham 

Abram wordt gezien als de vader van de Joodse godsdienst. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Here opnieuw aan Abram. Hij sprak: “Ik ben de Here uw God. Wandel voor Mijn Aangezicht en wees onberispelijk. Ik zal Mijn verbond tussen u en Mij stellen en u uitermate talrijk maken. Gij zult niet meer Abram genoemd worden maar Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb”. Genesis 15 en 17

 

Abraham en Sarai

Abraham was getrouwd met Sara. Ook van Sara veranderde God de naam. Hij sprak; “Wat uw vrouw Sarai betreft, gij zult haar niet Sarai noemen, maar Sara. Ook haar zal Ik zegenen en uit haar een groot volk doen voortkomen”. Genesis 17:15-16.

Ismaël en Isaak

In het Jodendom en Christendom kom je vaak tegen dat God een belofte geeft aan gelovigen die pas vele jaren later in vervulling gaat. God gebruikt deze tijd om Zijn kinderen te onderwijzen en te vormen. Zo ook bij Abram. Omdat het zo lang duurde, sprak Sara op een gegeven moment tot haar man Abram; “Zie toch, de Here heeft het mij niet vergund te baren; Ga toch naar mijn slavin Hagar; Misschien zou ik uit haar gebouwd worden”. Dat was echter niet wat God voor ogen had. God had gesproken dat uit Sara zelf een zoon voort zou komen. God ontfermde zich echter wel over deze zoon Ismaël welke voortkwam uit de slavin Hagar. (Genesis 16:7-15) Ismaël wordt als de voorvader gezien van de Arabieren. Uiteindelijk werd Isaak geboren uit Sarai. De nakomelingen uit Isaak worden gezien als het Joodse volk, welke het beloofde land Israël zouden beërven.

De twaalf stammen

Isaak kreeg een zoon; Jakob. Jacob had 4 vrouwen; Rachel en Lea, Bilha de slavin van Rachel en Zilpa, de slavin van Lea, waren de bijvrouwen van Jacob. Ook Jakob kreeg een belofte van God; “Uw naam zal niet meer Jakob heten maar Israel”. Genenis 32:28 Jakob kreeg 12 zonen. Jakobs zonen werden de stamvaders van de twaalf stammen van Israël.

Jozef

Jozef was de lievelingszoon van Jacob. Hij werd door zijn jaloerse broers als slaaf verkocht. De dromen van Jozef kwamen uiteindelijk uit. Jozef kwam in Egypte terecht waar hij uiteindelijk een hoge positie als onderkoning kreeg vanwege zijn wijsheid en voorspellingen. Tijdens een grote hongersnood in het land Israel en Egypte, (welke was voorspelt door Jozef en hij voorzieningen voor had laten treffen) trokken de broers van Jozef naar Egypte waar zij op een bijzondere manier met hun broer die functioneerde als onderkoning, werden geconfronteerd.

 

  

Hongersnood van wereldgrootte

Jozef was 30 jaar toen hij onderkoning werd. De hongersnood was over de gehele wereld en de hele wereld kwam bij Jozef om koren te kopen. Genesis 41:57

 

Een nieuw farao 

Nadat Jozef was gestorven, kwam er een nieuwe farao. De Israëlieten werden slaven van de farao en leden onder de grote druk. God sprak tegen Mozes dat hij naar deze nieuwe farao moest gaan om te vragen of hij het volk Israël vrij wilde laten om uit het land Egypte te vertrekken naar een land dat God voor hen had verkozen.Er moesten tien bijzondere plagen aan te pas komen, voordat de farao uiteindelijk de Israëlieten liet gaan.

 

 

Exodus

Het volk Israel, het Joodse volk, trok veertig jaar door de woestijn onder leiding van God. God trok overdag voor Zijn volk uit in de vorm van een wolkolom en s' nachts in de vorm van een vuurkolom. Het  was een loodzware reis met veel beproevingen en bijzondere ervaringen met God. God wilde Zijn uitverkoren volk leren en hen tot een voorbeeld en zegen tot de overige volken stellen. Het volk was hardnekkig en keerde zich vaak af van God. 

Bijzonder verhaal

In Exodus 33 was Mozes in gesprek met God geweest op de berg Sinaï. Omdat dit nogal enige tijd in beslag nam werd het volk Israël ongeduldig. Ze zeiden tot Aäron; "Maak ons goden die voor ons uitgaan, want we weten niet wat er met Mozes is gebeurt en hebben nu niemand die voor ons uitgaat." En ze maakten een gouden kalf. Toen Mozes en God die zagen waren ze zeer verbolgen. God wilde ook niet meer voor het volk uit trekken. Mozes pleit dan bij God voor het volk en God zegt op een gegeven moment; "Laat het volk al haar sieraden af doen en zich verootmoedigen". Ik ga nadenken over wat Ik doen zal. Uiteindelijk laat God Zich "verbidden" en geeft aan dat Hij Zelf weer voor het volk uit zal trekken.

 

Pixabay

Het volk vol ontzag

Dit gesprek vindt plaats in een tent die Mozes speciaal na deze zonde buiten de legerplaats had verplaatst. Toen Mozes de tent binnen gegaan was, daalde de wolkkolom, waarin de heerlijkheid en majesteit van God was, naar beneden tot aan de ingang van de tent. Het volk was vol ontzag bij het zien van deze wonderlijke verschijning en bogen zich diep in verootmoediging neer.

Bijzondere gebeurtenis

De gesprekken tussen God en Mozes moeten zeer bijzonder zijn geweest. Ze spraken als vrienden tot elkaar "van Aangezicht tot aangezicht". Toch doet Mozes vlak na dit gesprek met God een opmerkelijke uitspraak; "God laat Mij Uw heerlijkheid zien". God gaat hier serieus op in. Hij zegt; "Dat kan helaas niet. Als mens zou je sterven bij het aanschouwen van Mijn volledige heerlijkheid". Maar vervolgens zegt God; "Ik heb een idee!. Ga naar de berg Sinaï en verberg je in de steenrots. Als Ik voorbij trek hou ik Mijn hand voor de opening van de grot terwijl Ik voorbij trek. Zodra Ik de opening ben gepasseerd trek Ik Mijn hand weg en kun je een glimp van Mijn achterzijde zien". God meerdere keren tegemoet aan de wensen van gelovigen. Dit verhaal staat opgeschreven in Exodus 33.

Onmogelijke opdrachten

In de boeken van Mozes gaf God vaak "onmogelijke" opdrachten. Net toen het volk was vertrokken leidde God hen naar de Schelfzee terwijl de Egyptenaren hun achtervolgden om hen weer terug te halen naar Egypte. Ze konden geen kant op. God gaf Mozes de opdracht om zijn hand uit te strekken over het water waarop God een sterke oostenwind deed opkomen. Hierdoor spleet het water en kon het volk er door heen trekken. God stelde het volk vaak op de proef om hen te leren op Hem te vertrouwen in alle situaties. De Boeken laten zien dat dit zeer moeizaam ging. God bleef over het algemeen geduldig en genadig. Soms verbolgen. Vaak verdrietig. Het smartte Hem dat het volk zo weinig op Hem vertrouwde terwijl Hij zulke grote wonderen deed.

 

Pixabay

Jericho en het land Kanaän

Het einddoel was het beloofde land Kanaän. Een land "overvloeiende van melk en honing". Mozes mocht door een "foute stap" zelf niet het land Kanaän in. Onder leiding van God en Jozua werden de stad Jericho en het land Kanaän op zeer bijzondere wijze veroverd. 

Kanaän veroverd 

Voordat het land Kanaan in bezit werd genomen gaf God instructies over de grenzen en verdeling van Kanaan. Ook moesten ze alle heidense afgoden uit het land verwijderen.

Tempelbouw

De eerste tempel werd gebouwd onder leiding van koning Salomo, de zoon van koning David, rond 900 a 1000 voor Christus. Ongeveer 400 jaar later werd deze tempel door het Babylonische volk verwoest en namen ze de Joden mee naar hun land. Na de vrijlating van de Joden keerden zij terug naar Israël en bouwden daar opnieuw een tempel onder leiding van Zerubabel. De laatste verbouwing was rond het begin van de gangbare jaartelling door Herodes de Grote in 34 v.Chr. Deze tempel werd in het jaar 70 na Chr. verwoest. Een deel van een later toegevoegd terras, het enige wat van dit gebouw nog zichtbaar over is, is de Westmuur. Ook wel de Klaagmuur genoemd. 

Joden vanuit het verleden

Vroeger heten de Joden Hebreeen of Israelieten en ze leefden in het Midden Oosten. Iedereen met een Joodse moeder is Joods. Je kan ook Joods worden door je te bekeren tot het Jodendom. 

Orthodox Jodendom

Traditionele Joden volgen nauwkeurig de Joodse wetten. Dit worden de Orthodoxe Joden genoemd. Gehoorzaamheid aan de Tora is belangrijk.

Liberaal Jodendom

De Liberale Joden gaan wat vrijer met de wet om. De gedachte hierbij is dat zij vinden dat hun geloof meer moet aansluiten bij deze tijd.

Reconstructionistisch Jodendom

Mordechai Kaplan uit 1881 kwam met het Reconstructionistisch Jodendom in New York. Deze overtuiging verwerpt dat de Joden Gods uitverkoren volk zouden zijn. Over God wordt gesproken als het hoogste ethische ideaal. Het bovennatuurlijke wordt verworpen en de evolutie wordt aangenomen.

Humanistisch Jodendom

Humanistisch Jodendom is in 1963 ontstaan in Detroit. De Joodse cultuur wordt geëerd maar zonder God. Ook studie van de Tora wordt verworpen en het bidden is niet meer van belang in het Humanistisch Jodendom. Goed doen zonder God staat centraal

Conservatief Jodendom

In het Conservatief Jodendom staat de traditie centraal. De fundamenten van het Jodendom zijn hierin belangrijk.

Modern Jodendom

In het Moderne Jodendom staat emancipatie centraal. Tijdens de 20ste eeuw vond er een verschuiving plaats binnen het Jodendom. De regering stond de Joden toe om te integreren in de maatschappij. 

  

Pixabay

Rabijn

Elke Joodse gemeenschap heeft een Rabbijn oftwel Leraar. Deze weet alles over de Joodse traditie en de regels van het Jodendom. De Rabbijn mag de diensten in de Synagoge leiden. Hij kan ook vergeleken worden met een rechter. Iemand die raad geeft, leert en alle wetten kent.

 

Pixabay 

Sjabbath

Op Vrijdag voor zonsondergang begint de Sjabbath, de Rustdag. Deze eindigt op Zaterdagavond. Men rust op deze dag en stopt met alledaagse bezigheden. Een Joods gezin eet op die dag gezamenlijk aan een prachtig gedekte tafel. Vaak worden hierbij gasten uitgenodigd.

De Sjabbath begint met het aansteken van minimaal 2 kaarsen. Deze symboliseren heiligheid en vreugde. De vrouw des huizes steekt de kaarsen aan als inleiding op de  Sjabbath. Als zij dit gedaan heeft, spreekt zij, met de handen voor het licht houdend, de dankzegging uit. Waarin zij God dankt, dat zij dit gebod volbrengen mag; Het gebod van de Sjabbath. 

Pixabay

 

Voor streng orthodoxe Joden mogen een aantal zaken niet. Zoals schrijven, muziek spelen, reizen is beperkt, koken en geen elektrische apparaten gebruiken etc. Deze traditionele Joden maken alles klaar voor de Sjabbath begint. 

 

Havadalakaars 

De Sjabbat wordt afgesloten met gebeden en ceremonien. De scheiding tussen de sjabbat en de gewone week wordt de havdala genoemd. Dit wordt gevierd met gevlochten kaars, kruiden en wijn. Deze kaars noemt men de havdalakaars.

Synagoge

In de liberale synagoge mogen mannen en vrouwen door elkaar zitten. Bij de orthodoxe joden zitten mannen en vrouwen gescheiden van elkaar.

  

Pixabay

Tempel of Sjoel

De synagoge wordt ook wel Tempel of Sjoel genoemd. In de Ark worden de Torarollen bewaard. Vlak bij de Ark staat de stoel van de Rabbijn. Daar tegenover staat de stoel van de voorzanger welke tijdens de diensten voorleest uit de Tora. Hierbij gebruikt hij een jad. (handje) bij het lezen omdat de Tora rol niet zomaar mag aanraken. De mannen zitten om de lessenaar en de ark heen. In sommige synagogen zitten de vrouwen achter een scherm of op een balkon.

De Tenach

De Tenach is de Joodse Heilig Boek en bestaat uit drie delen: De Tora is het eerste deel van de Tenach. Het tweede deel heet Nevi’ iem, de Boeken van de profeten. Het derde deel is de Chetoeviem. Hierin staan gedichten en verhalen.

De Tora

De Tora is in het Hebreeuws opgeschreven. Het is een perkamenten rol waarop de 5 Boeken van Mozes zijn geschreven:

 1. Genesis
 2. Exodus
 3. Leviticus
 4. Numeri
 5. Deuteronomium

Pentateuch 

Het woord Pentateuch is een benaming voor het vijfdelige boek van Mozes. Het gaat om de eerste vijf Bijbelboeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. 

De Talmoed

Mozes heeft niet alle regels van God opgeschreven. Sommige gaf hij mondeling door. Om deze regels niet te vergeten zijn ze toch opgeschreven. Dit noemt men de Talmoed. Deze bestaat uit meerdere boeken.

 

 

De Tien Geboden

God heeft de Tora aan Mozes overgedragen nadat God de Tien Geboden met Zijn Eigen Vinger en Zijn Eigen Taal had geschreven in Twee Stenen Tafelen voor Zijn volk Israel. Exodus 32:15 en 16. Deze tafelen der getuigenis werden zorgvuldig bewaard in de Ark. Hiermee sloot God een verbond met Zijn volk.

 

 

 1. Ik Ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor Mijn Aangezicht hebben
 2. Gij zult u geen gesneden beeld maken en niet voor buigen.
 3. Gij zult de Naam van de Heere niet ijdel gebruiken!
 4. Onderhoud de Sabbatdag en heiligt die.
 5. Eer uw vader en uw moeder.
 6. Gij zult niet doodslaan.
 7. Gij zult niet echtbreken.
 8. Gij zult niet stelen.
 9. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
 10. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw of jaloers zijn.

Jezus zegt later in de Bijbel dat de gehele Wet wordt samengevat in deze twee geboden;

“Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf”. Mattheus 22:34-40

 

 

Belangrijke momenten

 1. De geboorte
 2. Het moment van volwassenheid
 3. Trouwen
 4. Sterven

Voor elk moment zijn er ceremonieën.

Naam en besnijdenis

Na acht dagen wordt een jongen besneden. Hierdoor wordt de jongen opgenomen in het verbond van Abraham. Hij krijgt pas op dat moment zijn naam. Een meisje krijgt haar naam gelijk na haar geboorte.

Volwassenheid

Een jongen wordt op zijn 13e verjaardag volwassen. De jongen wordt dan Bar Mitswa. Vanaf dat moment heeft de jongen religieuze verplichtingen. Bij deze cermonie leest de jongen voor het eerst voor in de synagoge. Vaak wordt hierna een feest gehouden. Wanneer een Joods meisje de leeftijd van twaalf jaar bereikt, wordt zij verantwoordelijk onder de joodse wet. Op dat moment wordt het meisje een bat mitswa. Dit betekent "dochter van het gebod".

 

Pixabay

Trouwen

Bruiloften kunnen gebeuren in een plechtige bijeenkomst of juist in een vrolijk feest. Tijdens de dienst draagt de bruid vaak een sluier. De bruidegom breekt een glas als symbolische verwoesting van de twee tempels. De officiële plechtigheid vindt plaats onder de Choepa. Dit is een baldakijn die gebruikt wordt bij het sluiten van een Joods huwelijk. Na afloop van de bruiloft is er vaak een groot feestmaal.

 

Pixabay

Sterven

Na de begrafenis heeft de familie een rouwperiode van zeven dagen. Dit heet "De Sjiva". Er wordt samen gebeden, gegeten en bemoedigt men elkaar.

Wat Joden eten

Het eten wordt volgens de Joodse spijs-wetten bereid, volgens de Tora. Zuivelproducten mogen niet samen met vlees klaargemaakt of gegeten worden. Dieren moeten op een rituele manier worden geslacht. Vaak wordt een voedselgids gebruikt. Ook voor het offeren gelden allerlei wetten. Deze staan in het boek Korbanot. Het eten van varkensvlees wordt niet toegestaan.

 

Pixabay

Davidster

De oorsprong van de Davidster is onbekend. De zespuntige ster wordt ook wel het schild van David genoemd. Toen de staat Israel gesticht werd kwam het symbool op de vlag terecht.

Heilige plaatsen

 1. De tempelplaats op de berg Moria te Jeruzalem
 2. Klaagmuur
 3. De Olijfberg
 4. Jeruzalem

De tempel is later verwoest. De klaagmuur is nog het stuk dat is overgebleven van de tweede tempel. Op de Olijfberg verwacht men de komst van de Messias. Jeruzalem is de meest heilige stad ter wereld voor de Joden.

  

Pixabay 

Feesten in het Jodendom

De basis van onderstaande feesten staat in Leviticus 23. God zegt hier; "Dit zijn Mijn feestdagen, het zijn de vaste tijden genaamd Moadin. Dit verwijst tevens naar Genesis waarin God sprak over de hemellichten; "Laten deze hemellichten tot vaste tijden, vaste dagen en jaren zijn". 

Een voorbeeld is het Pesach welke valt in de eerste maand, op de veertiende dag. Tegen het vallen van de avond. Leviticus 23:5.

 

Pixabay

Pesach 

Dit is het feest van de ongezuurde broden. Het feest der Matsot. Ook wel genoemd feest van de vrijheid, of lentefeest. Het feest van het maaien van de tarwe. Dit feest duurt een week. 

Sjawoe' ot 

Wekenfeest. Maaifeest. Dag van de Eerstelingen en het feest van de Wetgeving. Dit is zeven weken na het Pesach. Men viert dat ze als volk van God de Tora hebben ontvangen. Het Boek Ruth wordt vaak voorgelezen. (Exodus 19)

Soekkot

Soekkot wordt ook wel het loofhuttenfeest genoemd. Dit is ook een Oogstfeest. Men bouwt hutten waar ze hun maaltijden eten en wat de Joden herhinnert aan de tijd in de woestijn. Aan de ene kant een loodzware tocht en aan de andere kant de grote wonderen die God deed, zijn bijzondere tegenwoordigheid en leiding. De fragiele loofhutten symboliseren ook de afhankelijkheid aan God. God is grote gevaren en noden Zijn volk altijd tot hulp en kracht geweest.

Jom Kippoer

Dit is de belangrijkste dag van het Joodse jaar; De dag van de vergiffenis, oftewel De Grote Verzoendag genoemd. 

Soekoth

Dit is het Loofhuttenfeest. Dit feest duurt zeven dagen lang. In deze dagen wonen de Joden niet in hun huiskamers, maar in hun Soeka. Een Soeka is een hut in de tuin, plat of balkon. Het bijzondere van het dak is dat het wordt gemaakt van dennenloof, riet, of stro, of ander loof. Het wordt zo gemaakt dat er kleine openingen in blijven zodat de hemel gezien kan worden. Dit feest is het feest van Godsvertrouwen. Door het dak kunnen de Joden de hemel zien en omgekeerd kan God hen direct zien.

Chanoeka 

Het Chanoeka feest is een Joods feest. Dit betekent "Inwijding". Het feest staat ook wel bekend als 'het feest van de lichtjes' Het feest duurt acht dagen, ter nagedachtenis aan het 'chanoekawonder' in de Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de Joodse maand Kislew.  

 

Pixabay

Poeriem

Dit gaat over het verhaal van koningin Esther welke in de Synagoge wordt voorgelezen. Er wordt stilgestaan bij het feit dat het Joodse volk verlost werd van Haman. Bij het vallen van de naam Haman maken kinderen en volwassenen zoveel mogelijk lawaai. Dit feest gaat vaak gepaard met veel liederen, blijdschap en verkleedpartijen.

Chassidisme en de kabbala

Het Chassidisme en de kabbala zijn beide mystieke vormen van het Jodendom. Het Chassidisme ontstond in Polen in de achttiende eeuw. De nadruk ligt hier op de genade en wordt feestelijk gevierd met muziek en dans. De Kabbala heeft de nadruk meer op oude wijsheden, verborgen kennis en tradities. Beide leggen de nadruk op ontwikkeling in het geestelijk leven. Sommige beroemde personen zoals Demi Moore en Madonna worden in verband gebracht met de kabbala omdat de kabbala ook wat samenvalt met esoterie. Esoterie is weer een element in de New Age die verborgen kennis benadrukt.

Overige informatie over Joodse feesten

Meer informatie over Joodse feesten kunt u vinden onder onderstaande link. Klik op onderstaande balk.

 

http://www.beleven.org/feesten/joden/

 

 

Geschiedenis van het Jodendom 

 

 

2105 voor Christus:

Noach blijft met zijn familie en dieren over in de Ark

1813 -1653 voor Christus:

Belofte en ontstaan van Joodse Godsdienst d.m.v. Abraham.

1533 - 1313 voor Christus:

Jozef wordt onderkoning. Vanaf 1429 zijn de Israëlieten slaven in Egypte. Mozes leidt ze uit Egypte weg.

1313 voor Christus:

De Tien Geboden en het Gouden Kalf.

1313 - 1273 voor Christus:

Het Joodse volk trekt 40 jaren door de woestijn. Mozes sterft, Jozua wordt de nieuwe leider.

1258 voor Christus:

Kanaän wordt ingenomen door het Joodse volk.

0837 voor Christus:

Salomo, een Joodse koning, krijgt de toestemming van God om een nieuwe tempel te bouwen. Dit was een wens van zijn vader David.

0827 voor Christus:

Koning Salomo wijdt de nieuwe tempel met grote feesten.

0423 voor Christus:

De eerste tempel wordt verwoest door de Babyloniers. Veel joden worden meegenomen.

1096 - 1190 na Christus:

De paus stuurt kruisvaarders naar Jeruzalem om de stad op moslims te heroveren. Veel joden worden hier vermoord.

1290 - 1496 na Christus:

In Europa worden veel joden gedood omdat ze geen christen willen worden.

1481 - 1492 na Christus:

Spanje geeft de Joden de keuze tussen het christendom of de dood.

1648 na Christus:

Duizenden Joden vermoord door de Kozakken in Polen en Rusland.

1654 na Christus:

De eerste Joden vestigen zich in Amerika, in Nieuw Amsterdam, dat later New York wordt genoemd.

1881 tot 1905 na Christus:

In deze periode vluchten veel Joden uit oost- en west-Europa naar Amerika. In landen als Polen en Rusland worden ze gruwelijk vervolgd.

1897 na Christus:

Theodor Herzl organiseert het eerste Zionistische congres; een vergadering over het streven naar een veilig thuisland voor de Joden in Palestina.

1939 tot 1945 na Christus:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden er zes miljoen joden vermoord door Nazi-Duitsland.

1948 na Christus:

Op 14 mei 1948 wordt de staat Israël gesticht. Veel joden komen van over de hele wereld naar het nieuwe land.

1989 na Christus:

Het ‘IJzeren Gordijn’ tussen oost- en west-Europa valt. Hierdoor kunnen tienduizenden oost-Europese joden verhuizen naar Israël.

2004 na Christus:

Sommige inwoners en groeperingen in veel landen hebben vijandige gevoelens en ideeën over joden. Men noemt dit antisemitisme.

1948 - heden:

Vanaf 15 mei 1948 zijn er conflicten en oorlogen tussen Israël en Arabische buurlanden en het Palestijnse volk. 

 

Pixabay  

Israël als staat

In 1947 heeft de Verenigde Naties aangeraden dat Palestina in 2 aparte staten moest worden verdeeld: Een Joodse staat en een Arabische staat. Dit werd aangeraden om alle ongewenste Joden een veilige plek te bieden. Op 14 Mei 1948 is de staat Israël opgericht.

 

Pixabay

 

Zijn de Joden het uitverkoren volk van God?

In de Koran staan onder andere de volgende verzen die in relatie tot het Jodendom staan:

In Soera 5, vers 20 en 21 staat dat het Heilige Land aan de Joden is beloofd door Allah."En toen Mozes tot zijn volk zeide: "o, mijn volk, herinner u God's gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf, wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven." Gaat het Heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keert het niet de rug toe" Ook in de Koran stonden de Joden in een bijzondere gunst bij God.

 

Dode Zee - Pixabay

Wat veel mensen niet weten

Joden en Christenen worden in de Koran niet afgewezen. Mohammed groeide op in een gebied waar veel Joden en Christenen waren. De eerste vrouw van Mohammed was zelfs een Jodin van wie Mohammed veel geleerd heeft. Uiteraard zag Mohammed de Islam wel als een verbeterde versie. Soms wordt er flink te keer gegaan over ongelovigen en Joden in de Koran. Dit is echter niet gericht aan alle ongelovigen Joden, maar om hen waarvan Mohammed veel last van had. Leden van de Qurash stam verdienden veel geld aan de verering van meerdere afgoden. Daarnaast waren er Joden die het leiderschap van Mohammed niet accepteerden en onder één hoedje speelden met de tegenstanders van Mohammed in Mekka. Mohammed beschouwde Joden en Christenen als "mensen van het Boek" die in dezelfde God geloofden. Vandaar onder andere de teksten zoals in Hoofdstuk 2 van de Koran, De Koe, vers 62:

"Degenen die geloven en degenen die Joden zijn, en de christenen en de sabiërs, wie ook in Allah (God) geloven en de Laatste Dag en die goed doet, zij krijgen waarlijk hun beloning bij hun Heer en er is geen vrees voor hen, nog zullen zij treuren". 

 

Pixabay

Samenvatting

In de Samenvatting is een overzicht opgenomen over; "God en de redding van de ziel". Hoe denken religies over deze vraag? Dit staat in een overzicht zo beknopt mogelijk omschreven. Deze Samenvatting kunt u vinden op de Homepagina onderin. 

Durf eens stil te staan

In het artikel "Durf eens stil te staan" is een overzicht opgenomen over de verschillende denkwijzen betreft het ontstaan van deze wereld. Dit artikel kunt u vinden onderin het Christendom welke u kunt bereiken via de Homepagina. 

 

Pixabay

Aanbevolen

Onder "Aanbevolen" onderin de Homepagina, staan allerlei interessante websites-links, boeken en muziektips. 

Aanvullende informatie 

Wij waarderen het als u met ons meedenkt. Heeft u interessante informatie voor ons of adviezen? Wij horen het graag van u! U kunt dit doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bron: o.a. Wikipedia