Het overgrote deel van de bewoners op deze aardbol gelooft ‘ergens in’.

Stel dat je zoekt naar het doel van je leven, of wil je weten wat je bestemming is, waar begin je dan? Misschien sta je juist sterk in je geloof, maar wil je meer weten over religie in het algemeen? Naar schatting zijn er over de hele wereld meer dan 4000 religies en spirituele stromingen.

Wij mensen zijn in meer of mindere mate, al dan niet belijdend, religieus van aard. Spiritualnet wil je hoe dan ook helpen in je zoektocht naar antwoord op vragen waar je tegenaan gelopen bent. Dit platform geeft je een helder overzicht van de diverse religies die er wereldwijd zijn.  

We dagen je uit om op zoek te gaan!

 

 –℘–

 

Advertenties op deze website worden grotendeels automatisch ingevuld. Het kan zijn dat er advertenties worden weergegeven waar Spiritualnet niet achter staat. Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een aantal categorieën zoals astrologie, esoterie en kansspelen staan standaard geblokkeerd. 

- Ervaringen en gebeurtenissen zijn te vinden onder 'mijn blog'- 

Kerkplazanederland

 

Inleiding 


Fabel of feit 


Christendom in Nederland


Het christelijk geloof speelde jarenlang een belangrijke rol in Nederland. Nog steeds zijn er ruim 2000 protestantse kerken in Nederland. Daarnaast zijn er nog vele andere christelijke kerken en stromingen. In 2017 staat God en het christelijk geloof voor veel Nederlanders ver weg. In 1966 geloofde 47 % van de Nederlanders nog in de God van de Bijbel die zich persoonlijk met ieder mens bezig houdt. Dit is inmiddels gedaald tot onder de 14 %. In feite is Nederland geen christelijke natie meer. Het is dan goed om onszelf de vraag te stellen of het christelijk geloof jaren gebaseerd is geweest op een fabel. Of is het christelijk geloof gebaseerd op waarheid, op historische feiten en heeft het wel degelijk een gezonde basis? Het is daarom belangrijk om wereldwijde religies met elkaar te vergelijken en om daarna je eigen conclusies te kunnen trekken.  

 

  

Pixabay

 

Christendom aldus Wikipedia


Het christendom is een religie gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus zoals staat beschreven in het Nieuwe Testament, het tweede gedeelte de Bijbel. Centraal staat Zijn onderwijs, kruisdood en opstanding. 

 

          

       

Grootste religie ter wereld


Het christelijk geloof heeft meer dan twee miljard aanhangers. Dit omvat christenen uit alle denominaties van de Kerk. Dat wil niet zeggen dat iedereen hun geloof actief in de praktijk brengt, maar ze worden wel als aanhangers erkend. Als zodanig vormen zij één van de grootste en belangrijkste religies van de hele wereldbevolking. 

 

Pixabay

 

De Bijbel


Christenen geloven dat de Bijbel het 'Woord van God' is. Ze geloven dat God alle betrokken schrijvers door de tijd heen geïnspireerd heeft. Mensen dwaalden steeds meer af van God. God schonk 'Zijn Woord' als hulpmiddel voor de mensheid. God gaf dit om mensen te onderwijzen over de onzichtbare en zichtbare wereld. De Bijbel staat vol met verhalen, levenslessen en voorspellingen. Het zichtbare is uit het onzichtbare voortgekomen.

 

Pixabay

Uniek Boek

De Bijbel is ontstaan over een periode van meer dan 4000 jaar. De Bijbel is geschreven door verschillende schrijvers en toch is het in harmonie met elkaar. Dat is uniek. Het woord Bijbel stamt af van het Griekse woord 'Biblia' wat boeken betekent. De meeste hiervan zijn dezelfde Boeken als die van de Tenach. Dit is De Heilige Schrift van de Joden. In de tijd van het boek Ezra werd het Oude Testament afgerond. Het Nieuwe Testament werd aan het einde van de eerste eeuw afgerond.

 

Pixabay

Grieks en Hebreeuws

De Boeken van het Oude Testament zijn oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. Het Nieuwe Testament is oorspronkelijk geschreven in het Grieks. In de loop der eeuwen zijn er vele vertalingen van de Bijbel gemaakt. Ieder jaar opnieuw blijft de Bijbel bovenaan staan op de lijst van meest verkochte boeken ter wereld. De Bijbel speelt ook een belangrijke rol in twee andere grote wereldreligies, de Islam en het Jodendom.  

Gods droom samengevat in een film

 

   

Verscheidenheid aan schrijvers

De eerste boeken zijn geschreven door Mozes. Mozes groeide op als prins van Egypte en vluchtte later met zijn volk van afkomst, Israël, naar het beloofde land Kanaän in opdracht van God. De beroemde Psalmen zijn geschreven door David. Hij groeide op als schaapherder en werd later koning. Spreuken, Hooglied en het boek Prediker zijn geschreven door koning Salomo. Spreuken staat boordevol met wijze gezegdes en levenslessen. Schrijvers zoals Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hoséa en Daniël, waren profeten. Daniël vervulde belangrijke functies aan het hof van Babel. Amos was een veeboer en profeet. Auteur Zacharia komt uit een priesterfamilie. Mattheüs was een 'belastinginner' en apostel. Markus was een evangelist, Lucas staat bekend als arts en evangelist. Johannes en Petrus waren actief in de visserij. Paulus heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de verspreiding van het christendom rond de Middellandse Zee. Paulus was een belangrijk leider binnen de eerste christelijke gemeenten. Hij werd op een bijzondere wijze door God geroepen. Paulus heeft meerdere boeken geschreven. Deze vallen onder het Nieuwe Testament. Jacobus en Judas waren vermoedelijk de broers van Jezus. Hun vader Jozef was timmerman.

 

Dode Zee - Pixabay

Grootste archeologische ontdekking van de 20ste eeuw

In 11 grotten nabij Qumran zijn ruim duizend oude teksten gevonden die in de Bijbel voorkomen. Het verhaal over de Zondvloed en de Tuin van Eden zijn ook in andere oude geschriften teruggevonden. In andere literaire werken zoals de Koran komen soortgelijke verhalen voor zoals die in de Bijbel geschreven staan. De vondst van de Dode Zeerollen wordt als een van de grootste archeologische ontdekkingen van de twintigste eeuw beschouwd. 

 

Qumran grotten in Israël

Pixabay

Dode zeerollen

Dode zeerollen zijn van groot belang geweest voor het onderzoek naar de oorsprong van de Bijbel. Op een aantal Boeken na zijn fragmenten teruggevonden in de Dode Zeerollen. Alleen het boek Esther ontbreekt. Deze rollen zijn ongeveer tussen 250 voor Christus en 50 jaar na Christus geschreven. Waarschijnlijk zijn de rollen rond 68 na Christus verstopt in grotten. Ze zijn dus meer dan 2000 jaar oud.

 

The Case

Zoektocht naar bewijs

De film 'The Case for Christ' is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Journalist Lee Strobel is met zijn ervaring als rechtbank journalist altijd op zoek naar feiten. Hij begint aan een zoektocht naar de waarheid die het Christendom claimt te bezitten. Hij ondervraagt hierbij dertien top wetenschappers. Hij wordt geconfronteerd met onverwachte resultaten die zijn wereld totaal op z'n kop zetten. Alles wat hij ooit voor waarheid heeft aangehouden, blijkt niet langer overeind te staan. Een boeiende film die je kan helpen in je zoektocht. Ook de eerste uitgave van de film 'God's not dead' bevat interessante discussies op universitair niveau.

 

Zoektocht naar feiten

 

Song van een populaire christelijke band over het bestaan van God

 

 

 

Het Oude en Nieuwe Testament

De Bijbel bestaat uit twee belangrijke delen: Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. In totaal dus 66 boeken. In Oude Testament verwijzen meerdere verhalen naar Jezus Christus. In het Nieuwe Testament gaan deze verhalen in vervulling. In het Nieuwe Testament staat dat Jezus werd geboren. Hij onderwees de mensen over het Koninkrijk van God. Regelmatig sprak Hij in de vorm van beeldspraak en gelijkenissen.

 

Pixabay 

Vertalingen van de Bijbel

16e eeuw vr Chr.: Mozes schrijft de eerste boeken van de Bijbel (vanaf 1513 v Chr.)

3e eeuw vr Chr.: Oude Testament wordt in Grieks vertaald. (250 - 100 v Chr.) (Septuaginta)

1e eeuw: Johannes schrijft de laatste boeken van de Bijbel. (98 n Chr.)

4e eeuw: Hieronymus vertaald de hele Bijbel in het Latijn. (400 n Chr.) (Vulgaat)

15e eeuw: Gutenberg drukt als eerste de Gutenbergbijbel. (1455)

16e eeuw: Erasmus publiceert Griekse standaardtekst van de Bijbel

17e eeuw: Statenbijbel uitgebracht door de Protestantse Synode.

19e eeuw: Bijbelgenootschappen zorgen voor een snelle verspreiding van de Bijbel.

20e eeuw: Nederlands Bijbelgenootschap brengt eigen vertaling uit.

Op dit moment is de Bijbel beschikbaar in meer dan 2800 talen.

 

Pixabay

Drie-enig God

Christenen geloven dat de Drie-eenheid bestaat uit God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. In Genesis wordt de Geest van God al genoemd: "En de Geest van God zweefde over de wateren”. In het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest ook omschreven als een krachtige hulp en trooster voor de gelovigen. Jezus bad tijdens Zijn leven op aarde regelmatig in stilte tot Zijn Vader in de hemel. (Johannes 17) God zegt in Hebreeën 10 :12 dat Jezus na Zijn opstanding plaatsgenomen heeft aan de rechterhand van de Vader. Ook gaf Jezus de opdracht om nieuwe gelovigen te dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze Drie-eenheid wordt ook wel vergeleken met de relatie tussen man en vrouw. Het zijn twee personen maar vormen samen met God toch een drie- eenheid. Een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. (2 Korintiërs 13:13, Efeziërs 1:3-14, Mattheüs 28:19 en 3:16-17)

 

Klik op bovenstaande afbeelding om meer over de Drie-eenheid te lezen

Jezus 

De 'sleutel tot behoud' is in de Bijbel Jezus Christus. Jezus heeft 'een brug' geslagen tussen God en de mens 'verloren in zonde'. Jezus wordt gezien als de Middelaar tussen God en de mensen. Hij stierf aan het Kruis als het volmaakte Lam van God, stond op uit de dood en voer vervolgens veertig dagen na Zijn opstanding weer op naar de hemel in het bijzijn van Zijn discipelen. Vlak voor Zijn hemelvaart sprak Hij de belofte uit dat Hij Zijn Geest als Trooster en Leidsman zal zenden tot ondersteuning aan Zijn gelovigen. Johannes 3:16-21

 

Pixabay 

Geboorte van Jezus

Over de exacte geboortedatum van Jezus zijn theologen het niet eens. Wel staat vast dat Hij werd geboren tijdens de regeerperiode van Herodus de Grote, die over Judea heerste van 37 tot 4 v. Chr. Zijn ouders waren vrome Joden: Maria en Jozef. Jezus groeide op in Nazareth, een plaats in Galilea in Noord Palestina.  

 

Jezus voorspeld in het Oude Testament

De komst van 'de Messias' werd in het Oude Testament onder andere door de profeet Jesaja al voorspeld; "Zie Mijn knecht die Ik uitverkoren heb. Ik zal Mijn Geest op Hem leggen. Op Zijn Naam zullen de heidenen hopen". Jesaja 42 en Jesaja 11:1-2.

 

Pixabay

Profetisch verhaal

Abraham wordt ook wel genoemd de vader van alle gelovigen. God deed Abram deze belofte op het moment dat hij nog geen kinderen had. En God veranderde Abram's naam in Abraham. Dit betekent: 'vader van een menigte der volken'.  Na een lange periode van wachten kregen ze uiteindelijk een zoon Isaäk. De Here stelt Abraham op de proef en vraagt Abraham zijn zoon te offeren. Op het moment dat Abraham dit wilde doen hield God hem echter tegen. Dit verhaal wordt ook wel als een voorspelling gezien: vader Abraham als God de Vader, Isaäk als Jezus Christus de Zoon en Rebecca als de de bruid van Christus; Zijn Gemeente. 

Sleutel

In 2 Korinthe 3 vers 14 t/m 16 staat dat er over ieder mens een bedekking ligt. Mensen kunnen God en de Bijbel niet zomaar kennen. Dat kan alleen door gebed, bekering, wedergeboorte en het werk van de Heilige Geest. Mensen kunnen dagenlang de Bijbel bestuderen en toch de kern missen. Jezus Christus is de sleutel in het leren kennen van God en de Bijbel. Jezus zegt; "Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij". Alles begint met gehoorzaamheid en overgave aan Jezus Christus. Een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus is essentieel aldus de Bijbel.

Wie is Jezus Christus?

√   God de Vader was er eerst. Jezus is de Eerstgeborene. (Heb. 1:5)

√   God de Vader sprak vroeger door profeten en later door Zijn Zoon tot de mensheid. (Heb. 1:1)

√   God de Vader heeft Jezus gesteld tot 'Erfgenaam van alle dingen'. (Heb. 1:2)

√   God de Vader heeft door Jezus de wereld geschapen. (Heb. 1:2)

√   God de Vader heeft Jezus gesteld tot een afdruk van Zijn Wezen en Heerlijkheid. (Heb. 1:3)

√   God de Vader heeft Jezus gesteld als Bemiddelaar, tot vergeving van zonden, om mensen te redden. (Joh.3:16 - 18)

√   God de Vader heeft Jezus een plaats gegeven aan Zijn rechterhand in de hemel. (Heb. 1:3)

√   God de Vader heeft nooit tegen één van Zijn engelen gezegd; Gij zijt Mijn Zoon. (Heb. 1:5 en vers 13)

√   God de Vader heeft Jezus ver verheven boven alle engelen. (Heb. 1:4)

√   God de Vader geeft Jezus een Goddelijke status; 

√   Tegen de Zoon zegt Hij (de Vader); "Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid". (Heb. 1:8 en 9)

√   Daarom heeft U, o God, Uw God U gezalfd met olie boven Uw medegenoten. 

√   God de Vader geeft de opdracht dat engelen Jezus aanbidden. (Heb. 1:6)

√   God de Vader heeft onderscheid gemaakt tussen engelen en Jezus;

√   Engelen zijn dienaren en de Vader heeft de Zoon verheven tot God. (Heb. 6-9) (Filippenzen 2:6-11)

√   Een Kind wordt ons geboren en Zijn Naam zal zijn Sterke God, Eeuwig Vader. (Drie eenheid) (Jesaja 9:5 en 6)

 

 

Pixabay

Omschrijvingen van God

God wordt in de Bijbel onder andere omschreven als: God is liefde, trouw, goed, geduldig, barmhartig, vriendelijk, rechtvaardig, heilig en genadig. God wordt ook genoemd; 'El Shaddaï.' Deze naam wordt vaak vertaald met 'God de Almachtige' omdat men ervan uit gaat dat 'Shaddai' het meervoud is van het Hebreeuwse werkwoord 'Shadas' wat 'verwoesten' of 'vernietigen' betekent. Dit zou een negatieve onthulling over Gods Wezen betekenen. Het woord 'Shaddai' is echter een meervoud van het Hebreeuwse woord 'Shad' wat 'Borst' betekent. Letterlijk zou El Shaddaï dus de 'God van borsten' betekenen. Het heeft een diepere betekenis voor het emotionele hart. Het is de 'God met een hele grote boezem' oftewel, met een heel ruim hart, waarin plaats is voor heel veel mensen. Spreuken 8:30, Johannes 1:18.

 

Overige namen van God

De namen van God geven Gods karakter weer. Meerdere namen van God zijn bijvoorbeeld El Elohim. Elohim betekent 'Sterkte of Macht'. Elohay Kedem betekent 'God van het begin'. Overige omschrijvingen van God zijn; God van vergeving, God van dichtbij, God der goden, De God van mijn verlossing. YHVH is het Hebreeuwse woord voor 'Heer'. Adonai is een ander woord voor YHVH oftewel 'Heer'. God wordt ook omschreven als de 'IK BEN'. De God van vrede, Immanuel 'God met ons' en Jezus wordt geopenbaard als Yeshua. Dit wordt erg mooi uitgelegd onder het kopje 'Namen voor God' - 'De Heer geopenbaard in Yeshua' Dit kunt u vinden door op de onderstaande link te klikken.

KLIK HIER VOOR MEER INFO ⇒ http://www.allaboutgod.com/dutch/namen-voor-god.htm

 

Pixabay

Dienend leiderschap

God is geen dominant leider. Jezus heeft de mensheid een voorbeeld nagelaten van dienend leiderschap. Het doel van God is dat Zijn Volk Zijn Licht gaat weerspiegelen in deze donkere wereld van verdriet en lijden. God wil de gelovige leren volharden in de strijd van het leven. God belooft de gelovige daarvoor te zegenen.

 

Pixabay

Is Jezus God

Wat in de Bijbel opvalt is dat Jezus nooit over Zichzelf heeft gezegd dat Hij God is, maar dat Hij er ook nooit tegenin gaat als mensen beweren dat Hij Zelf God is en Hem aanbidden. De Bijbel leert dat wij geen engelen mogen aanbidden maar alleen God. 

Bron: www.gotquestions.nl - klik op onderstaande afbeelding om naar het juiste artikel te gaan.

Persoonlijke relatie met God 

In de Bijbel lees je dat God voortdurend mensen uitnodigt om een relatie met Hem te hebben. Dat begon al in het paradijs. Toen Adam en Eva gezondigd hadden riep God de mens; "Waar zijt gij?". Een aantal hoofdstukken verder lezen we dat Henoch 'wandelde met God'. Mozes was 'een vriend van God' en sprak 'van aangezicht tot aangezicht met God'. Ook David was een 'man naar Gods hart' en trok zich vaak terug in de stille aanwezigheid van God. Ondanks de enorme fouten die David maakte hield God van David omdat zijn hart oprecht was. Het boek Hooglied wordt gezien als een afspiegeling van Gods liefde voor Zijn volk. De boeken Jesaja en Jeremia gaan over het verdriet dat God heeft, omdat Zijn kinderen niet naar Hem omzagen. God nodigt; "Komt toch en laat ons tezamen richten. Al waren jullie zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw". Het volk Israel wordt omschreven als 'de trouweloze echtgenote' die God voortdurend in de steek laat. En God roept; "Als je op Mij vertrouwt en Mij zoekt, dan zul je nooit beschaamd uitkomen". "Ik wil je persoonlijke Leraar zijn en je de weg wijzen welke het beste voor je is. Zoek Mij en Leef". Dit kun je onder andere ook lezen in Psalm 32:8 en Spreuken 3. Ook vrouwen zoals Debora, Naomi en Hanna waren personen die God liefhadden en een relatie met Hem hadden.

 

Zonde

Zonde betekent: je doel missen. Zonde wordt vaak als prettig ervaren. Verkeerde daden kunnen echter grote impact volgens de Bijbel. In Genesis waarschuwt God Kaïn met de volgende woorden; "Pas op Kain: de zonde ligt als een belager aan de deur van je hart. Klaar om je leven te verwoesten". Genesis 4:7.

 

De eerste zonde

De eerste mensen op aarde werden verleid door satan. Satan was door God uit de hemel geworpen omdat hij als God wilde zijn. Satan was eerst een machtige engel van God, maar kwam ten val door zijn hoogmoed en trots. In Genesis zondigden Adam en Eva. Zij waren de eerste mensen die ongehoorzaam waren aan hun Schepper. In Genesis 3:21 staat hierover het volgende beschreven: 'En God maakte klederen van vellen en bekleedde daarmee Adam en Eva. Adam en Eva hadden na de zonde ontdekt dat ze naakt waren en schaamden zich. Daarom hadden ze voor zichzelf schorten gemaakt van vijgenbladeren. De vellen welke God had gebruikt moeten van een dier zijn geweest waarbij bloed heeft gevloeid. Zonder dat Adam en Eva zich dit realiseerden was dit een verwijzing naar de toekomst. Een profetische handeling van God Zelf. Hiermee verwijst deze handeling van God naar de kruisdood van Jezus.

Bloed een belangrijke rol

Het Oude en Nieuwe Testament wordt ook wel het Oude en Nieuwe verbond genoemd. Het Nieuwe Verbond is het betere verbond. Onder het Oude Verbond moest het volk Israël dieren slachten om zich met God te kunnen verzoenen. Dat is niet wat Gods voorkeur had, maar het was het droevige gevolg om de vernietigende kracht van de zonde te kunnen ontkrachten. In de geestelijke wereld speelt bloed een belangrijke rol. Bloed staat symbool voor leven. God is de mensheid tegemoet gekomen in Jezus Christus. De Vader zond Zijn Eigen geliefde Zoon. Het allerliefste wat Hij had schonk Hij aan de wereld. Door aanvaarding en geloof in Jezus kunnen mensen zich opnieuw met God verzoenen. De relatie tussen God en mens kan door Jezus dood en opstanding herstelt worden zonder dat er nog een dier geofferd moet worden. Paulus zegt daarom in het Nieuwe Testament dat het niet meer de bedoeling is om alleen maar volgens alle wetten van het Oude Verbond te leven, maar om in de eerste instantie Jezus Christus te aanvaarden in je leven en om je vervolgens te laten leiden door de Heilige Geest. Dit is noodzakelijk omdat het leven volgens de richtlijnen van het Nieuwe Testament veel beter is. Het oude was goed, maar het nieuwe is de vervulling van het oude, en dus beter (Galaten 3:1-29, Efeziërs 1:7). Samengevat kun je zeggen, dat door het geloof in Jezus Christus en door de kracht van Zijn Geest, het mogelijk is gemaakt om Gods wil te doen. Door de liefde en kracht die in de gelovige woning heeft gemaakt.

 

Pixabay

Leven onder de genade 

Letterlijk staat het zo in de Bijbel: Wanneer je na Jezus offer, weer gaat leven volgens de oude wetten, val je onder de vloek. Door Jezus is het mogelijk geworden dat je hart wordt vernieuwd. De Bijbel omschrijft dit als: je stenen en kille hart moet worden vernieuwd door een geestelijke wedergeboorte. De Heilige Geest is door Jezus belooft na Zijn hemelvaart. God verwacht dat christenen zich laten leiden door de kracht van de Heilige Geest. Hierdoor is het gemakkelijker om volgens de wil van God te leven. In de kern is het christendom de enige godsdienst waarbij je wordt gered door genade en niet door goede werken.

 

Pixabay

Zekerheid en rust

Wederom geboren christenen ervaren een diepe en stabiele rust. Ze weten dat ze kinderen van God zijn, niet door hun goede werken, maar door hun geloof in de God van de Bijbel. Men volgt geen starre geboden meer na, maar de wil van Gods wet wordt hierdoor automatisch in je hart gegrift door de Geest van God die in je woont. Er zijn talloze voorbeelden van mensen die door de kracht van de God drastisch zijn vernieuwd. Mensen die eerst gebukt gingen onder een zware last van zonde, werden vervolgens door de kracht van God radicaal wederomgeboren. Galaten 3:10-14, Johannes 3.

 

Pixabay

Vrijheid om keuzes te maken 

Vanaf het begin heeft de God van de Bijbel mensen de mogelijkheid gegeven om zelf keuzes te maken. Hij wil niet dat mensen Hem verplicht moeten gehoorzamen. Daarom plantte Hij in de Hof van Eden de 'Boom van kennis van goed en kwaad'. Hierdoor kregen de eerste mensen, Adam en Eva, de eerste mogelijkheid om te kiezen.

 

Pixabay

Brede en smalle weg

De Bijbel zegt in Mattheüs 7:13 en 14; "Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Er zijn in verhouding tot de gehele mensheid, weinig mensen die de Weg naar het leven zullen vinden. Deze verzen laten zien dat het niet eenvoudig is om de 'weg naar het leven' te vinden. Er moet moeite voor worden gedaan. Mensen zullen moeten strijden, want de verleidingen in de wereld zijn groot. Het is makkelijker om te leven naar je eigen verlangens. Het loon wat de zonde geeft is echter de dood. Hierdoor kan men het uiteindelijke doel van het leven missen.

MEER INFO KLIK HIER ⇒ http://abcvanhetgeloof.nl/wij-belijden/zonde

 

Pixabay

De schepping

In het begin was de aarde woest en leeg, donker en duister.

De eerste dag:

God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. De eerste dag.

De tweede dag:

God maakte op de tweede dag de dampkring.

De derde dag:

God maakte scheiding tussen water en land, omdat de aarde geheel bestond uit water, schiep grassen, planten, struiken en bomen. 

De vierde dag:

God schiep de hemellichten, de zon, maan en sterren met als doel verlichting van de aarde en het tekenen van gezette tijden.

De vijfde dag:

God schiep de dieren en gaf de opdracht tot vruchtbaarheid.

De zesde dag:

God sprak; "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis, zodat de mensen kunnen heersen over de dieren en de aarde". God schiep de mens als man en vrouw. Bij het scheppen van de mens staat omschreven: God formeerde de mens uit het stof der aarde. God Zelf blies Zijn adem in de neusgaten van de mens. Hierdoor werd de mens een levend wezen. De eerste mens ontstaat niet uit het niets, maar is liefdevol door Zijn Schepper geformeerd. Het is God Zelf die het leven in de eerste mens in blies. 

In het woord Adam komt het woord bloed voor. Het Hebreeuwse woord voor bloed is dam.

De zevende dag:

God ruste uit op deze zevende dag en heiligde deze dag tot een speciale rustdag. Dat was niet, omdat God moe was, maar Hij stopte die dag bewust met scheppen en genoot van Zijn werk. Hij zette deze dag apart en heiligde deze tot een speciale dag. 

 

Pixabay

De ark

Adam en Eva leefden in het begin dicht bij God. Door de tijd heen dreven de mensen echter steeds verder van God af. De boosheid van de mensen deed God veel pijn in het hart. Het 'smartte' Hem staat er in Genesis 6. Door middel van Noach gaf God de mensheid een nieuwe kans in de vorm van een Ark. Als je de Bijbel goed leest dan zie je door de gehele Bijbel heen verwijzingen naar de toekomst. De Ark is een verwijzing naar Jezus die vele jaren later werd geboren. Door Hem krijgt de mensheid een nieuwe kans tot eeuwige vrede, verzoening, redding en blijdschap. Dit kun je o.a. lezen in Psalm 78 en Johannes 3:16 - 21.

 

De ark in relatie tot de eindtijd 

God liet de deur van de Ark zeven dagen open. Ongelovigen kregen tot die tijd de kans om de Ark van Noach binnen te gaan. God sloot de deur op de zevende dag. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat deze dagen symbool staan voor 1000 jaar. Aldus de Joodse jaartelling bestaat de wereld in 2017 ongeveer 5777 jaar. Na 223 jaar zou op basis van deze berekening dan 6000 jaar voorbij zijn gegaan. Hierna zou Bijbels gezien, de 7e (rust) dag aan kunnen breken. Deze zevende dag, oftewel 1000 jaar, zou symbool kunnen staan voor het 1000 jarig Vrederijk. Dit zou betekenen dat we heel dicht tegen het 1000 jarig Vrederijk aanzitten waarover de Bijbel spreekt. Wat Jezus voorspelde in de tijd van de Bijbel zien we in de huidige tijd terug. Mensen eten, drinken en zijn vrolijk. Aardbevingen, oorlogen en rampen zullen plaatsvinden. De liefde zal verkillen. Kinderen zullen tegen hun ouders opstaan. Mensen zullen van God niet willen weten. Jezus legde hierin een verband met de tijd van Noach en de eindtijd.

De berekeningen zijn niet nauwkeurig, maar is weergegeven ter indicatie. Ook wijkt de christelijke jaartelling af met de Joodse jaartelling. Door de eeuwen heen zijn de jaartellingen veranderd.

Bron: Genesis 7:4 en 10 en vers 16. Matteüs 34:37-39. Micha 4, Zacharia 14:9, Jesaja 11. 

 

 

De tien geboden

In Deuteronomium 10:1-5 staat dat God met Zijn eigen vingers de tien geboden heeft geschreven. God overhandigde deze twee stenen aan Mozes vlak na een persoonlijk gesprek. Dit vond plaats op de berg Horeb in de Sinaï woestijn tijdens de uittocht van het volk Israël.

Wetten ter bescherming

De wetten van God dienen ter bescherming. Je kan het ook zien als een vangrail die probeert te voorkomen dat je van de weg afdwaalt of een afgrond in stort. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan het huwelijk wat door God is bedacht en ingesteld. Men belooft elkaar trouw. Dit onderlinge verbond dient weer ter bescherming van elkaar en het gezin. Een gezond en stabiel gezin vormt weer een basis voor een gezonde samenleving. Tegenwoordig probeert men allerlei nieuwe vormen van samenwonen waardoor deze bescherming brozer wordt. Dit kunnen de gevolgen zijn als we buiten gestelde kaders treden. Maar al te vaak moeten onze naasten en geliefden de negatieve gevolgen dragen van onze zelfzuchtige keuzes. God en je naaste dienen is de belangrijkste wet. Het is bedoeld ter bescherming van de gehele mensheid. 

 

 

Israël

God had het volk Israël uitverkoren om Zijn liefde en macht te tonen aan de mensheid. Hij verloste het volk Israël op zeer bijzondere wijze onder het juk en de macht van Egypte. Vervolgens leidde God het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land Kanaän. Mozes stierf precies 40 jaar na de uittocht van Egypte. 

 

  

Christelijke pijlers van het geloof 

  1. Het fundament van het geloof.
  2. Wedergeboorte, Doop en Avondmaal.
  3. Vervulling met de Heilige Geest.

 

Pixabay

 

Het fundament van het geloof

Het fundament van het christelijk geloof is Jezus Christus. In het Oude Testament werd reeds aangekondigd, dat Jezus als de Messias zou komen. Toen Simeon, een rechtvaardig en Godvrezend man, Jezus als kind voor het eerst zag in de tempel, werd hij vervuld met Gods Geest en sprak; "Want mijn ogen hebben Uw heil gezien dat Gij klaargemaakt hebt voor alle volken; Een Licht tot openbaring voor alle volkeren". (Lucas 2: 29/32) 

 

Wedergeboorte

Jezus zegt dat niemand in de hemel kan komen, tenzij hij of zij wederom geboren wordt. Hiermee bedoelt Jezus dat een mens opnieuw geestelijk geboren moet worden. Om daadwerkelijk tot het doel van je leven te komen, is het nodig dat je leert om je eigen verlangens en begeerten opzij te zetten. De Bijbel noemt dit je eigen vlees kruisigen en in nieuwheid des levens opstaan. Deze ommekeer wordt bekering genoemd. In Johannes 3 staat; "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien". Dit hoofdstuk gaat over een overste der Joden, een leraar van Israël, die in gesprek was met Jezus over het Koninkrijk van God.

 

Pixabay

Doop

De doop is volgens de Bijbel bedoeld als een 'zichtbaar getuigenis' voor God en de mensen. Het is een beeld van de bekering. De 'bekeerde mens' laat zien: ik leg mijn oude leven af en ik sta op in een nieuw leven met God. Door het onderdompelen en het opstaan uit het water, laat men zien, dat men het oude leven wil afleggen en dat men in een nieuw, schoon en gereinigd leven, verder wil gaan. In 1 Petrus 3:21 staat; "De doop is een gebed van een goed geweten tot God". 

 

Pixabay

 

Voorspellingen omtrent bekering, doop en Heilige Geest

De schriftgeleerden die leefden in de tijd van Jezus, kenden de oude Boeken heel goed. Ze wisten ook dat God een Messias voorspeld had en dat er iets ging gebeuren met water. Water zou symbool komen te staan voor de reiniging van zonden. Daarom zeiden ze ook tegen Johannes; "Waarom doopt u als u de Messias niet bent?" Dit is te vinden in het Oude Testament, dat verwijst naar het Nieuwe Testament. Ezechiël 36:25 en Zacharia 13:1 en Johannes 1:24-28

 

 

Voorspellingen beknopt omschreven:

"Ik zal Mij aan hun de Heilige betonen, de Messias, Ik zal u bijeen vergaderen uit alle landen. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen".

Ezechiël 36:25

"Ten dien dage zal een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de bewoners van Jeruzalem ter ontzondiging van hun zonden"

Zacharia 13:1

"En de Farizeeën vroegen Johannes; Waarom doopt gij als gij de Christus niet zijn?"

Johannes 1:24 -28

 

 

 

Verschil in dopen

Dopen wordt in traditionele kerken en gemeenten verschillend uitgevoerd. In de traditionele kerk worden kinderen gedoopt. Hier gaat men uit van het feit dat kinderen in de kerk opgroeien onder gelovige ouders en onder de God van de Bijbel. In het oude testament had God Mozes de opdracht gegeven om jongentjes te besnijden. Dit was een teken van het verbond met God en het volk Israël. Sommige teksten in het oude testament verwijzen bovendien naar het nieuwe testament als het gaat over de doop. In de traditionele kerk gelooft men dat de doop in plaats gekomen is van deze besnijdenis. In evangelische gemeenten worden baby's aan God opgedragen en op volwassen leeftijd gedoopt. Dit wordt gedaan omdat in het boek Petrus staat dat Jezus Zijn volgelingen een voorbeeld heeft nagelaten. Jezus werd als kind in de tempel besneden en opgedragen en later op volwassen leeftijd gedoopt. Ondanks de verschillen zijn de belangrijkste geboden dat gelovigen God en elkaar moeten liefhebben. Gelukkig kunnen oprechte christenen zich daarom ondanks de verschillen toch in elkaar vinden. In Jezus Christus voelt de Kerk zich verbonden met elkaar. 'Het Kruis' brengt mensen bij elkaar. Meer inhoudelijke informatie staat onderin dit scherm, bereikbaar middels de oranje tab doop.

 

Pixabay

 

  

Avondmaal

Het vieren van het avondmaal helpt de christenen om hun verbondenheid en relatie met God te gedenken in een zichtbare en praktische handeling. Hiermee laten christenen zien dat zij in Jezus Christus geloven en Zijn kruisdood aanvaarden. Het brood staat symbool voor Zijn vlees dat voor de mens verbroken is. De wijn staat symbool voor het bloed dat door Zijn lijden tot verzoening heeft gevloeid. 

 

 

Vervulling met Gods Kracht

Voordat Jezus weer opvoer naar de Vader, beloofde Hij Zijn discipelen niet alleen achter te laten. Hij beloofde Zijn Heilige Geest als extra hulp en kracht. Voordat Jezus opvoer naar de hemel, zei Hij tegen Zijn volgelingen dat ze eerst in de stad moesten blijven, totdat ze vervuld werden met "kracht uit den hoge". Jezus bedoelde hiermee de kracht en vervulling met de Heilige Geest. Daarna mochten Zijn discipelen pas uitgaan om de volkeren 'Het Goede Nieuws' en 'De Blijde Boodschap' te vertellen. Dit houdt in: "Dat er redding, genezing en bevrijding mogelijk is voor mensen die Jezus aanvaarden". Christenen hebben deze kracht nodig om staande te kunnen blijven, en om te kunnen volharden in een wereld vol met verleidingen. Lucas 24:49-53. 

 

Voorspelling van de doop in de Heilige Geest onder het Oude Testament toen Jezus nog was niet geboren:

"En het zal gebeuren dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en dochteren zullen profeteren; ouden zullen dromen dromen en jonge mensen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten".

Joël 2:28 - 29

 

 

 

Heilige wandel

Van een christen wordt verwacht dat deze streeft naar een heilige levenswandel. De gelovige mag "de Heilige Geest geen verdriet doen". Van bitterheid, boosheid, vuile taal, onreinheid, vloeken mag geen sprake zijn. Maar 'weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, geduldig en elkander vergevend. Net zoals God hun heeft vergeven en de christen goedheid en genade heeft geschonken'. Efeziers 4:17-32.

 

Uitverkiezing

Over het komen tot God wordt verschillend gedacht onder christenen. Sommige stromingen belichten teveel de genade van God en andere teveel de uitverkiezing van God. Men noemt dit in christelijke kringen vaak de 'lichtere' en 'zwaarder' stromingen. In Romeinen 9 wordt gesproken over een 'uitverkiezing'. Hierin staat duidelijk dat niemand tot God kan komen tenzij God de mens tot Zich trekt. Een verkeerde benadering kan echter zijn dat wij passief gaan wachten op een droom of openbaring van God. Een bekend prediker Spurgeon heeft het eens als volgt gezegd;

 

“Wij moeten ons als mensen niet bezig houden met zaken die niet geopenbaard zijn, maar we moeten ons bezig houden met zaken die God aan ons heeft geopenbaard".

 

De Bijbel zegt dat mensen niet moeten proberen om alles te begrijpen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. In 2 Petrus 1 vers 10 staat, dat de christen zich moet beijveren om zijn 'uitverkiezing' te bevestigen. Alleen als je dat doet zul je niet struikelen. Zie ook Efeziërs 1:1-14. God roept iedereen op tot bekering. Jezus is niet alleen gestorven voor 'onze zonden', oftewel alleen voor de christenen, maar ook voor 'de zonden van de hele wereld'. Zie 1 Johannes 2:2 en Johannes 3:16-18.

 

Pixabay

Boodschap te hard

Jezus sprak regelmatig in gelijkenissen. Aan de hand van verhalen uit de praktijk legde Jezus geestelijke principes uit. Op Zijn rake boodschappen en uitspraken hadden de wijze geleerden in die tijd vaak niet van terug. Het was ook niet altijd even gemakkelijk voor hen. Het leek soms alsof Jezus de geboden van die tijd zomaar aan de kant schoof. In deze tijd kunnen we uitspraken van Jezus het beste in een breder geheel zien. We zien juist dat Jezus de wet aanscherpte. Het ging Jezus vooral om het hart van de mens. Jezus wilde dat de mens God en zijn naaste ging dienen met een oprecht hart. Jezus was niet gekomen om Gods wetten overboord te werpen, maar om deze juist te vervullen. In Johannes 6:22 - 66 legt Jezus uit dat niemand tot God kan komen tenzij de Vader hem of haar trekt. De uitspraken van Jezus in dit hoofdstuk waren voor veel van Zijn volgelingen te hard en verlieten Hem uiteindelijk. Dit staat in vers 66. Jezus zegt echter ook in dit hoofdstuk dat als iemand tot Hem komt, Hij deze persoon nooit zal afwijzen. Dit staat in vers 35 - 37. Vervolgens zal deze persoon nooit meer hongeren en dorsten en persoonlijk door God worden onderwezen. Letterlijk staat er in vers 45 dat deze persoon door God 'geleerd' zal worden. Nooit meer hongeren en dorsten wil zeggen dat ieder mens ten diepste een honger en dorst naar God heeft. Leven zonder God geeft ten diepste een soort van leegheid in de mens. Deze leegte wordt pas opgevuld, als de mens een persoonlijke ontmoeting heeft gehad met de Levende God Zelf. Jezus sprak in dit hoofdstuk profetisch. Hij was nog niet gestorven, maar wist dat Hij ging sterven tot verzoening voor de mensheid. Daarom sprak Hij; "Tenzij gij Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt hebt gij geen leven in uzelf". Jezus doelde hier op het avondmaal, dat na Zijn dood gevierd zou gaan worden door alle christenen. 

 

Johannes 6:22 - 66

Uitverkoren en niet gewild

In Jesaja 30:15 staat een voorbeeld van mensen die door God waren uitverkoren, maar Hem toch niet hebben aangenomen. Deze voorbeelden komt men vaker tegen in de Bijbel.

 

“Door bekering en rust zou u verlost kunnen worden. Stilheid en vertrouwen kon uw sterkte zijn. Maar gij hebt niet gewild"

 

Niemand vrijuit

In de Bijbel staat dat geen mens een excuus heeft; Iedereen kan weten dat God bestaat. God heeft het vermogen in ons gelegd om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad ook al kennen we God niet persoonlijk. Ook zegt de Bijbel dat we God kunnen zien en ervaren in de schepping. We kunnen ons de vraag stellen of er een Rechter is die boven alle aardse rechters en koningen staat om mensen te oordelen naar hun daden en levenswijze. Aardse rechters, koningen en regeerders kunnen ons toch nog vaak onrecht aandoen. Is er een hemelse rechter die boven allen troont?. De Bijbel zegt dat God zal functioneren als rechter en een oordeel zal geven over ieder mens. 

 

 

Is de geestelijke wereld onzin?

Is de geestelijke wereld een fabeltje? In feite zijn jij en ik ook geest. Het 'extra' dat wij hebben is het 'zichtbare en stoffelijke lichaam'. Het leven op aarde is een wonder en mysterie. Veel religies en overtuigingen geloven in een geesten wereld. Dit kun je o.a. lezen in Efeziërs 6:10-20 Mensen kunnen veel hinder ervaren van de geestelijke wereld. Mensen kunnen bezeten en gebonden zijn en tot zeer veel kwaad in staat zijn. 

 

Opmerkelijk

Opvallend is dat juist christenen door de hele geschiedenis heen het meest zijn vervolgd. In veel landen is de Bijbel een verboden Boek. Denk ook aan de Jodenvervolging, de holocaust en het communisme. Opmerkelijk is ook dat juist de Naam van Jezus Christus in het dagelijkse leven wordt misbruikt. Veel uitgesproken vloeken staan in relatie met het christelijk geloof en de God van de Bijbel. We kennen geen vloeken, waarin de naam van Allah wordt misbruikt of de naam van een ander religieus leider. Het is juist de Naam van Jezus Christus die veelvuldig, juist door niet - christenen, wordt misbruikt. Ook is het opvallend dat in de Islam Jezus als Zoon van God wordt ontkent. Op de Rotskoepel in Jeruzalem is de inscriptie in het Arabisch te lezen: God heeft geen Zoon. Ook bij de Jehova getuigen maakt Jezus geen onderdeel uit van de Drie - eenheid. Jezus komt in meerdere religies en overtuigingen voor. De Goddelijkheid en het Gezag van Jezus staan door de eeuwen heen regelmatig ter discussie. Ook zijn er uitspraken zoals 'God-verdoe-mij' en 'in Godsnaam'. Je kan je afvragen, waarom we dit als mensen, bewust of onbewust, uitspreken.

 

Pixabay

Geestelijke wereld

De Bijbel spreekt over een geestelijke wereld. Er wordt gesproken over twee gezaghebbers. De ene Vorst wordt genoemd Vredevorst, Rechtvaardig Heerser, de Vorst van het Licht, en de andere Heerser wordt genoemd de Vorst van de duisternis. Ook wel genoemd Satan. De Satan was eerst een engel van God. Deze engel viel door zijn trots en hoogmoed. Deze glorieuze engel werd verstoten uit de hemel. Sindsdien probeert hij mensen voortdurend van God af te houden en te misleiden met een onvoorstelbare kracht en passie. Satan wandelt over de aarde om te doden, te stelen en te verdelgen. Ook is hij een aanklager. Hij klaagt in de Bijbel Jozua en Job aan bij God. Lees o.a. Jesaja 14 en Ez 28.

Toenemende verkilling  

De Bijbel voorspelt voor de eindtijd opnieuw een toenemende goddeloosheid en afkeer van God. De liefde onder de mensen zal verkillen en het zal zijn als in de dagen van Noach. Mensen drinken, eten en vieren feest, zonder dat ze zich bewust zijn van God.

 

Pixabay

De eindtijd

De Bijbel sluit af met de woorden in Openbaringen 22; "Degenen die zalig zullen zijn, zijn de mensen die 'hun klederen hebben gewassen'. Vervolgens komt er een uitnodiging; "En de Geest en de Bruid zeggen; 'Kom!'. En wie het hoort zegge; 'Kom!'. 'En wie dorst heeft; Komt'. En wie wil; Hij of zij mag 'het water des levens' ontvangen voor niets." Gratis. De Bijbel spreekt over de zekerheid die een christen mag bezitten omtrent zijn of haar behoud. De christen hoeft niet langer in onzekerheid te leven maar in rust en vertrouwen.

Openbaringen staat vol met symbolische verhalen en voorspellingen over de eindtijd van de mensheid en hoe God straks Zijn kinderen thuishaalt. 

 

  

 

Hoe je God kunt leren kennen

 

Een aantal teksten uit de Bijbel:

"Kom tot Mij en Ik zal u rust geven. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" Matt. 11:28-30.

"Zie Ik sta aan de deur en Ik klop. Als gij de deur opent zal Ik binnen komen en maaltijd met je vieren" Openbaringen 3:20

"Wie dorst heeft, komt, en wie wil, neme het water des levens om niet" Openbaringen 22:17

"Zoekt en gij zult vinden" Matt 7:7-8

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Enig geboren Zoon gegeven heeft" Johannes 3:16

"U hoeft niet te vrezen. Het is Gods Geest die met onze geest getuigd dat je een kind van God bent". Romeinen 8:15-16

"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn Troon, gelijk ook Ik overwonnen heb." Openbaringen 3:21.

 

 

 

 

 

Hoofdstromen


Door de geschiedenis heen zijn er verschillende stromingen ontstaan binnen het christendom. Toen het christendom zich over de wereld verspreidde, kregen christenen verschillende meningen over het geloof en de verering van God. De orthodoxe variant ontstond in Griekenland en het oosten. Het rooms-katholicisme en het protestantse geloof ontstonden in het westen. De grootste verschillen zijn te vinden in het rooms katholicisme. Deze verschillen kunt u vinden onder het kopje 'Wat zijn de verschillen tussen katholieken en protestanten'.

Het christendom kan men onderscheiden in vier hoofdstromen

  1. Christendom in de tijd v.d Bijbel
  2. Het rooms-katholicisme,
  3. Het protestantisme,
  4. En het orthodoxe christendom.

Het christendom in de tijd van de Bijbel

Jezus had twaalf discipelen uitgekozen, die tijdens Zijn bediening op aarde mee reisden. Hij onderwees hun 'over de dingen van Koninkrijk van God' en hoe ze dit in de praktijk konden toepassen. Jezus en Zijn discipelen predikten, genazen zieken en dreven geesten uit bij mensen die gebonden, oftewel bezeten waren. Vlak voor de Hemelvaart kregen deze twaalf discipelen de opdracht van Jezus om erop uit te gaan. Om mensen op te roepen tot bekering en hen daarna te dopen in water. Ze kregen de opdracht om het werk van Jezus voort te zetten. Daarop volgend ontstonden de eerste christelijke gemeenten en bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten werden gekenmerkt door schriftlezingen en gebed. Paulus legt in zijn brieven in de Bijbel uit hoe deze diensten ingevuld worden. Ze moeten ordelijk en betamelijk verlopen. Tijdens de bijeenkomsten was er ruimte voor gebed, onderwijs vanuit het oude testament, profetie, dromen en visioenen en werden er psalmen en andere geestelijke liederen gezongen. 

 

Pixabay

De orthodoxe kerk

Het woord orthodox betekent; Het juiste geloof of godsdienst. Het oostelijke, Grieks-sprekende deel van het Romeinse Rijk, vond dat zij het juiste geloof hadden en noemde zich orthodox. Vele jaren was de bisschop van Constantinopel de leider van deze kerk en werden de diensten in het Grieks gehouden. Het geloof verspreidde zich o.a. naar Turkije, Egypte (Koptisch - Orthodoxe Kerk) en Russische en Slavische landen. Daardoor zijn er ook Russische bisschoppen.

 

 

De rooms-katholieke kerk

Katholiek betekent universeel. Het westelijke, Latijn-sprekende deel van het Romeinse Rijk, vond dat zij de echte kerk vertegenwoordigden en gebruikte de naam katholiek. De rooms-katholieke hoofdzetel werd het Vaticaan in Rome en de leider van de kerk; de paus. De rooms-katholieke kerk is de grootste geloofsrichting binnen het christendom. Vanuit Bijbelse belichting zijn er desondanks grote verschillen. Dat kunt u vinden onder het kopje het verschil tussen katholieken en protestanten. 

 

Pixabay

De protestantse kerk

De christelijke kerk bleef zich door de eeuwen heen veranderen en verspreiden. In de 15e en 16e eeuw kwam er steeds meer kritiek op het gedrag van katholieke priesters. Maarten Luther was één van hen. Gewone burgers voelden zich niet meer thuis in de kerk. Samen met anderen protesteerde hij tegen de bestaande manieren van preken en vereren. Maaten Luther ontwikkelde zijn eigen vorm van het christendom: het protestantisme.

 

 

Pixabay 

De reformatie

De mensen die zich in die tijd samen met Luther verzetten tegen de katholieke kerk, worden protestanten genoemd. De periode, waarin het protestantisme ontstond heet de reformatie. Na de reformatie werden protestantse kerkdiensten niet meer in de Latijnse taal gehouden, maar in gewone spreektaal. Net zoals bij andere christenen is de Bijbel het heilige boek van de protestanten. Ook de verschillende vormen van het protestantisme, zoals o.a de hervormden, de gereformeerden of de baptisten gebruiken dezelfde Bijbel. 

 

Maarten Luther

  


 


 Pixabay

 

Het getuigenis van christenen uit de praktijk

 

Herman & Isabelle


 

 

Herman Leeuwestein en zijn vrouw Isabelle.

 

 

2 September 2017.

Beste lezer, voordat ik u meeneem in mijn verhaal en getuigenis stel ik mezelf even in het kort voor;  Mijn naam is Herman Leeuwestein, 25 jaar jong en gelukkig getrouwd met mijn lieve vrouw Isabelle. Ik ben op Urk geboren en opgegroeid in een gelovig gezin. Als kind vond ik het geloof al erg interessant. Ik stelde hierover veel vragen. Maar toen ik ouder werd ging die interesse langzaam maar zeker weg. Ik ging met tegenzin naar de kerk uit respect voor mijn ouders. Iedere zondag waren het twee lange kerkdiensten van ruim anderhalf uur. Het was voor mij voortdurend op de klok kijken en ik was blij als de dienst weer afgelopen was.

Toen ik een jaar of 15 was verruilde ik de middelbare school op Urk voor de middelbare school in Emmeloord. Hier leerde ik mijn vrouw Isabelle kennen. Ondanks dat het geloof mij toen al vrij weinig meer deed, was één van mijn eerste vragen aan haar of ze gelovig was en of ze uit een gelovig gezin kwam. Best wel raar eigenlijk; Ik had zelf geen interesse meer in het geloof maar toch vond ik het belangrijk om een gelovig meisje te hebben. Isabelle kwam inderdaad uit een gelovig gezin en was zelf ook gelovig. We kregen verkering, slaagden beiden voor onze opleiding en gingen een voortgezette opleiding volgen welke we beiden succesvol afronden.

Inmiddels begon ik met steeds meer tegenzin naar de kerk te gaan. Wanneer ik in de gelegenheid was een keertje te spijbelen dan deed ik dat maar wat graag. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ik helemaal niet meer naar de kerk ging en daarin Isabelle in mee trok. 

Naar de kerk ging ik op een gegeven moment niet meer.  Ook het geloof raakte bij mij in verval. Ik kon me eindelijk richten op iets wat ik altijd al graag mocht doen; En dat was muziek luisteren waarnaar ikzelf wilde luisteren. Ik heb het dan met name over de harde en ruige muziekstijlen zoals hardcore en hardstyle. Ik ging helemaal in deze muziek op. Het was alles voor me. Ik bezocht veel festivals en feesten en kon daar dan helemaal uit mijn dak gaan. Ik raakte compleet verslaafd aan deze muziek en allerlei feesten.

In diezelfde periode van mijn leven ging ik op zoek naar meer. Ik kwam op plekken waar ik vaak voor gewaarschuwd was door mijn ouders zoals het casino. Ik ontwikkelde hierdoor nog een verslaving; een gokverslaving. Deze twee verslavingen hebben mij een aantal jaren flink wat geld gekost en behoorlijk in beslag genomen. Het gokken stopte op een bepaald moment, maar de muziek bleef aan mij trekken.

 

 

 

 

Isabelle en ik hadden inmiddels een aantal jaar verkering en langzaam maar zeker werd er gesproken over een huis kopen en trouwen. Deze plannen werden volledig de grond in geboord toen ik in een functioneringsgesprek betreffende mijn werk te horen kreeg dat ik ontslagen zou gaan worden. Doordat er echter een aantal mensen voor mij in de bres sprongen werd het  ontslag echter gecanceld. Sterker nog, nadat mijn contract verlengd was moest ik na een aantal weken opnieuw op gesprek komen. In het gesprek werd mij mede gedeeld dat ik zelfs zou gaan promoveren. Het kan soms raar lopen hé?!

We kregen we er een nieuwe collega bij. Deze had niet zo’n fijne proefperiode waardoor de chef mij vroeg met hem samen te werken. Anders zou de beste man geen toekomst meer hebben binnen ons bedrijf. Ik vind dat iedereen een eerlijke kans verdient en besloot dat ik wel met hem wilde gaan samen werken. Op onze eerste werkdag met elkaar werd mij al snel duidelijk dat het een gelovige man betrof die het geloof ook echt uit draagt. Mijn collega begon mij te vertellen over wat God voor hem betekend en was daar helemaal vol van. Als hij zich bijvoorbeeld bezeerde vertrok hij geen spier. Als ik dan aan hem vroeg of het zeer deed zei hij altijd: "Dit stelt niks voor; De pijn die Jezus aan het kruis leed voor onze zonden was veel erger". Ik was hiervan onder de indruk. Deze man had iets wat ik niet had maar wat ik stiekem wel wilde hebben. God had deze man op mijn pad gezet. Dat kan niet anders.

Maar ik ging gewoon met mijn verkeerde manier van leven verder. Want ik dacht dat als ik voor Jezus zou kiezen dat ik dan niets meer kon en dat ik alles kwijt zou raken wat me dierbaar en lief was. De verkeerde dingen die ik koesterde zou ik los moeten laten. In die tijd begon ook het geloof opnieuw te leven voor de broer van Isabelle. Als we bij hem op bezoek gingen kon hij ook maar niet stoppen met vertellen over Gods goedheid en vroeg hij Isabelle en mij een keuze te maken voor God. Tijdens één van die bezoekjes heeft Isabelle de keuze voor Jezus gemaakt in haar leven. Ik echter niet. Ik vond het maar vervelend en opdringerig dat mijn zwager er telkens zo op aandrong. Maar toch had ook mijn zwager iets waar ik jaloers op was. Hij liep altijd met een grote lach op zijn gezicht. Mede omdat hij weet waar hij terecht komt wanneer het aardse leven voorbij is. Dit was de tweede persoon die God op mijn pad plaatste.

Het dagelijks leven ging verder. Er werd een huis gekocht en er werden trouwplannen gemaakt. Vanuit mijn ouderlijk huis en het huis van Isabelle, was er de wens dat we ook in de kerk zouden gaan trouwen. Ik zat hier natuurlijk niet op te wachten. Ik had God en het geloof immers al jaren de rug toegekeerd en vond het wel goed zo. Uiteindelijk hebben ze mij toch kunnen overhalen en volgde er een gesprek met de dominee van de kerk waarbij mijn ouders waren aangesloten. Het was nu natuurlijk wel de bedoeling dat we de kerkgang dan ook weer zouden gaan oppakken. Dit deden we dan ook. 

 

 

 

 

We trouwden en gingen vervolgens elke zondag trouw naar de kerk. Ik kan nu niet bepaald zeggen dat ik dit met plezier deed. Ik denk dat ik dit meer deed om mijn omgeving te plezieren. Na drie maanden kon ik het dan ook niet langer volhouden en toen we op een gegeven moment na een zondagochtenddienst in de auto stapten zei ik dan ook tegen Isabelle: "Of we stoppen ermee, of we gaan een kerk zoeken waar we niet anderhalf uur zitten klok te kijken".

We besloten met ingang van het nieuwe jaar naar een evangelische gemeente op Urk te gaan. We waren daar al eens eerder geweest en hadden daar een positieve ervaring aan over gehouden. Vanaf de eerste keer dat we daar kwamen werden we met open armen ontvangen en interesseerden de mensen zich in ons. Dit ervaarden wij als zeer positief en gingen ons er al snel thuis voelen.

Echter was er bij mij ondertussen al meer aan de hand; Er begon iets te groeien in mij. Een verlangen. Ik vond het plotseling mooi om naar de kerk te gaan en ik zag er dan ook elke week weer naar uit. Vervolgens werd ik op een keer op zondagmorgen erg beroerd wakker. Dit zag ik als een bevestiging dat ik op de goede weg zat. Ik vond het namelijk erg jammer om thuis te moeten blijven. Ondanks dat ik mij beroerd voelde ben ik toch uiteindelijk naar de dienst geweest. Toen er in een wat latere periode hierna bekend werd dat er een bidden en vasten week zou gaan plaatsvinden in onze gemeente, besloten Isabelle en ik hieraan mee te gaan doen. Mijn doel was om mezelf die week volledig open te stellen voor God en om mijzelf volledig aan Hem te geven. En je raadt het nooit; Bij de eerste samenkomst van lofprijzing en gebed mocht ik al de keuze voor God maken en heb ik mijzelf volledig aan Hem over gegeven. Dit is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt!

 

 

 

 

Ik dacht dat ik alles kwijt zou raken wanneer ik voor Jezus zou kiezen, maar ik heb er ontelbaar veel meer voor terug gekregen! De euforie die ik voelde tijdens de vele feesten die ik in het verleden had bezocht stelt niets voor bij hetgeen ik nu ervaar als ik Hem aanbid door middel van prachtige liederen. Ik was bang dat ik vrienden kwijt zou raken, maar ik heb er juist veel meer vrienden bij gekregen. Toen ik als klein kind door mijn ouders bij God gebracht werd, kreeg ik de tekst 'het zaad zal Hem dienen' mee. God had dus al een plan met mij toen ik nog een kleine baby was!. Hij bracht de juiste mensen in mijn leven toen ik Hem de rug had toegekeerd. Maar gelukkig stond Hij met open armen op mij te wachten. En hier ben ik, om Hem te dienen! Ik ben God zeer dankbaar voor het leven dat Hij mij en mijn vrouw Isabelle door de kracht van Jezus Christus heeft geschonken.

 

Met vriendelijke groet,

Herman Leeuwestein,

Urk.

 

Toelichting Spiritualnet: Mensen zijn verschillend. Ook christenen. De één voelt zich meer thuis in een evangelische gemeente, en de ander meer in een traditionele kerk. Waar het om gaat is het hart en de fundamenten van het geloof. Zoek een kerk of gemeente waar je jezelf het beste bij voelt. En kijk welke bij jouw beleving het beste aansluit bij de bron van alle kerken; God en de Bijbel. Secundaire verschillen zoals het zingen van psalmen, gezangen of opwekkingsliederen etc. zijn van minder groot belang. De één geniet met volle teugen van een prachtige psalm en de ander geniet meer van een schitterend opwekkingslied. Vanuit dit perspectief gezien zal voor de ene persoon een  kerkdienst erg lang duren en voor de ander gaat deze kerkdienst misschien juist weer (te) snel voorbij.